"manifestation" - Svensk översättning

EN

"manifestation" på svenska

volume_up
manifest {substantiv}
SV

"manifestation" på engelska

EN manifestation
volume_up
{substantiv}

1. politik

manifestation
This is misleading and can be seen as a manifestation of economic neoliberalism in the cultural sphere.
Det är missledande och kan ses som en manifestation av ekonomisk nyliberalism på kulturområdet.
Hungarian public opinion witnessed a remarkable manifestation right in the middle of the Georgian crisis.
Den ungerska allmänna opinionen fick bevittna en anmärkningsvärd manifestation mitt under Georgien-krisen.
Wine is diverse, its diversity a manifestation of nature itself, owing its character to climate and vintage.
Vinerna är mångskiftande, mångfalden är en manifestation av naturen själv, och karaktären bestäms av klimatet och skörden.
manifestation
Poverty and social exclusion are a manifestation of lack of respect for human dignity.
Fattigdom och social utestängning är en demonstration av bristande respekt för mänsklig värdighet.
In the current climate this space must not be merely an artificial and pointless manifestation of health promotion; it must be an effective action.
I det nuvarande klimatet får detta utrymme inte bara vara en konstlad och meningslös demonstration av hälsofrämjande.
manifestation
A lot of that has historically reflected these kinds of manifestation-driven decisions that have not been based on more specific and better prepared work.
En stor del av denna ackumulering beror historiskt sett på detta slags beslut, som utgör en opinionsyttring och inte grundas på mer specifikt och bättre förberett arbete.

2. religion

manifestation

3. annat

manifestation (även: expression, externalization, look, mark)
volume_up
uttryck {neut.}
One manifestation of this solidarity is the opening up of the Solidarity Fund.
Ett uttryck för denna solidaritet är öppnandet av solidaritetsfonden.
The European Union should support this manifestation of civil society.
EU bör stödja detta uttryck för civilsamhället.
Det är ett uttryck för ett misslyckande.
manifestation
volume_up
uttryck för {neut.} [ex.]
One manifestation of this solidarity is the opening up of the Solidarity Fund.
Ett uttryck för denna solidaritet är öppnandet av solidaritetsfonden.
The European Union should support this manifestation of civil society.
EU bör stödja detta uttryck för civilsamhället.
Det är ett uttryck för ett misslyckande.
manifestation
And what about that manifestation of respect for human rights that took the form, for several weeks, of bombing Kosovo and Serbia?
Och vad skall man säga om den yttring för respekten av de mänskliga rättigheterna som under flera veckor har bestått av bombningar av Kosovo och Serbien?
The Commission has always rejected and condemned in the strongest possible terms all manifestations and expressions of racism, regardless of their source and form of manifestation.
Kommissionen har alltid ogillat och fördömt i de hårdaste tänkbara ordalag alla tecken på och uttryck för rasism, oavsett källa och typ av yttring.
These freckles are called sunspots, and they are just one of the manifestations of the Sun's magnetic field.
Dessa fräknar kallas för solfläckar, och de är bara en utav yttringarna från Solens magnetiska fält.
manifestation (även: decision, resolution, sentence, decree)
volume_up
utslag {neut.}
manifestation
volume_up
yttring av {utr.} [ex.]

Synonymer (engelska) till "manifestation":

manifestation
manifest

Synonymer (svenska) till "manifestation":

manifestation
Swedish

Användningsexempel för "manifestation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat, Mr President, would be a clear manifestation of real European solidarity.
Det, herr talman, skulle vara ett tydligt tecken på verklig europeisk solidaritet.
EnglishThe rapporteur has clearly identified the new manifestation of this age-old dilemma.
Föredraganden har tydligt identifierat den nya yttringen av det urgamla dilemmat.
EnglishI think that this is the practical manifestation of those major advances which Europe offers us.
Jag tror att detta är det stora steg som Europa också visar oss i praktisk form.
EnglishThese were examples of the most blatant and horrific manifestation of racism and xenophobia.
De är exempel på de grövsta och värsta uttrycken för rasism och främlingsfientlighet.
EnglishEvery manifestation of independence is treated as political opposition.
Varje självständighetsmanifestation behandlas som politisk opposition.
EnglishThe European Parliament resolution is just another manifestation of this European powerlessness.
Europaparlamentets resolution är bara ännu en återspegling av denna unions oförmåga.
EnglishThe European Union should support this manifestation of civil society.
Vi kan inte heller arbeta tillsammans med en partner som inte följer internationella regler.
EnglishMr President, on Tuesday we awoke in astonishment to a manifestation of a new form of totalitarianism.
Herr talman! I tisdags vaknade vi med bestörtning inför en ny form av totalitarism.
EnglishIt is a clear manifestation of the importance of the Union to the everyday lives of every European citizen.
Den är ett tydligt tecken på EU:s betydelse för alla EU-medborgares vardag.
EnglishI should like to ask the Commissioner how he is handling this manifestation of the internal market?
Jag skulle vilja fråga kommissionären hur han nu hanterar denna företeelse på den inre marknaden?
EnglishIt would be an extraordinary manifestation of Turkey's goodwill.
Det skulle vara ett utmärkt exempel på Turkiets goda vilja.
EnglishThis is a specific, tangible manifestation of something that textbooks refer to as the 'global economy'.
Detta är ett specifikt, påtagligt tecken på något som läroböckerna kallar för ”den globala ekonomin”.
EnglishIt seems she has left the Chamber, but she indicated that the Ombudsman is a manifestation of an undemocratic process.
Antyder hon att de skandinaviska länderna, där man har ombudsmannen inskriven i grundlagen, är odemokratiska?
EnglishGranted, we are not able to define these notions precisely, but this debate is a manifestation of how Europe has changed.
Det är sant att vi inte exakt kan definiera dessa begrepp. Men denna debatt är ett bevis på hur EU har förändrats.
EnglishI regard it, in fact, as a hand outstretched in cooperation and I see it as a manifestation of the fact that people have been listening.
Jag ser det faktiskt som en samarbetsinvit och som ett tecken på att människor faktiskt har lyssnat.
EnglishThe most painful manifestation of transatlantic, and at the same time European, discord was the public controversy over Iraq.
Den pinsammaste manifestationen av transatlantisk och samtidigt europeisk splittring var den offentliga Irakkontroversen.
EnglishIt is a manifestation of the national bureaucracies ’ lack of political ability to face up to the challenges of the real economic and political world.
Det är synd att deklarationerna om Lissabonmålen ännu inte har följts upp med konkreta åtgärder.
EnglishThe Charter of Fundamental Rights is the latest manifestation of the drift of Community legislation towards a constitution.
Stadgan om grundläggande rättigheter är det senaste missödet i den beklagliga konstituerande utvecklingen av gemenskapslagstiftningen.
EnglishThis House is the manifestation of the belief that we are better than our histories and more than our nationalities and it must be manifest in its President.
Ni kan förvänta er ett offensivt stöd från liberalerna och demokraterna på två områden för ert uppdrag.
EnglishThere is a total ban on using the Kurdish language, as there is on any manifestation of Kurdish culture.
Kurderna har inte syriska medborgarskap och därmed har de inga pass, ingen tillgång till utbildning eller till hälso- och sjukvård och ingen rätt att äga mark.