EN

manner {substantiv}

volume_up
1. allmänt
manner (även: way)
Islam is of course blamed for all manner of deeds done by just a few Muslims.
På grund av vissa muslimers beteende får naturligtvis islam även skulden för olika saker som gått fel.
They often also behave in a self-sacrificing manner, are kind of ‘good girls’ and stand by everyone else, but are really quite alone.
De har också ofta ett självuppoffrande beteende, är lite av ”duktiga flickor” och ställer upp för alla andra men är egentligen ganska ensamma.
While making their enquiries, the police behaved in a xenophobic and insulting manner, taking advantage of his passive knowledge of the English language.
När polisen företog sina undersökningar gav man prov på ett främlingsfientligt och förolämpande beteende och drog fördel av hans begränsade kunskaper i engelska språket.
manner (även: bang, bat, battle, belt, bilge, blow, brand, breed, buffet, clip)
We must make the perpetrators liable for all manner of damage done to our environment.
Vi måste göra upphovsmännen ansvariga för alla slags skador på vår miljö.
That would give rise to all manner of disputes.
Det skulle ge upphov till alla slags tvister.
It fosters a culture of ingenuity and solidarity, whilst at the same time it nurtures the soil in which all manner of shady deals find sustenance.
Den gynnar en kultur av uppfinningsrikedom och nya solidariteter, men samtidigt banar den vägen för alla slags skumraskaffärer.
He does this job without politeness, without manners, he interferes in debates and speaks out of turn.
Han utför arbetet utan hövlighet och stil, han bryter in i debatter och uttalar sig utan att ha fått ordet.
' And God smote the land with all manner of plagues, ' but still Pharaoh 's heart was hardened
Och Gud lät landet drabbas av alla sorters plågor, men faraos hjärta förblev obevekligt.
To make a presentation in a professional manner both orally and in writing, is a knowledge which is sought after in the labor market.
Att på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt presentera olika sorters material är en alltmer eftertraktad egenskap på arbetsmarknaden.
manner (även: touch)
China sees that country as a virtually blank canvas that has to be colonised and made accessible, after which it can be further developed in the modern Chinese manner.
Kina betraktar det landet som en tom duk; det ska koloniseras och göras tillgängligt, och sedan kan det vidareutvecklas enligt modernt kinesiskt manér.
The reform should also entail having the courage to change Article 4 of the EC Treaty which, in classically neo-liberal manner, defines the Union as an open market economy with free competition.
Hit hör då också modet att ändra artikel 4 i EG-fördraget, som definierar unionen på klassiskt nyliberalt manér som en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.
Taiwan is both democratic and peaceful, but the Taiwanese cannot live in the same manner as people in other free, democratic countries, given the way its neighbour is behaving.
Taiwan är både demokratiskt och fredligt, men taiwaneser kan inte leva på samma villkor som andra människor i fria demokratiska länder på grund av grannlandets uppträdande.
2. "different types of, a variety of"
The planning process must be implemented in a fair and innovative manner.
Planeringsprocessen måste genomföras på ett rättvist och nyskapande sätt.
China and Vietnam are subsidising the export of footwear in an unacceptable manner.
Kina och Vietnam subventionerar exporten av skor på ett oacceptabelt sätt.
The trick is to deal with these risks and uncertainties in a judicious manner.
Konsten med livet är att hantera dessa risker och osäkerheter på ett förståndigt sätt.
manner (även: fashion, way, wise)
The Member States' economies are interwoven in a particular manner.
Medlemsstaternas nationalekonomier är sammanflätade med varandra på ett särskilt vis.
It is in a manner of speaking the internal regulations of the euro zone.
Det är på sätt och vis en förordning inom euroområdet.
It was offered on a voluntary basis in an exemplary manner.
Den hjälpen gavs på ett förebildligt vis på frivillig grund.
3. "writing"
manner (även: penmanship)

Användningsexempel för "manner" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
EU förväntar sig att samarbetet med dess partner präglas av tillit och ärlighet.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Det inleds helt praktiskt med de arbeten som redan finns tillgängliga offentligt.
EnglishI believe that your manner of presiding in this case has been rather unfortunate.
Jag anser att ert sätt att leda debatten i detta fall har varit mycket olyckligt.
EnglishI look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
EnglishOn the contrary, exploiting the fear of AIDS in this manner is playing with fire.
Tvärtom, att på det här sättet exploatera rädslan för aids är att leka med elden.
EnglishMr President, we addressed this question last week in a perfectly normal manner.
Herr ordförande! Vi diskuterade denna fråga förra veckan på ett helt normalt sätt.
EnglishIn doing this, the European Parliament is moving its pawns in an illegal manner.
Europaparlamentet flyttar sålunda sina schackpjäser fullständigt rättsvidrigt.
EnglishThis problem has shown itself in the manner described by the previous speaker.
Detta problem har fått konsekvenser på det sätt som den tidigare talaren beskrev.
EnglishOnly then shall we overcome all manner of afflictions, injustices, and terrorism.
Endast då kommer vi att övervinna allt lidande, alla orättvisor och all terrorism.
EnglishMember States must conduct their policy in a responsible and autonomous manner.
Medlemsstaterna måste föra sin politik på ett ansvarsfullt och självständigt sätt.
EnglishWhat will the Commission be doing to deal with the problem in an adequate manner?
Vad kommer kommissionen att göra för att ta itu med problemet på ett fullgott sätt?
EnglishWe expect Russia to behave in a responsible manner, honouring all its commitments.
Vi förväntar oss att Ryssland agerar ansvarsfullt och fullgör alla sina åtaganden.
EnglishIt is crucial that this system works in an effective and transparent manner.
Det är helt avgörande att detta system fungerar på ett effektivt och öppet sätt.
EnglishBut at least we managed to conduct the discussions in a very civilised manner.
Men vi lyckades åtminstone föra diskussionerna på ett mycket civiliserat sätt.
EnglishThey have been advocated in a particularly charismatic manner by Pope John Paul II.
Påven Johannes Paulus II har förespråkat dem på ett särskilt karismatiskt sätt.
EnglishIt is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Det är därför nödvändigt att ge solidariteten ett uttryckligt positivt värde.
EnglishUnwanted substances and products must be excluded in a secure and controlled manner.
Oönskade ämnen och produkter måste uteslutas på ett säkert och kontrollerat sätt.
EnglishThe current situation should be solved in a peaceful manner without any violence.
För det första måste den rådande situationen lösas på fredlig väg utan våld.
EnglishThis would then solve the problem of unemployment in an extremely practical manner.
Detta skulle då lösa problemet med arbetslöshet på ett oerhört praktiskt sätt.
EnglishRegionalisation already exists, albeit in an ad hoc and inconsistent manner.
Regionalisering förekommer redan, låt vara på ett ad hoc och inkonsekvent sätt.

Synonymer (engelska) till "manner":

manner
mannerism