EN

marches {enbart pluralis}

volume_up
marches
marches

Användningsexempel för "marches" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBig Brother Europe marches on, but apparently no one is to know, and that includes MEPs.
Storebror Europa marscherar vidare utan att någon, inte ens Europaparlamentsledamöterna, ska ha kunskap om detta.
EnglishFinally, time marches on inexorably, Commissioner, towards the end of the Second Community Support Framework.
Slutligen, herr kommissionär, rinner tiden för den andra gemenskapsstödsramen obönhörligen i väg.
EnglishUmbria and the Marches fall under objective 5b and have around ECU 150 million for the period 1994-99.
Umbrien och Markerna ingår i Mål 5 b och disponerar, under perioden 1994-99, över cirka 150 miljoner ecu.
EnglishAny assemblies or marches in public were banned and candidates' broadcasts on television were subjected to censorship.
Folksamlingar och demonstrationer på allmän plats är förbjudna och kandidaternas TV-uppträdande censureras.
EnglishAny assemblies or marches in public were banned and candidates ' broadcasts on television were subjected to censorship.
Folksamlingar och demonstrationer på allmän plats är förbjudna och kandidaternas TV-uppträdande censureras.
EnglishIn particular, we met representatives from ABB, from Michelin and also the organisers of job marches.
Vi träffade företrädare för ABB och för Michelin, men vi träffade också drivande krafter från sysselsättningsskapande organisationer.
EnglishIn a number of cases, those gay pride marches were banned and the authorities failed to protect the marchers’ rights.
I flera fall förbjöds dessa gay pride-parader och myndigheterna klarade inte av att värna om demonstranternas rättigheter.
EnglishMuch of the strategy which honourable Members urge on us tallies, marches very closely, with what we anyway wanted to do.
Mycket av den strategi som ledamöterna uppmanar oss att genomföra överensstämmer, ligger mycket nära, den som vi i vilket fall velat genomföra.
EnglishThrough the Make Poverty History marches, the Live Aid concerts and other efforts, millions of people have made their voices heard.
I marscher för ”förpassa fattigdomen till historien”, Live Aid-konserter och andra insatser, gjorde miljontals människor sina röster hörda.
EnglishMédiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) AMF Ombudsman Autorité des marchés financiers Place de la Bourse 17 FR - 75082 Paris Cedex 02 Tel.
Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) AMF Ombudsman Autorité des marchés financiers Place de la Bourse 17 FR - 75082 Paris Cedex 02 Tel.
EnglishThis involved the immediate execution of hundreds of thousands of citizens, while others died later, under horrendous circumstances, during hunger marches to Syria.
Jag vill ta tillfället i akt att belysa ett allvarligt problem som påverkar produktionen av apelsiner och andra citrusfrukter i Valencia-regionen.
EnglishIn Britain, the marches of Sir Oswald Mosley were protected by law and arid hateful policies thus exposed to the light of day were rejected by the people.
I Storbritannien skyddades Sir Oswald Mosleys marscher i lag och den andefattiga hatiska politik som på så sätt kom fram i dagsljuset tillbakavisades av folket.
EnglishAnd thirdly I would like to underline that we have all been witness to the serious violations of human rights during the marches for peace in Iraq.
För det tredje vill jag understryka att vi alla har varit vittne till de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna under demonstrationerna för fred i Irak.
EnglishMr President, much has been said by my colleagues on the disaster that began in Italy in Umbria and in the Marches, in central Italy, on 26 September.
Herr ordförande! Mycket har redan sagts av de kollegor som har talat före mig om katastroferna som startade i Umbrien och Markerna i centrala Italien den 26 september.
EnglishThis involved the immediate execution of hundreds of thousands of citizens, while others died later, under horrendous circumstances, during hunger marches to Syria.
Detta omfattade en omedelbar avrättning av hundratusentals medborgare, medan andra dog senare under fasansfulla omständigheter vid hungermarscher till Syrien.
EnglishThe Equality Marches, which cause such concern to some people, are organised, amongst other reasons, to remind people of this basic, fundamental principle of equality.
Jämlikhetsmarscher, som orsakar så mycket bekymmer för vissa människor, organiseras bland annat för att påminna människor om den grundläggande jämlikhetsprincipen.
EnglishHe reads one book of 12 and goes to a couple of lectures, marches himself up to our room a couple days before the exam to get himself tutored.
Min bror är rätt upptagen, så han läser en av tolv böcker, går på ett par av föreläsningarna, knallar upp till vårt rum ett par dagar före tentan för att få undervisning.
EnglishNow the freedom of assembly is also at risk, because the Lithuanian Parliament, again, has more recently been discussing the possibility of banning events such as 'gay pride' marches.
Nu står också föreningsfriheten på spel eftersom det litauiska parlamentet än en gång nyligen har diskuterat möjligheten att förbjuda evenemang som gay pride.
EnglishIt would be great if a whole delegation from Parliament, including your group, could attend a number of gay pride marches in Warsaw, in Riga and in many other countries.
Det skulle vara fantastiskt ifall en hel delegation från Europaparlamentet, inklusive er grupp, kunde närvara vid ett antal Pride-parader i Warszawa, Riga och flera andra länder.
EnglishNow, in contempt of the Treaties, believing it is entrusted with a mission of salvation, our Parliament marches on, head down, to push this text through, come what may.
Men utan hänsyn till fördragen går parlamentet, som tror sig ha ett räddningsuppdrag, med sänkt huvud framåt för att, kosta vad det kosta vill, få igenom den text som vi diskuterar i dag.