"manipulation" - Svensk översättning

EN

"manipulation" på svenska

SV

"manipulation" på engelska

EN

manipulation {substantiv}

volume_up
manipulation
So are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Detsamma gäller för korruption, manipulation av medierna och politiska utnämningar.
At that time, the clear exclusion of manipulation of the gene sequence was missing.
Då fattades ett entydigt beslut om förbud för manipulation av könsceller.
President Milosevic has a ten-year record of terror and manipulation.
President Milosevic innehar ett tioårigt rekord i terror och manipulation.
SV

manipulation {utrum}

volume_up
manipulation
Detsamma gäller för korruption, manipulation av medierna och politiska utnämningar.
So are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Då fattades ett entydigt beslut om förbud för manipulation av könsceller.
At that time, the clear exclusion of manipulation of the gene sequence was missing.
President Milosevic innehar ett tioårigt rekord i terror och manipulation.
President Milosevic has a ten-year record of terror and manipulation.

Användningsexempel för "manipulation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe manipulation of gametes or embryos is also unacceptable on ethical grounds.
Manipulering av könsceller eller embryon är också oacceptabelt på etiska grunder.
EnglishThe risk of kidnappings or even of manipulation and intimidation is also very real.
Risken för bortrövanden eller till och med manipulering och hot är dessutom stor.
EnglishThe question to be asked is who really benefits from the manipulation and ...
Frågan man kan ställa sig är vem som verkligen gagnas av manipulationen och...
EnglishThe question to be asked is who really benefits from the manipulation and...
Frågan man kan ställa sig är vem som verkligen gagnas av manipulationen och...
EnglishIt is cynical political manipulation to play games with disability rights.
Det är cynisk politisk manipulering att leka med funktionshindrades rättigheter.
EnglishThat will only result in another new form of discrimination and manipulation.
Det resulterar bara i en annan ny form av diskriminering eller manipulation.
EnglishEverything else is manipulation and conditioning of this Parliament and many Members.
Allt annat är manipulation och villkorande av Europaparlamentet och många ledamöter.
EnglishWe all stand together in our condemnation of manipulation and electoral fraud.
Vi stöder demokratin, inte en särskild kandidat eller ett särskilt parti.
EnglishAt that time, the clear exclusion of manipulation of the gene sequence was missing.
Då fattades ett entydigt beslut om förbud för manipulation av könsceller.
EnglishSo are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Detsamma gäller för korruption, manipulation av medierna och politiska utnämningar.
EnglishI would certainly prefer if the references to manipulation and culpability were amended.
Jag skulle verkligen föredra att hänvisningarna till fusk och skuld ändrades.
EnglishThis process is defined as corruption, but actually it is manipulation.
Detta förfarande definieras som korruption, men i själva verket är det manipulering.
EnglishI have not been guilty of manipulation of the parliamentary process.
Jag har inte gjort mig skyldig till manipulering av den parlamentariska processen.
EnglishIt should not be the subject of political manipulation within this House.
Frågan borde inte vara föremål för politisk manipulation i denna kammare.
EnglishTheir bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.
Deras dåliga rykte kan delvis förklaras av den risk för manipulation som de medför.
EnglishHowever, it also seems to be about widening the scope for genetic manipulation.
Det visar sig dock också handla om en förstärkning av möjligheterna till genetisk modifiering.
EnglishIn my opinion, the credibility of the EU is undermined by such manipulation of the Treaty.
Som jag ser det undermineras EU: s trovärdighet genom sådan manipulation av fördraget.
EnglishPresident Milosevic has a ten-year record of terror and manipulation.
President Milosevic innehar ett tioårigt rekord i terror och manipulation.
EnglishThat is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
Därför är jag emot all manipulation av människolivets uppkomst.
EnglishAnd European Muslims are warned against Islamic manipulation.
Och det varnas mot att europeiska muslimer blir offer för muslimsk manipulation.

Synonymer (engelska) till "manipulation":

manipulation