EN

mark {substantiv}

volume_up
1. "currency", finans
mark
volume_up
mark {utr.} (myntenhet)
Mark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
Mark Zuckerberg, utfrågades av en journalist om nyhetsströmmen (feeden).
(Applause) Bruno Giussani: Mark, Mark, come back.
(Applåder) Bruno Giussani: Mark, Mark, kom tillbaka.
As Mark Twain said of Wagner’ s music: ‘ It’ s not as bad as it sounds.’
Såsom Mark Twain en gång sa om Wagners musik, ” Den är mycket bättre än den låter ”.
2. utbildning
mark
Until late into Sunday, it looked like Nice too might earn such a mark.
Ända till sent under söndagen var detta betyg också tänkbart för Nice.
We are a group of twenty-five and we cannot just give one mark for the whole of the class
Vår grupp består av tjugofem, och vi kan inte bara ge ett betyg till hela klassen.
In fact, getting poor marks from Mr Borghezio is a good result.
Att få ett dåligt betyg av Borghezio är faktiskt ett gott betyg.
3. sjöfart
4. annat
Many people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
Många människor tror felaktigt att CE-märkningen är ett tecken på säkerhet.
The question mark "? " refers to just one character, of any type.
" står för ett enda valfritt tecken.
As a mark of respect for those who died, I ask you to rise in a minute's silence.
Som ett tecken på vår respekt för dem som omkommit, ber jag att ni reser er för en tyst minut.
He's the one who suggested Benedict to you as a potential mark.
Det var han som föreslog Benedict som ett potentiellt mål.
Ray, the guy was a difficult mark, and I served him clean.
Ray, killen var ett svårt mål, och jag delgav honom korrekt.
I firmly believe that our aim must be to strengthen the CE mark and the obligation to use it.
Jag tror absolut att vårt mål måste vara att stärka CE-märket och skyldigheten att använda det.
In proposing these kinds of measures, the report which Mrs Randzio-Plath has presented to us misses the mark.
Det betänkande Randzio-Plath lägger fram, genom att föreslå denna typ av åtgärder, misstar sig på målet.
Mark the other check boxes under Create from if you want to create the index from all the objects of a certain type.
Markera de andra rutorna i området Skapa från om du vill skapa förteckningen av alla objekt av en viss typ.
However, this sort of marking, without Community funding, will place a great financial burden on sheep and goat farmers.
Denna typ av märkning, utan gemenskapsfinansiering, kommer att lägga en stor ekonomisk börda på får- och getuppfödare.
Look at the state of preservation -- still the ad mark of a carpenter.
. ~~~ Snickarens märke syns ännu.
If I ever get out of here, there will always be a mark by my name.
Om jag någonsin kommer ut, kommer det alltid finnas ett märke vid mitt namn.
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him ".
Och han satte ett märke på honom så att ingen skulle döda honom ".
Mark Regular expressions if you want to use wildcards in the search text.
Markera Reguljärt uttryck om du vill använda platshållare i söktexten.
Mark the fields Regular expression and Current selection only.
Markera fälten Reguljärt uttryck och Bara markering.
Markera rutan Reguljärt uttryck.
Europe must step up to the mark, and so must the European Parliament.
EU måste upp till bevis, och det gäller även parlamentet.
The meeting in Barcelona will mark our commitment to the Mediterranean.
Mötet i Barcelona kommer att bli ett bevis på vårt engagemang i Medelhavsområdet.
The EIT mark, which participants will be able to use, will therefore also be an external mark of the group's quality.
ETI-märkningen, som de medverkande kommer att kunna använda, kommer därför även att bli ett bevis utåt på gruppens kvalitet.
When you mark this field, the language selected becomes the default language.
Markera den här rutan om språkvalet ska gälla som standard.
Consumers must have confidence in the CE mark which guarantees that a product is of EU standard and made from non-toxic materials.
Konsumenterna måste ha förtroende för CE-märkningen vilken garanterar att en produkt håller EU-standard och har tillverkats av icke giftiga material.
The concept of an overall EU quality mark would require a tightly controlled monitoring system to ensure that very high standards are maintained across the EU.
En allmän kavlitetsmarknad i EU skulle kräva ett strängt kontrollerat övervakningssystem för att garantera att en mycket hög standard bibehålls över hela EU.
I say this firmly to the British Prime Minister: your presidency will forever be stained by a black mark.
Jag säger detta högtidligen till den brittiske premiärministern: ert ordförandeskap kommer att präglas av en svart fläck.
All your gold cannot wipe that mark from your door... or from my heart.
Trots ditt guld kan du inte torka bort fläcken från dörren... eller från mitt hjärta.
We must avoid becoming isolated or marking time; quite the reverse.
Vi måste undvika att bli isolerade eller att stå och stampa på samma fläck.
The sad thing is that it has become a trade mark of the German Government.
Det tråkiga är att det har blivit ett kännetecken för den tyska regeringen.
As far as the numbers are concerned it is very important that the number should also be a trade mark.
För numren är det ju mycket viktigt, att numret ju när allt kommer omkring också är ett kännetecken.
Wine goes hand-in-hand with cuisine; it is the mark of the region where it was produced, it carries the flavour of the cultivated soil and it is the symbol of festivity and of living together.
Det är ett kännetecken på den region där det producerades.
mark (även: point, punch line, run)
Apart from that issue, if I were giving the Commissioner a mark for her endeavours at the Council meeting I would give her 6 out of 10.
Bortsett från den frågan skulle jag, om jag skulle betygsätta kommissionären för hennes ansträngningar vid rådsmötet, ge henne 6 poäng av 10 möjliga.
To be more specific, we need to award extra marks to programmes approved for funding which include the gender dimension.
För att vara mer konkret bör vi ge extra poäng till de program som godkänns för finansiering när de även omfattar ett jämställdhetsperspektiv.
If I were a judge in a figure-skating competition, I would give very good marks for artistic performance, but less on the technical aspect.
Om jag var domare i en konståkningstävling skulle jag ge mycket höga poäng för den konstnärliga utformningen, men lägre för tekniken.
The Commission obviously hopes the next General Affairs Council will formally mark the support of all the Member States for this formula.
Kommissionen vill givetvis att nästa möte i rådet (allmänna frågor) formellt markerar alla medlemsstaters uppslutning bakom denna modell.
So let us cancel Lisbon mark 2 and let national governments and local councils of Member States do the job they were democratically elected to do.
Låt oss därför upphäva riktmärke nr 2 i Lissabonmålen och låta nationella regeringar och medlemsstaternas kommunfullmäktige sköta det arbete de på ett demokratiskt sätt har valts att göra.
Here we have a report which could have been much anticipated by the press and feared by the Member States, which could have served as a beacon to mark our position.
Här har vi ett betänkande som kunde ha välkomnats av pressen och framkallat fruktan hos staterna, som hade kunnat ställa problemen i fokus och tjäna som riktmärke.
mark (även: cross)
SV

