"manure" - Svensk översättning

EN

"manure" på svenska

SV
SV
volume_up
cow manure {substantiv}
EN

manure {pluralis}

volume_up
manure
When you consider the other choices, " manure " is actually pretty refreshing.
När man tänker på alternativen, så är gödsel ganska uppfriskande.
This also applies to the discharge of manure, for that matter, for which legislation is already in place.
Detta gäller för övrigt även utsläpp av gödsel, som det redan finns lagstiftning om.
My second question is this: nitrate in groundwater can come from sources other than animal manure.
Nitrat i grundvatten kan inte bara komma från naturlig gödsel.

Användningsexempel för "manure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd if nitrate is measured, how is it determined that it originates from animal manure alone?
Om nitratet mäts, hur kan man fastställa att det endast kommer från naturgödsel?
EnglishLike mushrooms, the British people are left in the dark and fed manure.
Det brittiska folket lämnas likt svampar i mörkret och matas med gödsel.
EnglishWhen you consider the other choices, " manure " is actually pretty refreshing.
När man tänker på alternativen, så är gödsel ganska uppfriskande.
EnglishMy second question is this: nitrate in groundwater can come from sources other than animal manure.
Min andra fråga är följande. Nitrat i grundvatten kan inte bara komma från naturlig gödsel.
EnglishThis also applies to the discharge of manure, for that matter, for which legislation is already in place.
Detta gäller för övrigt även utsläpp av gödsel, som det redan finns lagstiftning om.
EnglishBiogas can be produced, for example, from manure and household waste.
Biogas kan framställas av t.ex. gödsel och hushållsavfall.
EnglishCoccidiostats now accompany the manure that is spread on the fields.
I dag åker coccidiostatika ut med gödseln på åkern.
EnglishOne example of this is the conversion of manure into energy.
Ett exempel på detta är omvandlingen av gödsel till energi.
EnglishYeah, because it grows from the manure of human trouble.
Japp, för att det växer upp från gödseln av människoproblem.
EnglishThis actually entails producing energy from manure - and not entering into competition with human food.
Här handlar det om att producera energi från stallgödsel - inte att konkurrera med den mänskliga födan.
EnglishAcceptance would require the marking of cadavers, including pet animals, and 1.2 billion tonnes of manure.
Ett godkännande skulle kräva en märkning av kadaver, inklusive husdjur, och av 1,2 miljarder ton gödsel.
EnglishLet us also bear in mind that biogas is produced from domestic waste, organic waste, slurry and manure.
Vi ska också komma ihåg att biogas kan framställas av hushållsavfall, organiskt avfall, flytslam och gödsel.
EnglishThe potential for biogas recovered from natural materials such as annual manure has still not been fully exploited.
Potentialen hos biogas från naturmaterial som djurspillning har ännu inte utnyttjats till fullo.
EnglishUKIP wants to see organic farming flourishing, not buried under tonnes of EU manure.
UK Independence Party vill att det ekologiska jordbruket skall blomstra, inte att det skall begravas under tonvis med EU-dynga.
EnglishOh, you think because of what I said about the manure?
Du tror att det var för det som jag sa om gödsel?
EnglishThere were a number of amendments seeking to bring more poultry and manure spreading within the scope.
Det fanns ett antal ändringsförslag som syftade till att utvidga räckvidden i fråga om fjäderfän och gödselspridning.
EnglishHowever, the contribution of biogas from manure to the abatement of greenhouse gases requires further research.
Frågan om hur biogas från gödsel kan bidra till att minska växthusgaserna kräver emellertid ännu mer forskning.
EnglishRecycling manure, waste and sewage sludge to produce biogas is beneficial to the cause of environmental protection.
Att återvinna gödsel, avfall och avloppsslam för att producera biogas är fördelaktigt från miljöskyddssynpunkt.
EnglishI would like to note that adding an olfactory marker to manure may be, to put it mildly, a little superfluous.
Jag skulle vilja påpeka att det kan vara - milt uttryckt - överflödigt att tillsätta en luktmarkör till konstgödsel.
EnglishIn particular, the requirements on manure and slurry duplicate the Nitrates Directive and the Water Framework Directive.
Framför allt innebär kraven på gödsel och slam en upprepning av nitratdirektivet och ramdirektivet om vatten.

Synonymer (engelska) till "manure":

manure
English