EN

manifest {substantiv}

volume_up
1. handel
manifest
Droger, dokument och godslistor.
SV

manifest {neutrum}

volume_up
manifest (även: programförklaring)
Det framgår tydligt i ert manifest att ni fäster stor vikt vid denna fråga.
It is clear from your manifesto that you attach great importance to this issue.
Slutligen citerar jag ett stycke mot slutet av ordförande Barrosos manifest.
Finally, I quote a paragraph towards the end of President Barroso's manifesto.
Utfärdandet av detta politiska manifest är att gå för långt.
The publication of this political manifesto is going too far.

Användningsexempel för "manifest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf we do, we run the risk that the problems will manifest themselves on our doorsteps.
Om vi gör det löper vi risken att problemen kommer att visa sig på vår tröskel.
EnglishThe common will in the European Union must manifest the ideals of the open society.
Den gemensamma viljan i Europeiska unionen måste manifestera öppna samhällets ideal.
EnglishWe currently have an immigration policy that is based on manifest hypocrisy and cynicism.
I nuläget baseras vår invandringspolitik på påtagligt hyckleri och cynism.
EnglishThis radicalisation will manifest itself just as much in growing Islamic aspirations.
Denna radikalisering kommer att märkas lika mycket i form av ökade islamistiska strävanden.
EnglishThis is made manifest by the most important poll of all, the European elections.
Det framgår framför allt av den viktigaste opinionsundersökningen: valet till Europaparlamentet.
EnglishIf we are to create a Europe of solidarity, it must manifest itself in social and economic terms.
Om vi ska skapa ett solidariskt Europa måste detta ge socialt och ekonomiskt utslag.
English49 minutes after injection, genetic mutations... began to visually manifest on subject's extremities.
49 minuter efter injektionen börjar patientens extremiteter att muteras.
EnglishWhat has been said today is a manifest distortion of the truth.
Vad som i dag har påståtts är en påtaglig förvrängning av sanningen.
EnglishThere are manifest problems originating in the Commission's system and in the way it works.
Med all tydlighet framstår de problem som har sitt ursprung i systemet och i kommissionens arbetssätt.
EnglishIf we look around us, we cannot ignore the poverty that is there and injustices that are manifest.
Om vi ser omkring oss kan vi inte blunda för den fattigdom som finns och de orättvisor som syns.
EnglishThe Commissioner has done justice to the wide range of areas across which discrimination can manifest itself.
Kommissionären har beaktat att diskriminering kan ta sig uttryck inom ett brett fält.
EnglishEverybody could live a richer life, allowing mutual respect for one another to manifest itself.
Alla skulle kunna få ett rikare liv där ömsesidig respekt för varandra skulle kunna komma till uttryck.
EnglishThese differences, both economic and social, are manifest.
Dessa skillnader – ekonomiska och sociala – är mycket tydliga.
EnglishWe must focus on the treatment of violent individuals as soon as they manifest inclinations to violence.
Vi måste inrikta oss på behandling av våldsamma personer så snart de visar sig vara våldsbenägna.
EnglishAll the negative features of a one-party system are manifest there.
Där framträder enpartisystemets alla negativa drag.
EnglishThe manifest does not tally in the slightest with the cargo.
Specifikationen stämmer inte alls överens med innehållet.
EnglishThere are daily reports of manifest violations of fundamental and human rights in Colombia.
Dagligen nås vi av rapporter om uppenbara kränkningar av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Colombia.
EnglishThat is, in fact, the strategic reason I can identify behind the manifest neglect of primary education.
Det är egentligen det strategiska skälet som jag söker bakom det tydliga försummandet av grundutbildningen.
EnglishThey can manifest the intangible and create identity.
De kan göra det abstrakta gripbart och skapa identitet.
EnglishThere is only one proposal, but depending on how the House votes it may manifest itself in one of two ways.
Betänkandet är bra nog, det är faktiskt nästan perfekt; dessa ändringsförslag har lagts fram inför plenum.