"marginalised" - Svensk översättning

EN

"marginalised" på svenska

EN

marginalised {adjektiv}

volume_up
marginalised
Are women marginalised because they are women or because they are members of a disadvantaged social group?
Är kvinnan marginaliserad i sin egenskap av kvinna eller i sin egenskap av medlem i en mindre gynnad social grupp?
In particular, the motion calls for an improvement and facilitation of services to the Roma community, which is defined by the motion as a 'marginalised' community.
Framför allt uppmanar man i förslaget till en förbättring och förenkling av tjänster till romer, som i förslaget definieras som en marginaliserad befolkningsgrupp.
How can this major issue, which is a key issue for Cancun, and its implications for developing countries have been so marginalised here in the debate?
Hur kan det komma sig att denna viktiga fråga, som är en nyckelfråga för konferensen i Cancun, och dess konsekvenser för utvecklingsländerna har varit så marginaliserad i denna debatt?

Användningsexempel för "marginalised" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey feel marginalised, and in actual fact they are often left to struggle on their own.
De känner sig marginaliserade och får faktiskt ofta hanka sig fram på egen hand.
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper (
EnglishWe know from our own experience that socially marginalised groups live here.
Vi vet av egna erfarenheter att här lever socialt marginaliserade grupper.
EnglishWhat kind of solutions are we looking for if it comes to the marginalised communities?
Vilken typ av lösningar söker vi när det gäller de marginaliserade samhällsgrupperna?
EnglishYou know that pasture land is also one of the economically marginalised areas.
Ni vet att även betesmarker hör till de ekonomiskt beroende områdena.
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (debate)
Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper (debatt)
EnglishRefugees are socially and legally marginalised or driven into the world of illegal immigrants.
Flyktingar utestängs socialt och rättsligt, eller drivs in i " illegalitet ".
EnglishTheir marginalised situation is compounded by their lack of awareness of their rights.
Deras marginaliserade situation förstärks av de inte är medvetna om vilka rättigheter de har.
EnglishWhat has the effect of liberalisation and privatisation been on those who are marginalised?
Hur ska det bli med den välfärdsstat som smygande håller på att överges?
EnglishRefugees are socially and legally marginalised or driven into the world of illegal immigrants.
Flyktingar utestängs socialt och rättsligt, eller drivs in i "illegalitet".
EnglishYou want your voice to be heard, not to be further marginalised.
Ni vill att er röst ska höras, inte att den ska marginaliseras ytterligare.
EnglishThey are just as marginalised, whether it is through poverty, drugs or crime.
De är precis lika mycket marginaliserade, antingen på grund av fattigdom, narkotika eller kriminalitet.
EnglishEffective solutions are needed to prevent such people from becoming socially marginalised.
Det krävs effektiva lösningar för att förhindra att dessa människor blir socialt marginaliserade.
EnglishWhat has the effect of liberalisation and privatisation been on those who are marginalised?
Vad har avregleringarna och privatiseringarna inneburit för de marginaliserade samhällsgrupperna?
EnglishThe country is now becoming ever more marginalised in the world community.
Landet blir nu alltmer marginaliserat i världssamfundet.
EnglishIn my country, which is no exception, the Roma are socially marginalised and live in poverty.
I mitt hemland, som inte är något undantag, är romerna socialt marginaliserade och lever i fattigdom.
EnglishWe need to look very carefully at how we treat the poor and marginalised in our Community.
Vi måste noggrant se över hur vi behandlar de fattiga och marginaliserade människorna inom vår gemenskap.
EnglishThis influx of marginalised individuals provides a breeding ground for all sorts of crime and exploitation.
Detta tillflöde av utslagna personer lämpar sig för alla slags brott och exploateringar.
EnglishThe national parliaments will, of course, be marginalised.
De nationella parlamenten kommer naturligtvis att marginaliseras.
EnglishThe EU is not a parliamentary democracy, and the national parliaments have been still further marginalised.
EU är inte en parlamentarisk demokrati, och de nationella parlamenten är ännu mer utrangerade.