"many" - Svensk översättning

EN

"many" på svenska

SV
EN

many {pronomen}

volume_up
1. allmänt
In recent years the EU has fared better than for many a day.
De senaste åren har EU också lyckats bättre än på mången god dag.
They wished to help humanity within the framework of their own world of values, just like many people do today.
De ville hjälpa mänskligheten inom ramarna för sina egna värderingar, precis som mången också nu.
So it will probably feel the effects of the eastward enlargement of the EU more directly and more sensitively than many other Member States.
Det kommer därför kanske att mer direkt och känsligare känna effekterna av EU-östutvidgningen än mången annan medlemsstat.
2. "a large number"
It also brings with it many important reforms that affect you here in Parliament.
Det innebär också många viktiga reformer som berör er här i Europaparlamentet.
This is true of my country, France, and it is true of many other countries too.
Detta gäller mitt land, Frankrike, och det gäller också många andra länder.
This has been sent to the Ombudsman who has given us many constructive comments.
Det har sänts över till ombudsmannen som har givit oss många konstruktiva påpekanden.

Användningsexempel för "many" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
Vid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
EnglishA second element: many billions of euros are invested in trans-European networks.
En andra faktor: det har investerats många miljarder euro i transeuropeiska nät.
EnglishThat has been said, and unfortunately it is true, as many of you have emphasised.
Detta har blivit sagt och det är tyvärr sant, vilket många av er har poängterat.
EnglishThe number of starving people has risen in that region by many tens of millions.
Antalet svältande människor i denna region har ökat med många tiotals miljoner.
EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Förfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
EnglishThe public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
På grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
EnglishIt is wrong to insult the memory of so many victims of the holocaust in this way.
Det är fel att förolämpa minnet av så många offer för förintelsen på detta sätt.
EnglishHow many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
Hur många av dessa klagande slås ut - för man överhuvudtaget register över detta?
EnglishThe Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
I avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
EnglishAs a result many companies in Latvia are experiencing severe cash flow hardship.
Som en följd av detta har många företag i Lettland stora problem med kassaflödet.
EnglishMany of our patients are alone, their families are no longer able to visit them.
Många av våra patienter är ensamma – deras familjer kan inte längre besöka dem.
EnglishEven now, many young people in our Member States are being bitterly disappointed.
Redan nu är nämligen besvikelsen stor bland många ungdomar i våra medlemsstater.
EnglishI have listened very carefully to both sides and to many different stakeholders.
Jag har lyssnat mycket noggrannt på båda sidor och på många olika intressenter.
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Jag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.
EnglishWe want to speak for women with one voice rather than join in a chorus of many.
Vi vill tala för kvinnor med en röst snarare än att stämma in i en kör av många.
EnglishThere are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
Det finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
EnglishFurthermore, we need international coordination and harmonization in many areas.
Dessutom behöver vi en internationell samordning och avstämning på många områden.
EnglishIn Germany there are many biogas plants, in which only electricity is produced.
I Tyskland finns det många biogasanläggningar som enbart producerar elektricitet.
EnglishThis is the lesson that I personally learn from many of these recommendations.
Det är den lärdom som jag personligen drar från många av dessa rekommendationer.