"margin of error" - Svensk översättning

EN

"margin of error" på svenska

EN

margin of error {substantiv}

volume_up
margin of error (även: error margin, error range)
A 2% margin of error is permitted in the EU's accounts.
I EU:s räkenskaper tillåts 2 procents felmarginal.
The EU accounts allow a 2% margin of error.
I EU:s räkenskaper tillåts en felmarginal på 2 procent.
Det finns en felmarginal på 2 procent.

Användningsexempel för "margin of error" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is no margin for error, for reasons we know all too well.
Det finns inget utrymme för misstag, av skäl som vi alltför väl känner till.
EnglishHow great is the margin of error in the dairy sector, for example?
Hur stor är felprocenten exempelvis i mejerisektorn?
EnglishA 2% margin of error is permitted in the EU's accounts.
I EU:s räkenskaper tillåts 2 procents felmarginal.
EnglishBesides, it concerns such a small amount that it will probably go into the margin for error under heading 3.
Det är dessutom fråga om en så liten summa att den troligtvis går in under felmarginalen för budgetrubrik 3.
EnglishThe EU accounts allow a 2% margin of error.
I EU:s räkenskaper tillåts en felmarginal på 2 procent.
EnglishIt was also found that it was best to assume that national statistics had a margin of error of 10-12%.
Dessutom kunde man konstatera att man hade en osäkerhetsmarginal på 10 till 12 procent att räkna med i uppgifterna från de enskilda staterna.
EnglishIt was also found that it was best to assume that national statistics had a margin of error of 10-12 %.
Dessutom kunde man konstatera att man hade en osäkerhetsmarginal på 10 till 12 procent att räkna med i uppgifterna från de enskilda staterna.
EnglishWe must ensure that the necessary arrangements are then in place for certain Directorates-General, with a margin of error of, say, less than 1 %.
Vi måste då ha fått ordning på vissa generaldirektorat, med en felprocent på mindre än cirka 1 procent.
EnglishThe margin of error is 2%.
EnglishThere are, however, other cost groups where it would seem to be difficult, or even impossible, to achieve a 2% margin of error.
Men det finns andra kostnadsgrupper där det verkar vara svårt, eller till och med omöjligt, att klara en felmarginal på 2 procent.
EnglishCompared to the other sectors, agriculture can afford to present the margin of error of 3%, although this is probably still far too high.
I jämförelse med de andra sektorerna kan jordbruket uppvisa en felprocent på 3 procent även om det antagligen ligger alldeles för högt.
EnglishCompared to the other sectors, agriculture can afford to present the margin of error of 3 %, although this is probably still far too high.
I jämförelse med de andra sektorerna kan jordbruket uppvisa en felprocent på 3 procent även om det antagligen ligger alldeles för högt.
EnglishWho is responsible for the way things are, and how large a margin of error does the Court of Auditors think is acceptable in the first place?
Vem är det som har ansvar för detta sakernas tillstånd, och hur stor felmarginal anser revisionsrätten är över huvud taget acceptabel?
EnglishThe financial margin of error for regional funds is more than 5%, which therefore exceeds the two most important expenditure items in the budget.
Den finansiella felmarginalen för regionalfonderna är mer än 5 procent, vilket alltså överstiger de två viktigaste utgiftsposterna i budgeten.
EnglishWe would therefore ask the Commission to indicate, more or less on an annual basis, what the estimated margin of error and the estimated improvement will be.
Vi ber därför kommissionen att omkring en gång per år ange den uppskattade felprocenten och en ungefärlig beskrivning av förbättringen.
EnglishThe checks are pointless in any case, as we are told that the margin of error is 1%, whereas scientists tell us that it is in fact 40%.
Kontroller tjänar för övrigt inget till eftersom man säger att felmarginalen är på 1 procent, medan vetenskapsmännen hävdar att den i verkligen är 40 procent.
EnglishThe speed of change, not only in terms of technology, but also in global competition in this field, has meant that the margin of error is much less.
De snabba förändringarna, inte bara rörande tekniken, utan också inom den globala konkurrensen på detta område, har inneburit att felmarginalen är mycket mindre.
EnglishLadies and gentlemen, now that the acute crises and the institutional ups and downs are over, the time has come to take big decisions, and our margin for error is small.
Mina damer och herrar! Nu när de akuta kriserna och de institutionella förändringarna är över är tiden inne att fatta stora beslut, och felmarginalerna är knappa.
EnglishThe Committee on Fisheries also adopted the suggestion made by the Council of Ministers regarding adjustment of the margin of error in fishing log book entries from 8% to 10%.
Fiskeriutskottet har också godkänt ministerrådets förslag om att ändra den tillåtna felmarginalen för den uppskattade siffran i loggboken från 8 till 10 procent.
EnglishDue to the restricted margin of error, everyday traffic situations can result in infringements on the part of both drivers and undertakings, while there is definitely no intention involved.
Felmarginalerna är små, vilket gör att vardagliga trafiksituationer kan leda till överträdelser både från förarnas och företagens sida, även om detta egentligen inte var avsikten.

Synonymer (engelska) till "margin of error":

margin of error

Liknande översättningar för "margin of error" på svenska

error substantiv
margin substantiv
of preposition