EN

manually {adverb}

volume_up
manually
You can carry out hyphenation in text documents either automatically or manually.
Du kan göra avstavningen i textdokument automatiskt eller manuellt.
Therefore, do not insert the command manually after the last label on a page.
Infoga alltså inte det här kommandot manuellt efter den sista etiketten på en sida.
This is where you can manually edit the column width of all columns in the table.
Här kan du ändra kolumnbredden för alla kolumner i tabellen manuellt.
manually
If you wish to modify the format later, this must be done manually.
När det gäller formatering i efterhand måste du göra tilldelningen för hand.
To achieve specific results, you can manually change the axis scaling.
Om du vill uppnå vissa effekter, kan du ändra axelskalningen för hand.
Use the enter key to break large rows manually.
Infoga radbrytningar för hand på långa rader genom att trycka på Retur.

Användningsexempel för "manually" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
Om du hellre vill spåra klicken manuellt kan du läsa Hur märker jag mina länkar?
EnglishA SQL command will be interactiv generated which you can also reedit manually.
Du skapar ett SQL-kommando interaktivt, som du dessutom kan redigera i efterhand.
EnglishYou can choose between different font sizes from this list or enter a size manually.
Här kan du välja mellan olika teckenstorlekar eller skriva in en teckenstorlek.
EnglishTherefore, do not insert the command manually after the last label on a page.
Infoga alltså inte det här kommandot manuellt efter den sista etiketten på en sida.
EnglishCheck this field to enable the user to manually change the table structure.
Om denna kryssruta är markerad, får tabellstrukturen ändras av användaren.
EnglishYou can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.
Du kan även ändra detta genom att konfigurera kontot manuellt i Mail.
EnglishThis is where you can manually edit the column width of all columns in the table.
Här kan du ändra kolumnbredden för alla kolumner i tabellen manuellt.
EnglishYou do not have to search through the text yourself to find words to hyphenate manually.
Du behöver inte söka i texten efter kandidater för manuell avstavning själv.
EnglishThe current high costs are caused by the fact that payments have to be processed manually.
De nuvarande höga kostnaderna beror på att betalningarna måste behandlas manuellt.
EnglishYou can carry out hyphenation in text documents either automatically or manually.
Du kan göra avstavningen i textdokument automatiskt eller manuellt.
EnglishThe Submitted column will continue to show the last time you manually clicked the link.
I kolumnen Skickade visas fortfarande den senaste gången du klickade på länken manuellt.
EnglishThe light blue lines show where manually defined print ranges and page breaks have been set.
Manuellt definierade utskriftsområden och sidbrytningar visas i ljusblå färg.
EnglishChoose Edit - Remove Manual Break to remove breaks created manually.
Du tar bort en manuell brytning via menykommandot Redigera - Radera manuell brytning.
EnglishClick the Insert Frame manually icon so that you can drag open a frame in your document.
Med ikonen Infoga ram manuellt ritar du snabbt upp en ram i dokumentet.
EnglishIf you wish to modify the format later, this must be done manually.
När det gäller formatering i efterhand måste du göra tilldelningen för hand.
EnglishEnter the label caption either manually or select the contents of a database as a caption.
Skriv texten till etiketterna manuellt eller välj innehållet i en databas som etikettext.
EnglishFor non-AdWords campaigns, you'll need to manually tag your links.
I kampanjer som inte kommer från AdWords måste du märka länkarna manuellt.
EnglishTo achieve specific results, you can manually change the axis scaling.
Om du vill uppnå vissa effekter, kan du ändra axelskalningen för hand.
EnglishYou then get a text document that you can manually expand or edit as you want.
Textdokumentet kan du vid behov utöka eller redigera manuellt.
EnglishThis is where you can manually reformat the pages of your document, update the indexes, etc.
Här kan du bland annat genomföra en sidformatering manuellt samt uppdatera förteckningar.

Synonymer (engelska) till "manual":

manual
instruction manual