"to mark out" - Svensk översättning

EN

"to mark out" på svenska

EN

to mark out {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to mark out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo mark out the route, it seems necessary to set the right deadlines right away.
För att staka ut vägen tycker jag det är nödvändigt att redan nu förse oss med en bra tidsplan.
EnglishTrusting or not trusting the CE mark cannot be based on the CE mark alone, out of context.
Huruvida man litar på EG-märkningen kan inte enbart bero på EG-märkningen i sig, utan sammanhang.
EnglishThey mark out the path of maritime security and safety, but the path is still a long one.
De stakar ut riktningen för sjösäkerhet och sjöfartssäkerhet, men det återstår en lång väg att gå.
EnglishThey mark out a vector for Community action that has been and still is greatly neglected.
De anger en riktning för gemenskapens insatser som har varit och fortfarande i stor utsträckning är försummad.
EnglishBut I also think that we can mark out for ourselves a role as a global standard-setter against the challenges of globalisation.
Men jag anser även att vi kan ta på oss en roll som föredöme inför globaliseringens utmaningar.
EnglishI believe we must mark out territories.
Jag anser att man måste definiera de olika ansvarsområdena.
EnglishLadies and Gentlemen, my wish is that the Commission, in accordance with the other institutions, should mark out the route to be followed.
Min önskan, mina damer och herrar, är att kommissionen, tillsammans med övriga institutioner, stakar ut vägen.
EnglishIn other words, it must not attempt to mark out the playing field while deciding who has scored how many goals in which net.
EU kan med andra ord inte försöka staka ut spelfältet, samtidigt som det bestämmer vem som har slagit in hur många bollar i vilket nät.
EnglishIn other words, it must not attempt to mark out the playing field while deciding who has scored how many goals in which net.
Jag vill tacka det luxemburgska ordförandeskapet för dess arbete, som har varit både ytterst professionellt och av förstklassig kvalitet.
EnglishThese are the features which mark out what is different about Europe, our heritage, of which we are duly proud and which we cannot and must not abandon.
Detta är det utmärkande för Europas speciella möjligheter, vårt arv som vi är stolta över och som vi inte kan eller bör avstå från.
EnglishThat meeting established conclusions on how to mark out the route towards the bi-regional strategic partnership which was established at the two previous summits.
Mötesdeltagarna enades om vägen till ett biregionalt strategiskt partnerskap, som utformats vid de två föregående toppmötena.
EnglishCooperation in the Baltic Sea region could point the way forward in this part of our continent, and mark out a way towards cooperation with Russia and other countries.
Samarbete i Östersjöregionen kan visa vägen i denna del av vår kontinent och bana vägen för samarbete med Ryssland och andra länder.
EnglishMr Prodi has honestly expressed the extent of the failure and the risks associated with it, and has started to mark out a possible route for the future.
Romano Prodi har ärligt uttryckt omfattningen av misslyckandet och de risker som är förbundna med det, och har börjat att peka på en möjlig väg för framtiden.
EnglishFinally, as the Vice-President of the Commission said again today, we hope the Pact will enable us to mark out a common asylum policy and a Europe of asylum.
Slutligen, som kommissionens ordförande återigen sa idag, hoppas vi att pakten kommer att göra det möjligt för oss att staka ut en gemensam asylpolitik och ett Europa för asyl.
EnglishMr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioners, today sees us beginning to mark out and trace the path we will be following in the early years of the next millennium.
Herr ordförande, herr rådsordförande, ärade kommissionärer. I dag stakar vi ut den väg som vi kommer att vandra under de första åren av nästa årtusende.
EnglishFrom a theoretical point of view, I can only welcome them, because I believe they are well thought out and that they correctly mark out the direction which these funds should take.
Ur teoretisk synvinkel kan jag bara lovorda dem eftersom jag anser att de är väl utarbetade och på ett korrekt sätt formulerar den inriktning dessa fonder bör få.
EnglishMost importantly, according to the report, politicians and healthcare managers will work together to mark out the path for solving problems that cut across Member State borders.
Den allra viktigaste punkten i betänkandet är att politiker och hälsovårdsansvariga ska samarbeta för att finna sätt att lösa problem som är gränsöverskridande för medlemsstaterna.
EnglishNevertheless, I have to highlight a few points on behalf of the Dutch CDA delegation, because we wish to mark out one or two lines of thought in our group in what will be a free vote.
Detta hindrar inte att jag på den nederländska CDA-delegationens vägnar vill framhålla vissa saker därför att vi vill ange ytterligare några linjer vid den fria omröstningen i vår grupp.
EnglishI am therefore sure - and the facts will confirm this - that your commitment to respond to the expectations of your European citizens every single day will mark out your Presidency.
Jag är med andra ord övertygad om - och fakta bekräftar detta - att ert löfte att dag för dag uppfylla de europeiska medborgarnas förväntningar kommer att bli utmärkande för ert ordförandeskap.

Liknande översättningar för "to mark out" på svenska

mark substantiv
out adverb