"maritime" - Svensk översättning

EN

"maritime" på svenska

EN

maritime {adjektiv}

volume_up
maritime
A forward-looking maritime strategy should not be exclusive, it should be inclusive.
En framtidsorienterad maritim strategi bör inte vara exklusiv, utan inklusiv.
the development of a coordinated maritime policy at European level;
Utveckling av en samordnad maritim politik på europeisk nivå,
We are trying to have a maritime cooperative strategy for this region.
Vi försöker få till stånd en maritim samarbetsstrategi för detta område.
maritime (även: coastal, onshore, coastwise)
Five Member States have no maritime coast and do not provide any data under that directive.
Fem medlemsstater har ingen kust och tillhandahåller inte data enligt det direktivet.
They already have spatial plans for their maritime areas.
De har redan en fysisk planering för sina kust- och havsområden.
Five Member States have no maritime coast, and therefore do not provide the data required under that directive.
Fem medlemsstater har ingen kust och tillhandahåller inte data enligt det direktivet.
maritime (även: lacustrine, nautical, naval)
In Denmark, for example, we have a special maritime and commercial court dealing exclusively with issues relating to companies.
I Danmark har vi t.ex. en särskild sjö- och handelsdomstol som uteslutande sysslar med företagsfrågor.
Firstly, management of the land, maritime and air borders is the sovereign prerogative of Member States.
För det första är förvaltningen av land-, sjö- och luftgränser medlemsstaternas suveräna privilegium.
In a discussion of the Union's seas and maritime resources, this is as surprising as it is Kafkaesque.
I en diskussion om unionens resurser i sjöarna och haven är detta lika överraskande som kafkaartat.

Användningsexempel för "maritime" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Utbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
EnglishOver the last decade, this has been observed by the UN's maritime body, the IMO.
FN: s maritima organ IMO har under den senaste tioårsperioden uppmärksammat detta.
EnglishThe new European Maritime Safety Agency is proof positive of this determination.
Ett bevis på denna vilja är framför allt den nya europeiska sjösäkerhetsbyrån.
EnglishOver the last decade, this has been observed by the UN' s maritime body, the IMO.
FN:s maritima organ IMO har under den senaste tioårsperioden uppmärksammat detta.
EnglishWe are absolutely determined to see two things in integrated maritime policy (IMP).
Vi är absolut fast beslutna att få se två saker i den integrerade havspolitiken.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Europeiska sjösäkerhetsbyrån har ansvar för att övervaka säkerheten till havs.
EnglishWe cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Vi hinner inte vänta på en ny sjöfartslag och får inte blunda för denna situation.
EnglishAs I said before, this is supplemented by increased controls of maritime traffic.
Det kompletteras, som jag sagt tidigare, med en ökning av kontrollen av sjöfarten.
EnglishThis was the case in the Community guidelines on state aid to maritime transport.
Detta var fallet med gemenskapens riktlinjer om statligt stöd till sjötransporten.
EnglishWe must not forget that we have other neighbours on our Atlantic maritime borders.
Vi får inte glömma att vi har andra grannar längs våra gränser längs Atlanten.
EnglishOn maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
När det gäller hamnarna så finns ingen lagstiftning på väg i det här skedet.
EnglishWe began by speaking about air safety and now we are moving on to maritime safety.
Vi började med att tala om flygsäkerhet och nu går vi vidare till sjösäkerhet.
EnglishIn fact these people were saved from drowning by our Maltese maritime patrol team.
Dessa människor räddades faktiskt från att drunkna av vår maltesiska kustbevakning.
EnglishLet us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Låt oss fortsätta vårt arbete för att uppnå bästa möjliga resultat för sjösäkerheten.
EnglishThe nautical colleges are disappearing, which is jeopardising maritime safety.
Sjöfartsskolorna försvinner. Det innebär att säkerheten till sjöss äventyras.
EnglishThat will include a chapter relating to action on emissions from maritime transport.
Det kommer att innehålla ett kapitel om åtgärder mot utsläpp från sjötransporter.
EnglishSchengen Borders Code with regard to surveillance of external maritime borders
Kodexen om Schengengränserna avseende övervakningen av de yttre sjögränserna
EnglishThe Integrated Maritime Policy will also be discussed at the European Council meeting.
Vid Europeiska rådets möte ska också den integrerade maritima politiken tas upp.
English. - The Costa report deals with important issues for all maritime regions.
skriftlig. - (EN) Costabetänkandet berör viktiga frågor för alla havsregioner.
EnglishThus in this text we have tried to address problems linked to maritime transport.
I denna text har vi därför försökt ta itu med problem som rör transporter till sjöss.

Synonymer (engelska) till "maritime":

maritime