mark {utrum}

volume_up
1. allmänt
Regeringen lovar också mark och jakträttigheter i närliggande stater.
The government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
Dessutom måste vi se till att människorna i dessa länder får tillgång till mark.
We must also see to it that land is made available to the people in these countries.
Ett hektar mark i Holland kostar trettio gånger så mycket som den polska jordbruksmarken.
One hectare of land in the Netherlands costs 30 times as much as Polish agricultural land.
mark (även: värld, jord, mylla, jordyta)
volume_up
earth {substantiv}
Jag tycker att vi borde återvända till verklighetens fasta mark.
Mr President, I think we should come back down to earth.
Låt oss återvända till verklighetens fasta mark!
Let us come back down to earth!
Som vi vet faller svavel till marken, försurar jordmånen och skadar naturen.
As we know, sulphur falls to the earth, acidifies the soil and does harm to nature.
Ligger ridbanan på sluttande mark läggs lutningen i markens riktning.
Located paddock on sloping ground is the slope of the land direction.
Den europeiska industrin tappar mark inom högteknologiska produkter.
The European industry is losing ground in high-technology products.
Vi måste bryta ny mark i hållbarhetens och konkurrenskraftens intresse.
We have to break new ground in the interest of sustainability and competitiveness.
mark (även: jord, jordmån, mylla)
volume_up
soil {substantiv}
Marken under våra fötter är mark som vi alla delar. Den är en del av vår planet.
The soil beneath us is soil that we all share, it is part of our planet.
Dessutom utgör både europeiska skogar och europeisk mark fantastiska koldioxidreserver.
Moreover, European forests and soil are both incredible reservoirs of CO2.
Det förändras inte av de våldsamma konflikter som pågår på europeisk mark.
The violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.
volume_up
chip {substantiv}
mark
volume_up
deck {substantiv} [vard.]
2. "myntenhet", finans
mark
volume_up
mark {substantiv} (currency)
Mark Zuckerberg, utfrågades av en journalist om nyhetsströmmen (feeden).
Mark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
(Applåder) Bruno Giussani: Mark, Mark, kom tillbaka.
(Applause) Bruno Giussani: Mark, Mark, come back.
Såsom Mark Twain en gång sa om Wagners musik, ” Den är mycket bättre än den låter ”.
As Mark Twain said of Wagner’ s music: ‘ It’ s not as bad as it sounds.’

