EN

manned {adjektiv}

volume_up
In that way, the European Union does not lose its industry and can match it with a very strong and better manned service industry.
På så sätt förlorar Europeiska unionen inte sin industri, utan kan anpassa den till en mycket stark och bättre bemannad serviceindustri.
What is the Commission's view on the possibility of exploring cooperation in space policy, such as reinforcement of manned space travel?
Vad anser kommissionen om förutsättningarna för gemensam rymdforskning som exempelvis stöd till bemannade rymdfärder?
I wish to emphasize that science and the technology of manned space travel are of vital importance, and we should not merely restrict ourselves to their commercial applications.
Nödvändigheten att ta hänsyn till vetenskapliga aspekter och aspekter som rör bemannade rymdfärder och inte inskränka sig enbart till den kommersiella användningen, vill jag uttryckligen understryka.

Användningsexempel för "manned" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is suitable that today the presidency should be manned by Mr Danielsson from Nordic Europe.
Det är passande att ordförandeskapet i dag innehas av Danielsson från Nordeuropa.
EnglishDepths of 150 and 200 metres can be reached with manned submarines.
Bemannade ubåtar kan gå mellan 150 och 200 meter djupt.
EnglishBut even the safest power station is manned by people.
Men till och med den säkraste reaktorn drivs av människor.
EnglishMore and more frequently vessels flying the flag of a Member State are being manned by third country nationals.
Det händer allt oftare att fartyg som bär en medlemsstats flagg bemannas av medborgare från tredje land.
EnglishToday a container ship can carry 150,000 tons; it can be manned with a smaller crew; and unloaded faster than ever before.
Idag handlar det om 150 000 ton. ~~~ Man kan ha en mindre besättning, och lasta av snabbare än någonsin.
EnglishWhat is the Commission's view on the possibility of exploring cooperation in space policy, such as reinforcement of manned space travel?
Vad anser kommissionen om förutsättningarna för gemensam rymdforskning som exempelvis stöd till bemannade rymdfärder?
EnglishIn that way, the European Union does not lose its industry and can match it with a very strong and better manned service industry.
På så sätt förlorar Europeiska unionen inte sin industri, utan kan anpassa den till en mycket stark och bättre bemannad serviceindustri.
EnglishThere is no future for space travel, though, without carriers in the form of satellites, if – let me add – there is no manned spaceflight.
Men det finns ingen framtid för rymdfarten utan bärare i form av satelliter, om – låt mig tillägga – det inte görs bemannade rymdfärder.
EnglishIn far too many cases, ships show the flag of convenience and are manned by non-Community crews, so ensuring a cheap workforce.
I alltför många fall handlar det om fartyg med bekvämlighetsflagg vars besättning kommer från ett land utanför gemenskapen, vilket ger billig arbetskraft.
EnglishFor the candidate countries it is obvious that the inclusion of their low-tech, over-manned coal and steel plants will have a huge impact on the Community.
För kandidatländerna är det tydligt att integreringen av deras lågtekniska, överbemannade kol- och järngruvor kommer att ha en stor inverkan på gemenskapen.
EnglishIn that way, the European Union does not lose its industry and can match it with a very strong and better manned service industry.
Inom EU har vi tidigare erfarenheter av en situation där en industri har sett sin sysselsättning krympa, nämligen jordbruket, ett exempel som ni, herr kommissionär, känner mycket väl.
EnglishThere is no future for space travel, though, without carriers in the form of satellites, if – let me add – there is no manned spaceflight.
Låt mig säga att jag inte tycker att vi bör dra oss undan denna fråga, eftersom Europa nu – till skillnad från för tio eller tjugo år sedan – har sin utrikes- och säkerhetspolitik.
EnglishIn south Lebanon, we are not facing resistance movement militias, but rather special units that are well trained, manned and equipped by Iranian revolutionary guards.
Det är inte motståndsrörelser som vi har att göra med i södra Libanon utan snarare specialstyrkor som är utbildade, bemannade och utrustade av iranska revolutionära garden.
EnglishThis is especially true if problems happen to arise at a time when the plant is being manned by fewer people than is normal, such as at night, on public holidays or at the weekend.
Framför allt om driftstörningen inträffar under en tid då anläggningen har en lägre bemanning än normalt, exempelvis på natten, under helgerna eller veckosluten.
EnglishAll I know is that these food distribution organisations are manned by people who are highly committed, very socially aware, and also well disposed towards Europe.
Jag vet bara att dessa organisationer för livsmedelsdistribution innefattar mycket engagerade människor, mycket socialt medkännande människor, och också mycket europeiskt sinnade människor.
EnglishBut now President Hu Jintao's direct intervention appears to have persuaded Sudan's President to agree a UN peacekeeping operation manned by troops from AU countries.
Men nu tycks president Hu Jintaos direkta ingripande ha övertygat Sudans president att samtycka till en fredsbevarande FN-styrka som övervakas av trupper från länder i Afrikanska unionen.
EnglishAlthough there is an emphasis on satellites, we need to realize there are tremendous synergies with manned or, more politically correct, peopled activities, which is essential.
Även om betoningen ligger på satelliter, måste vi inse att det ligger en enorm synergieffekt i bemannande, eller mer politiskt korrekt, besättningsförsedda verksamheter, vilket är viktigt.
EnglishI wish to emphasize that science and the technology of manned space travel are of vital importance, and we should not merely restrict ourselves to their commercial applications.
Nödvändigheten att ta hänsyn till vetenskapliga aspekter och aspekter som rör bemannade rymdfärder och inte inskränka sig enbart till den kommersiella användningen, vill jag uttryckligen understryka.