"market analysis" - Svensk översättning

EN

"market analysis" på svenska

EN

market analysis {substantiv}

volume_up
market analysis
The second problem is related to the evaluation of market analysis expenses.
Det andra problemet gäller utvärderingen av utgifter för marknadsanalys.
I am of the opinion that there should be no further increases in the quota without a market analysis.
Jag anser att det inte borde göras några ytterligare kvothöjningar utan en marknadsanalys.
The market analysis contained in the third report does not indicate improvement in the market situation.
Den marknadsanalys som finns i den tredje rapporten pekar inte på någon förbättring av marknadssituationen.

Användningsexempel för "market analysis" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe second problem is related to the evaluation of market analysis expenses.
Det andra problemet gäller utvärderingen av utgifter för marknadsanalys.
EnglishIn the final analysis, market trends will obviously be the deciding factor.
I slutändan är det helt klart marknadens agerande som avgör.
EnglishThe market analysis is unanimous on the need to do more on that matter.
Marknaden är enig om att vi behöver göra mer i den här frågan.
EnglishI am of the opinion that there should be no further increases in the quota without a market analysis.
Jag anser att det inte borde göras några ytterligare kvothöjningar utan en marknadsanalys.
EnglishWe have to move on and we need proper market analysis on which we can base further action.
Vi måste gå vidare, och vi behöver ordentliga marknadsanalyser för att kunna besluta om fortsatta åtgärder.
EnglishThe market analysis contained in the third report does not indicate improvement in the market situation.
Den marknadsanalys som finns i den tredje rapporten pekar inte på någon förbättring av marknadssituationen.
EnglishEconomics B, Market Analysis 7.5 credits
EnglishIt is not a case of affirming or refusing globalisation or the market, and its analysis is measured, in theoretical terms, and also realistic.
Som ni återigen har konstaterat här i kammaren är skillnaden på samma sätt hårfin mellan tuff och otillbörlig konkurrens.
EnglishIn addition, through its studies and market analysis it provides valuable help for both policymakers and the audiovisual industry itself.
Dessutom ger den genom sina undersökningar och sin marknadsanalys värdefull hjälp åt både de politiskt ansvariga och den audiovisuella industrin själv.
EnglishIs any analysis or market research available on how well informed people are about this Reform Treaty, both quantitatively and qualitatively?
Finns någon analys eller marknadsundersökning tillgänglig om hur välinformerade folk är om detta ändringsfördrag, både kvantitativt och kvalitativt?
EnglishIt is not a case of affirming or refusing globalisation or the market, and its analysis is measured, in theoretical terms, and also realistic.
Det handlar inte om att säga ja eller nej till globaliseringen eller marknaden, och analysen är teoretiskt sett väl genomtänkt och dessutom realistisk.
EnglishIf this does not happen regulatory intervention is warranted but we have to ensure that regulatory intervention is done on the basis of a market analysis.
Om så inte sker, är det berättigat med reglerande ingripanden, men vi måste se till att varje reglerande ingripande görs på grundval av en marknadsanalys.
EnglishThe report recommends that there should be more and better risk analysis by market players so that they do not have to rely too much on the credit rating agencies.
I betänkandet rekommenderas utökad och bättre riskanalys av marknadsaktörer, så att de inte måste förlita sig alltför mycket på kreditvärderingsinstituten.
EnglishHowever, for the time being many markets remain national or regional and this must be reflected in competition analysis, including market definition, so that competition and consumers do not suffer.
I nuläget förblir dock många marknader nationella eller regionala och detta måste beaktas vid konkurrensanalys, inklusive marknadsdefinition, så att konkurrens och konsumenter inte blir lidande.

Liknande översättningar för "market analysis" på svenska

analysis substantiv
market substantiv
market value substantiv