Användningsexempel för "mark" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMark this option to include inserted background objects in the printed document.
Om den här rutan är markerad skrivs bakgrunder som infogats i textdokument ut.
EnglishIn connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.
Det gläder mig att parlamentet har gått sin egen väg i fråga om CE-märkningen.
EnglishIt is necessary to introduce a European quality mark for agricultural products.
Det är nödvändigt att införa en europeisk kvalitetsmärkning för jordbruksprodukter.
EnglishI believe that the Commission has overshot the mark somewhat in its proposal.
Jag tror att kommissionen med sitt förslag har skjutit litet grand över målet.
EnglishOtherwise the European quality mark will be nothing more than a cheap marketing ploy.
Annars är den europeiska kvalitetsetiketten inget annat än ett vanligt säljknep.
EnglishMark this check box to insert the reference Notes as a header for the agenda.
Markera den här rutan om texten Anmärkningar ska finnas i huvudet på dagordningen.
English1 January 2002 will mark a milestone in the history of European integration.
Den 1 januari 2001 kommer att bli en milstolpe i det europeiska byggets historia.
EnglishMark here if the rulers of the individual cells are to be printed out as a grid.
Markera här om begränsningarna av de enskilda cellerna i ett gitternät ska skrivas ut.
EnglishIn the AutoText dialog, mark Display remainder of name as suggestion while typing.
Markera rutan Visa resten av namnet som tips vid inmatningen i dialogrutan AutoText.
EnglishThose draft amendments will leave their mark on the final text of the regulation.
Dessa ändringsförslag kommer att ge avtryck på förordningens slutliga text.
EnglishTo mark the occasion we published a volume tracing the history of the institution.
För att uppmärksamma jubileumet publicerade vi en skrift om institutionens historia.
EnglishMark this option if you want to export or import a graphic object in a grayscale.
Välj den här rutan om du vill exportera eller importera grafik i gråskalor.
EnglishThis is Chirac's Theorem, as it were, to mark the end of his term of office.
Detta är så att säga Jacques Chiracs idé, för att markera slutet på hans ämbetstid.
EnglishThe report also overshoots the mark when it comes to dealing with tobacco smoke.
Betänkandet skjuter också över målet när det handlar om hur vi skall hantera tobaksrök.
EnglishTheir accession will mark the completion of the fifth round of enlargement.
Deras anslutning kommer att markera avslutningen på den femte utvidgningsomgången.
EnglishDoes the Commission consider it necessary to introduce a specific EU mark for toys?
Anser kommissionen att det behöver införas en särskild EU-märkning för leksaker?
EnglishIf you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously.
Om du tar bort en markering deaktiverar du samtidigt alla underordnade moduler.
EnglishIf it doesn't have a check mark in it, then it will only apply to the current slide.
Om den inte är markerad gäller den nya sidformatmallen bara för den aktuella sidan.
EnglishIf you delete a paragraph mark directly before a table, you will also delete the table.
Om du raderar stycketecknet omedelbart framför en tabell, raderas hela tabellen.
EnglishThe sections in text documents mark off blocks of text for special purposes.
Områdena i textdokument används till att markera textavsnitt för speciella ändamål.

"marked graves" på svenska

marked graves
Swedish
  • markerade gravar
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"market gardeners" på svenska

market gardeners
Swedish
  • trädgårdsmästare
  • marknadsföra trädgårdsmästare
Mera chevron_right

"market glut" på svenska

market glut
Swedish
  • marknaden överflöd
  • marknaden glut
Mera chevron_right