EN

manifold {substantiv}

volume_up
1. teknik

Användningsexempel för "manifold" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe challenges of the coming weeks and months are manifold.
Under de närmaste veckorna och månaderna väntar många olika utmaningar.
EnglishSAFTA will bring manifold expansion in the region.
Sydafrikanska frihandelsområdet kommer att leda till mångfaldig expansion i regionen.
EnglishOur cooperation with India is manifold and it is difficult to address it exhaustively in this speech.
Vårt samarbete med Indien är mångsidigt och det är svårt att beröra alla detaljer i detta tal.
EnglishWith regard to a possible analysis of the motivation for this, I am sure the reasons are manifold.
Om man ska göra en möjlig analys av motiven till detta är jag säker på att orsakerna är åtskilliga.
EnglishThe implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
EnglishThe fields that benefit are manifold, including biotechnology, information technologies, nanotechnology and space research.
Många områden berörs, bland annat bioteknik, it, nanoteknik och rymdforskning.
EnglishThis effort must be continued and increased manifold.
Detta arbete måste föras vidare och utvidgas betydligt.
EnglishThe latter has made impressive progress despite manifold difficulties and should be encouraged to continue.
Det sistnämnda landet har gjort imponerande framsteg trots många svårigheter, och bör uppmuntras att fortsätta.
EnglishThe obstacles and technical difficulties are manifold.
Det finns många hinder och tekniska svårigheter.
EnglishThe challenges lying ahead of us are manifold.
English(PL) Madam President, the European Union is a manifold collection of values, experience and historical - as well as social - diversity.
(PL) Fru talman! I Europeiska unionen ryms en mängd olika värderingar och erfarenheter samt en historisk - och social - mångfald.
EnglishThis summary shows that the problems and challenges in Pakistan are manifold, but there are also advances and positive developments.
Denna sammanfattning visar att problemen och utmaningarna i Pakistan är många, men även att det förekommer framsteg och positiv utveckling.
EnglishThe driving force behind the project is to save weight of Vinci, the upper stage engine of Ariane 5, in which the turbine outlet manifold is located.
The driving force behind the project is to save weight of Vinci, the upper stage engine of Ariane 5, in which the turbine outlet manifold is located.
EnglishWe know what the consequences of war are; they are manifold and unpleasant and the Council has naturally insisted that every initiative should be exhausted.
Vi känner till följderna av ett krig, de är många och obehagliga, och vårt uppdrag från rådet är att vi skall utnyttja alla tänkbara initiativ.
EnglishLet me emphasise that the reasons for the Asian financial crisis are indeed manifold and that each country's problem therefore has to be addressed in a different way.
Jag vill poängtera att finanskrisen i Asien har flera olika orsaker och att därför försöken att lösa denna måste variera från land till land.
EnglishThe degree of awareness of Parliament resolutions, which are many and manifold as you know, is directly related to people's interest in the issue concerned.
Graden av kännedom om parlamentets resolutioner - som är många och mångskiftande, som ni vet - är direkt relaterad till folks intresse av den berörda frågan.
EnglishIn fact, we have manifold, mostly positive experience of refurbishment programmes - often with each euro of public money attracting six or seven euro of private investment.
Vi har faktiskt många, mest positiva erfarenheter av renoveringsprogram - som ofta för varje euro i allmänna medel drar till sig sex eller sju euro från privata investeringar.
EnglishAny attempt to reintroduce special provisions or manifold derogations and exemptions will not only make the rules highly complex but will also make them impossible to enforce.
Eventuella försök att återinföra specialföreskrifter eller en mängd undantag kommer inte bara att göra bestämmelserna ytterst komplicerade utan också omöjliga att genomföra.
EnglishI doubt whether such practice would be compatible with respect for private life, quite apart from the fact that it would cause new and manifold forms of discrimination between men and women.
Jag skulle inte göra detta, eftersom jag inte har någondera, men låt oss utelämna allt i dessa politiskt korrekta avsnitt som tar upp onödigt utrymme i en lagtext.
EnglishThe Union, which is a strong manifold entity, and Russia, which is a superpower, should stop behaving like two towns connected by nothing more than a narrow road and a gas pipe.
Unionen, som är en stark och mångsidig enhet, och Ryssland, som är en supermakt, borde sluta upp att agera som två städer som endast binds samman av en smal väg och en gasledning.

Synonymer (engelska) till "manifold":

manifold