"maritime area" - Svensk översättning

EN

"maritime area" på svenska

EN

maritime area {substantiv}

volume_up
maritime area
With operation Atalanta, we have reinforced our capabilities in this remote maritime area.
Med operation Atalanta har vi förstärkt vår kapacitet i detta avlägsna havsområde.
The EU has the world’s largest maritime area (1200 ports) and the world's largest merchant fleet.
EU har världens största havsområde (1 200 hamnar) och världens största handelsflotta.
It is the EU's most polluted maritime area with extensive pollution from the land, as well as from ships.
Den är EU:s mest förorenade havsområde med omfattande föroreningar från land och också från fartyg.

Användningsexempel för "maritime area" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOnce again, we will be lagging behind the United States in the area of maritime safety.
Ännu en gång kommer vi att ligga efter Förenta staterna när det gäller sjösäkerhet.
EnglishWith operation Atalanta, we have reinforced our capabilities in this remote maritime area.
Med operation Atalanta har vi förstärkt vår kapacitet i detta avlägsna havsområde.
EnglishThe EU has the world’s largest maritime area (1200 ports) and the world's largest merchant fleet.
EU har världens största havsområde (1 200 hamnar) och världens största handelsflotta.
EnglishMy second point is that the Baltic is a sensitive maritime area.
Min andra poäng är att Östersjön är ett känsligt marint område.
EnglishThe first is the question of a European maritime regulatory area.
För det första frågan om en europeisk sjöfartslagstiftning.
EnglishIt is the EU's most polluted maritime area with extensive pollution from the land, as well as from ships.
Den är EU:s mest förorenade havsområde med omfattande föroreningar från land och också från fartyg.
EnglishEuropean policy in the area of maritime safety has been at the top of the European political agenda since 1999.
Den europeiska sjösäkerhetspolitiken har stått högt upp på EU:s politiska dagordning sedan 1999.
EnglishThis campaign has borne fruit, but a genuine European maritime safety area has not fully been created.
Kampanjen har gett resultat, men något riktigt område för sjösäkerhet i Europa har ännu inte inrättats fullt ut.
EnglishThese constitute an essential part of its maritime area and are facing problems and specific needs, such as environmental problems.
Dessa utgör en väsentlig del av havsarealen, har särskilda behov och står inför miljöproblem.
EnglishTo some extent, it marks the official acknowledgement and establishment of a European maritime area subject to shared regulations.
Det är en början till att erkänna och inrätta ett europeiskt havsområde med gemensamma regler.
EnglishGiven that the pressure on our maritime area is growing, we have a duty to be extremely vigilant regarding its use.
Eftersom belastningen på våra havsområden ökar är vi skyldiga att vara oerhört försiktiga med hur de används.
EnglishEvery maritime area is unique and requires individual attention in order to achieve a sustainable balance with its users.
Varje havsområde är unikt och bör behandlas individuellt för att en hållbar balans med användarna ska uppnås.
EnglishMr President, we are reminded daily of the need to achieve results speedily in the area of maritime safety.
Herr talman! Att vi när det gäller fartygssäkerheten snabbt måste komma fram till något resultat, säger man åt oss varje dag.
EnglishThis will ensure an integrated approach to environmental protection, coastal area development, maritime research, and tourism.
Detta kommer att bidra till en integrerad strategi för miljöskydd, kustutveckling, havsforskning och turism.
EnglishThe second mechanism, known as the COMMPS procedure, focuses, on the other hand, on internal waters but also covers a substantial area of maritime waters.
Den andra, kallad COMMPS-förfarandet, utgår i stället från inre vattenvägar.
EnglishIn the liability regulation in favour of passengers on passenger ships there is, unfortunately, only a regulation for the maritime area.
I föreskrifterna för ersättningsskyldighet gentemot passagerare på passagerarfartyg finns tyvärr bara en regel som gäller havsområden.
EnglishI share the view that it is crucial to make the European maritime area one of the safest and most exemplary maritime areas in the world.
Jag delar uppfattningen att det är mycket viktigt att det europeiska sjöfartsområdet blir ett av de säkraste och mest exemplariska i världen.
EnglishThe proposal is intended to establish a common area of maritime security in which the same level of safety is guaranteed for all maritime movements within the European Union.
Förslaget är i linje med den text som antogs av parlamentet och rådet om säkerhet på den civila luftfartens område.
EnglishThere is no longer any single airspace or European maritime area, nor especially a continuous railway area within the countries of the Union.
Det finns ännu ingen gemensam europeisk himmel eller gemensamt havsområde, och framför allt inte något enhetligt järnvägsområde inom unionens länder.
EnglishJust as I have called for there to be what is termed a chain of responsibility in the area of maritime accidents, so I demand that there should be one in this area too.
På samma sätt som jag uppmanat till en så kallad ansvarskedja när det gäller olyckor till havs, kräver jag det även på detta område.

Liknande översättningar för "maritime area" på svenska

maritime adjektiv
area substantiv
catchment area substantiv
ablation area substantiv
economic area substantiv
dining area substantiv
Swedish
encircled area substantiv
Swedish
common area substantiv