EN

margin {substantiv}

volume_up
1. allmänt
margin (även: fringe)
And it safeguards a significant margin for new policy initiatives.
Och den garanterar en betydande marginal för nya politiska initiativ.
In this spin box, you can define the left page margin and the inner margin respectively.
I det här anger rotationsfältet kan du definiera bredden på vänster respektive inre marginal.
I regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
Jag beklagar att vissa mycket förnuftiga ändringsförslag förkastats med snäv marginal.
A selected object is aligned to the left margin.
Ett markerat objekt justeras mot vänstra kanten.
Aligns a selected object to the upper page margin.
Ett markerat objekt justeras vid den övre kanten.
Aligns selected object to the lower page margin.
Ett markerat objekt justeras mot den undre kanten.
In this spin box, you can define the left page margin and the inner margin respectively.
I det här anger rotationsfältet kan du definiera bredden på vänster respektive inre marginal.
You can define the appearance of the footer and the width of the page margins on this page.
På den här sidan definierar du utseendet för sidfoten och bredden på sidmarginalerna.
Define the right and outer page margins here.
Här kan du definiera bredden på höger respektive yttre marginal.
margin (även: brim, brow, edge, rim, streak, stripe, welt)
We must do all we can to contribute to dignified living conditions for potential victims of this crime, who tend to be people living on the margins of society.
Vi måste göra allt vi kan för att bidra till värdiga levnadsförhållanden för potentiella offer för detta brott, som tenderar att vara människor som lever på samhällets rand.
With regard to funding, ladies and gentlemen, the Commission has today approved an increase in the margin for Euratom loans.
När det gäller den ekonomiska täckningen, ärade ledamöter, har kommissionen i dag även antagit ett beslut om att öka marginalerna för Euratomlånen.
margin
volume_up
yttre del {utr.} [ex.] (av något)
margin
volume_up
yttre sida {utr.} [ex.] (av något)
2. "time"
3. bildligt
margin
volume_up
spelrum {neut.} [bild.]
With the exception of the Structural Funds, the preliminary draft budget leaves margins, that is room for manoeuvre, in all areas.
Budgetförslaget lämnar marginaler, dvs. ett spelrum på alla områden utom strukturfonderna.
Margins are being reduced, and the European Parliament has less and less leeway to finance its priorities.
Marginalerna krymper, och Europaparlamentet har allt mindre spelrum för att finansiera sina prioriteringar.
But I am assuming that we will be able to use the margin for manoeuvre that is still available during the trilogue, and I ask you to support us here.
Men jag utgår från att vi i ett trepartssamtal kan utnyttja det spelrum som fortfarande finns, och därför ber jag om ert stöd.

Användningsexempel för "margin" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI also voted in favour of Amendment 15, which notes the margin under heading 2.
Jag röstade också för ändringsförslag 15, vari påpekas marginalen under rubrik 2.
EnglishDefine the indentation distance between the paragraph and the right page margin.
Här ställer du in hur långt texten ska dras in från högermarginalen på sidan.
EnglishTo this end, we must consider the possibility of broadening the preferential margin.
I detta sammanhang måste vi överväga möjligheten att utöka förmånsmarginalerna.
EnglishMr President, enlargement will increase pressure on the margin of the budget.
Herr talman! Utvidgningen kommer att öka trycket på marginalen i budgetplanen.
EnglishI regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
Jag beklagar att vissa mycket förnuftiga ändringsförslag förkastats med snäv marginal.
EnglishThe margin available under heading 5 therefore amounts to EUR 224 million.
Den tillgängliga marginalen under rubrik 5 uppgår därför till 224 miljoner euro.
EnglishNow, however, it is permissible to increase the costs by 'a reasonable' profit margin.
Nu är det emellertid tillåtet att öka kostnaderna med en 'skälig' vinstmarginal.
EnglishHere you can define the distance between the header and the left page margin.
Här anges avståndet mellan sidhuvudets vänsterkant och papperets vänsterkant.
EnglishThis will leave a margin in the financial perspectives of EUR 69.1 million.
Marginalen för budgetplanen uppgår efter dessa anslag till 69,1 miljoner euro.
EnglishIn those situations, a safety margin is imposed as a precautionary measure.
I sådana situationer sörjer man av försiktighetsskäl för en säkerhetsmarginal.
EnglishYou all know that, unfortunately, there is no margin, especially not in 1b.
Alla vet ni att det tyvärr inte finns några marginaler, och framför allt inte i 1b.
EnglishEnter the horizontal distance from the rotation point to the left page margin.
Här anger du rotationspunktens vågräta avstånd från den vänstra sidkanten.
EnglishNow, however, it is permissible to increase the costs by 'a reasonable ' profit margin.
Nu är det emellertid tillåtet att öka kostnaderna med en ' skälig ' vinstmarginal.
EnglishDefine the distance between the paragraph and the left page margin in this spin box.
I det här rotationsfältet ställer du in styckets avstånd från sidans vänstermarginal.
EnglishHere you can define the distance between the header and the right page margin.
Här anges avståndet mellan sidhuvudets högerkant och papperets högerkant.
EnglishWe are still within the 20% margin which we set ourselves and we are keeping to it.
Vi ligger fortfarande under de 20 procent, som vi satt som marginal. Vi innehåller dem.
EnglishI believe that there is a margin for reaching final agreements with the Council.
Enligt min åsikt finns det goda marginaler för att komma till ett slutligt avtal med rådet.
EnglishSEK enjoys a margin of 0,25% p.a. which is included in the CIRR rate.
Den enda ersättning SEK får är en marginal om 0,25% p.a. som ingår i räntesatsen.
EnglishUse this option to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.
Om du markerar den här rutan justeras grafikobjektets kontur till närmaste sidmarginal.
EnglishClick this field to right-justify the tab stop to the right text margin.
Om du klickar i den här rutan, högerjusteras tabben vid höger textmarginal.

Synonymer (engelska) till "margin":

margin
marginalization
gross margin