"manual" - Svensk översättning

EN

"manual" på svenska

volume_up
manual {substantiv}
SV

"manual" på engelska

EN
EN

manual {adjektiv}

volume_up
Choose Edit - Remove Manual Break to remove breaks created manually.
Du tar bort en manuell brytning via menykommandot Redigera - Radera manuell brytning.
Here you can specify automatic, semiautomatic or manual slide transition.
Här väljer du mellan automatisk, halvautomatisk och manuell diaväxling.
Shifting a manual page break outside of the print range deletes it.
Om Du flyttar en manuell sidbrytning utanför utskriftsområdet raderas den.
manual
Lastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
I sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning.
I would like to ask the Commissioner whether he is aware of the extreme impracticality of the manual tagging of individual sheep, and its maintenance for a further two years.
Jag vill fråga kommissionsledamoten om han är medveten om det omöjliga i att märka varje enskilt får för hand, och att sedan underhålla dessa märkningar i ytterligare två år.
SV

manual {utrum}

volume_up
manual (även: handbok, bruksanvisning)
OLAF:s manual innehåller redan en rad detaljerade interna bestämmelser om detta.
The OLAF Manual already contains a whole series of detailed internal rules about this.
It would help to have a manual.
(Skratt) Vad universitetsprofessorer skulle kunna göra är att skriva delar av vad som skulle kunna ingå i denna manual.
(Laughter) What university professors could do is write some details that might go into this manual.

Användningsexempel för "manual" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   Mr President, 25 years ago I was working here illegally, doing manual labour.
   – Herr talman! För 25 år sedan arbetade jag här illegalt, som hantverkare.
EnglishThe question is this: when do you think the new Schengen manual will be available?
Frågan är: När tror ni att den nya Schengenhandboken kommer att vara tillgänglig?
EnglishThe OLAF Manual already contains a whole series of detailed internal rules about this.
OLAF:s manual innehåller redan en rad detaljerade interna bestämmelser om detta.
EnglishThe code was improved in 2006 and 2007, specifically with additions to the users' manual.
Koden förbättrades 2006 och 2007, specifikt genom tillägg till användarmanualen.
EnglishSwedish Geotechnical Institute (SGI), 2006: "Manual - Rubber Cut (Information 18:7)."
Statens Geotekniska Institut (SGI), 2006: ”Handbok – Gummiklipp (Information 18:7)”.
EnglishAt the end of the page in landscape format, choose Insert - Manual Break.
I slutet av sidan med liggande format väljer du kommandot Infoga - Manuell brytning.
EnglishWe are the life-force power of the universe, with manual dexterity and two cognitive minds.
Vi är livskraften i universum, med fingerfärdighet och två kognitiva hjärnor.
EnglishTo display manual line breaks, select View - Nonprinting Characters.
Med menykommandot Visa - Styrtecken visar Du de manuellt infogade radbrytningarna.
EnglishHere you can specify automatic, semiautomatic or manual slide transition.
Här väljer du mellan automatisk, halvautomatisk och manuell diaväxling.
EnglishIf there is a dispute, the company will receive a manual translation in its own language.
Om en tvist uppstår kommer företaget att få en manuell översättning på sitt eget språk.
EnglishChoose Edit - Remove Manual Break to remove breaks created manually.
Du tar bort en manuell brytning via menykommandot Redigera - Radera manuell brytning.
EnglishFor further information, refer to the help for your printer or read your printer manual.
Det finns mer information i hjälpen eller handboken till din skrivare.
EnglishIf this field is marked, you will never be asked for a manual hyphenation.
Om den här rutan är markerad blir du aldrig ombedd att göra ett manuellt avstavningsförslag.
EnglishThe manual column break is indicated by a dark blue vertical line.
En manuell kolumnbrytning känner du igen på den mörkblå vertikala linjen i tabellen.
EnglishYou can choose between automatic and manual setting of the gradient.
Du kan här välja mellan automatisk och manuell inställning av steglängden.
EnglishYou must tag the actual Destination URL, and not a redirect, for manual tagging to record data.
AdWords kostnadsdata visas via fliken "Klick" i rapporten AdWords-kampanjer.
EnglishThe manual row break is indicated by a dark blue horizontal line.
Du känner igen en manuell radbrytning på den mörkblå horisontella linjen i tabellen.
EnglishShifting a manual page break outside of the print range deletes it.
Om Du flyttar en manuell sidbrytning utanför utskriftsområdet raderas den.
English. - (PT) A veritable 'manual' for Free Trade Agreements (FTAs)...
skriftlig. - (PT) En veritabel ”handbok” för frihandelsavtal...
EnglishLastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
I sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning.

Synonymer (engelska) till "manual":

manual
instruction manual

Synonymer (svenska) till "manual":

manual