EN

markedly {adverb}

volume_up
If we do not reverse this trend, our society will soon be even more obese, less healthy and markedly less productive.
Om vi inte vänder trenden kommer vårt samhälle snart att bli ännu fetare, mindre hälsosamt och påfallande mindre produktivt.
The Commission is pleased to accept most of Parliament's amendments, which undoubtedly improve the text markedly.
Kommissionen gläder sig åt att acceptera de flesta ändringsförslag som parlamentet har föreslagit, vilka utan tvivel, förbättrar texten på ett påfallande sätt.

Användningsexempel för "markedly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe social situation in the different Member States also varies markedly.
Den sociala situationen i de olika medlemsstaterna skiljer sig också markant åt.
EnglishECOSOC, too, must make a markedly better job of performing its tasks.
Även Ecosoc måste göra betydligt bättre från sig i genomförandet av sina uppgifter.
EnglishThe individual situation in each of the twenty-five Member States varies markedly.
Den individuella situationen i var och en av de tjugofem medlemsstaterna varierar påtagligt.
EnglishInterest rates in all 11 candidate countries are markedly below the reference value of 7.8 %.
I alla elva kandidatländerna ligger de tydligt under referensvärdet 7, 8 procent.
EnglishThe Amsterdam Treaty has markedly enhanced the Union's ability to act in foreign policy.
Genom Amsterdamfördraget har unionens utrikespolitiska handlingsförmåga stärkts avsevärt.
EnglishThis type of situation markedly reduces our farmers' competitiveness and profits.
Denna situation leder till markant försämrad konkurrenskraft och lönsamhet för våra jordbrukare.
EnglishHere the situation is markedly better in the United States and Japan.
På detta område är läget i Förenta staterna och Japan betydligt bättre.
EnglishEurope's manufacturing sector has improved markedly in recent months.
EU:s tillverkningssektor har kraftigt förbättrats de senaste månaderna.
EnglishThe city is completely divided and is becoming more markedly so day by day.
Alla multietniska projekt, även de som organiserats av EU, har misslyckats just på grund av detta.
EnglishThat insecurity has been markedly intensified in the light of last year's conflict with Russia.
Denna osäkerhet har ökat tydligt efter fjolårets konflikt med Ryssland.
EnglishAs a result, the demand for cross-border transport of euro cash by road has risen markedly.
Därför har efterfrågan på gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro ökat markant.
EnglishThe views of the deep state on good administration differ markedly from those in the European Union.
Det som deep state anser om god förvaltning skiljer sig mycket från Europeiska unionen.
EnglishEurope was, in any case, going to have to affirm its political identity and weight more markedly.
Europa skulle mycket mer än tidigare behöva ge uttryck för sin egen politiska identitet och vikt.
EnglishMany studies show that the protein deficit in the European Union has markedly increased in the last ten years.
Många studier visar att proteinbristen i EU har ökat markant under de senaste tio åren.
EnglishThis entails, by definition, a markedly short term vision.
Det medför definitionsmässigt ändå en ganska kortsiktig syn.
EnglishThe situation would have been markedly worse than it is now.
Läget skulle ha varit påtagligt sämre än vad det är nu.
EnglishPlease exercise caution when deleting messages, as this behavior is markedly different from POP access.
Var försiktig när du tar bort meddelanden eftersom det här beteendet skiljer sig markant från POP-åtkomst.
EnglishAt Mr Sterckx's instigation a majority of the House has markedly shifted the emphasis elsewhere.
På uppmaning av Dirk Sterckx har en majoritet i parlamentet på ett markant sätt förflyttat tyngdpunkten från detta.
EnglishIn this way, we can in future get rid of the mosaic of different toll systems with markedly varying charges.
På så sätt kan vi i framtiden göra oss av med mosaiken av olika avgiftssystem med kraftigt varierande avgifter.
EnglishDifferences would otherwise be markedly greater.
Skillnaderna skulle annars vara betydligt större.

Synonymer (engelska) till "marked":

marked
English
marking