"market orientation" - Svensk översättning

EN

"market orientation" på svenska

EN

market orientation {substantiv}

volume_up
market orientation
Firstly, I think we would all agree that we are looking for more market orientation and higher productivity.
Först och främst tror jag att alla är överens om att vi eftersträvar en bättre marknadsorientering och större produktivitet.
In simplistic terms, firstly we want priority to be given to a social Europe rather than to a radical market orientation.
I förenklade drag vill vi för det första att ett socialt Europa ska prioriteras snarare än en radikal marknadsorientering.
We need more market orientation, primarily so that enterprising farmers and processing businesses can take full advantage of the opportunities available to them.
Vi behöver en större marknadsorientering, framför allt för att tillvarata de företagsdrivande jordbrukarnas och bearbetningsföretagens intressen.

Användningsexempel för "market orientation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English"Public e-Services from the Citizens' Perspective - Adopting a Market Orientation".
"Public e-Services from the Citizens' Perspective - Adopting a Market Orientation".
EnglishThe second point concerns the shift in the sector towards greater market orientation.
Den andra punkten gäller omställningen av sektorn till att bli mer marknadsinriktad.
EnglishThis idea is central to the market orientation that has been achieved by the past reforms.
Denna tanke är central för den marknadsinriktning som har uppnåtts tack vare tidigare reformer.
EnglishIts market orientation will continue as at present.
Den kommer att vara lika marknadsorienterad som tidigare.
EnglishBut market orientation is not just about price.
Men marknadsorienteringen är inte bara en prisfråga.
EnglishMarket orientation is a good thing, of course, but it needs to be combined with an appreciation of what is being achieved here.
Marknadsinriktningen är förstås bra, men den måste kompletteras med en bedömning av vad som uppnås.
EnglishFirstly, I think we would all agree that we are looking for more market orientation and higher productivity.
Först och främst tror jag att alla är överens om att vi eftersträvar en bättre marknadsorientering och större produktivitet.
EnglishIn 2007, organisation of the market in fruit and vegetables underwent a fundamental reform towards greater market orientation.
År 2007 genomgick marknadsorganisationen för frukt och grönsaker en genomgripande reform mot ökad marknadsinriktning.
EnglishIn simplistic terms, firstly we want priority to be given to a social Europe rather than to a radical market orientation.
I förenklade drag vill vi för det första att ett socialt Europa ska prioriteras snarare än en radikal marknadsorientering.
EnglishI must admit I see the question of a world market orientation rather differently from the way it was presented a moment ago.
Frågan om världsmarknadsorientering ser jag faktiskt på ett något annorlunda sätt än vad den presenterades alldeles nyss.
EnglishI believe we must make it clear that we want to move away from a world market orientation towards a single market orientation.
Jag anser, att vi måste göra klart, att vi vill gå från en världsmarknadsorientering i riktning mot en orientering mot den inre marknaden.
EnglishThat means that we must do more for promotion, market orientation and the organisation of the financial policy in this field.
Detta innebär att vi måste anstränga oss mer i fråga om marknadsföring, marknadsinriktning och inrättandet av finanspolitik på det här området.
EnglishI did so mainly because I think its intentions point in the wrong direction: more direct support, fewer reforms, less market orientation.
Det gjorde jag framför allt för att jag anser att viljeriktningen är felaktig: mer direktstöd, mindre reformer, mindre marknadstillvändning.
EnglishThat means that as far as the course which we are setting for the budget is concerned, the question is whether market orientation should not be given a higher profile.
Det innebär att frågan är om inte marknadsorienteringen borde anges tydligare vad beträffar den kurs som väljs för budgeten.
EnglishThere must be market orientation according to considerations of animal protection, therefore; but we must also realise that animal protection entails costs.
Det måste därför finnas en inriktning på marknadsföring när det gäller djurskyddet, men även en insikt om att djurskydd medför kostnader.
EnglishWe need more market orientation, primarily so that enterprising farmers and processing businesses can take full advantage of the opportunities available to them.
Vi behöver en större marknadsorientering, framför allt för att tillvarata de företagsdrivande jordbrukarnas och bearbetningsföretagens intressen.
EnglishFor me, the 2% increase is also a step in giving milk producers the option to produce more and thereby helping the transition to greater market orientation.
För mig är den tvåprocentiga ökningen även ett sätt att ge mjölkproducenterna möjlighet att producera mer och på så sätt hjälpa dem bli mer marknadsinriktade.
EnglishThis stronger market orientation will be counterbalanced by higher direct payments and additional opportunities to open up new income sources within and outside farming.
Som motvikt till denna starkare marknadsorientering har vi högre direktbidrag och ytterligare chanser att exploatera nya inkomstkällor inom och utom jordbruksföretagen.
EnglishNew objectives have arisen for us in terms of market orientation, product safety, animal protection and the need for environmental protection and biodiversity as a result of climate change.
Nya mål har uppstått för oss i form av marknadsorientering, produktsäkerhet, djurskydd samt behovet av miljöskydd och biologisk mångfald som ett resultat av klimatförändringarna.
EnglishI believe that sometimes the European camp is divided unnecessarily by an artificial division between those who favour more market orientation and those who favour more social orientation.
Jag anser att det europeiska lägret ibland splittras i onödan genom en konstgjord uppdelning mellan de som är för en mer marknadsorienterad linje och de som är för en mer social inriktning.

Liknande översättningar för "market orientation" på svenska

orientation substantiv
market substantiv
market value substantiv
market order substantiv
market town substantiv