"to map out" - Svensk översättning

EN

"to map out" på svenska

EN

to map out {verb}

volume_up
The communication will seek to map out the next stage in this process.
Meddelandet kommer att försöka att kartlägga nästa steg i denna process.
That means that it's possible to map out the activity of the brain.
Det innebär att det är möjligt att kartlägga hjärnaktiviteten.
The Member States can map out noise pollution themselves if they so wish.
Medlemsstaterna kan själva kartlägga bullret om de vill det.
Let us use this beginning of economic coordination to map out one route which may incur the risk of the disadvantages and consequences of the crisisridden Asian markets today.
Låt oss använda denna ansats till ekonomisk samordning för att tillsammans staka ut en väg genom de nackdelar som följderna av krisen på de asiatiska marknaderna hotar att förorsaka Europa i dag.

Användningsexempel för "to map out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere needs to be a shared road map setting out a constructive, long-term vision.
Vi behöver en gemensam färdplan med en konstruktiv och långsiktig vision.
EnglishYou know, I looked at the map; I picked out 17 sites; I figured, no problem.
Jag tittade på kartan och valde ut sjutton intressanta platser. ~~~ Lätt - tänkte jag.
EnglishBy the end of next week, we need to have a road-map that leads us out of this impasse.
Före slutet på nästa vecka måste vi ha en färdplan som leder oss ut ur denna återvändsgränd.
EnglishThe communication will seek to map out the next stage in this process.
Meddelandet kommer att försöka att kartlägga nästa steg i denna process.
EnglishThe Member States can map out noise pollution themselves if they so wish.
Medlemsstaterna kan själva kartlägga bullret om de vill det.
EnglishThat means that it's possible to map out the activity of the brain.
Det innebär att det är möjligt att kartlägga hjärnaktiviteten.
EnglishI would like to say that there are a series of certainties that should map out our route for us.
Jag vill påpeka att det finns en rad självklarheter med hjälp av vilka vi bör kartlägga vår plan.
EnglishWe need to adopt measures in order to map out financial risks.
Vi måste anta åtgärder för att kartlägga finansiella risker.
EnglishI can only say that I support these amendments that map out and specify the scope of the proposal.
Jag kan bara säga att jag stöder dessa ändringsförslag som mutar in och specificerar förslagets räckvidd.
EnglishIf it had been, we might have been able to map out a better future for Zaire in Africa.
Om det var fallet, då skulle genom vår text möjligen en objektivt bättre framtid för Zaire i Afrika kunna fastställas.
EnglishYes, we need to map out a genuine European agenda.
Ja, vi behöver utforma en verkligt europeisk dagordning.
EnglishWould the Commission map this out for us soon?
Skulle kommissionen kunna ge en bild av det inom kort?
EnglishAn obvious one is the collection of information, of comparable data which will help map out problems.
Ett uppenbart sådant är att samla in information och jämförbara uppgifter, vilket kommer att bidra till att problemen kartläggs.
EnglishWhilst it was necessary to map out the new response to a new challenge, it was unthinkable not to provide a response.
Samtidigt som det var nödvändigt att hitta ett nytt svar på en ny utmaning var det otänkbart att inte ge något svar.
EnglishLast October the General Affairs Council called for a trade strategy to map out how we fulfil these pledges.
I oktober förra året uppmanade rådet (allmänna frågor) till en handelsstrategi för att kartlägga hur vi uppfyller dessa löften.
EnglishFinally, I would like to point out that it is not sufficient to map out and restrict the risks pertaining to these new production methods.
Slutligen vill jag påpeka att det inte räcker att kartlägga och begränsa riskerna med dessa nya produktionsmetoder.
EnglishSo I will actively look for the Commission to pursue a different strategy, because I believe that the State aid map is out of date.
Jag kommer därför att aktivt försöka få kommissionen att följa en annan strategi eftersom jag anser att stödkartan är inaktuell.
EnglishI'm trying to figure the map out!
EnglishThe government’s decision to map out the A74 in this area demonstrates that it is not taking the Dutch and European environmental standards seriously.
Regeringens beslut att lägga A74 i detta område visar att den inte tar Nederländernas och EU:s miljönormer på allvar.
EnglishAt the same time, the decision does not cover every detail - understandably so I might say - and as such does not map out every single step.
Samtidigt har man i beslutet - helt förståeligt vill jag säga - inte fastslagit alla detaljer, så alla steg är inte föreskrivna där.