EN

mandatory {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Conformity with this standard is only mandatory in France and the United Kingdom.
Att följa denna norm är endast obligatoriskt i Frankrike och Storbritannien.
It is mandatory in the US and Canada and not voluntary, as the Commission proposes.
Det är obligatoriskt i USA och Kanada, och inte frivilligt, som kommissionen föreslår.
Finally, I proposed making it mandatory to support renewable sources of energy.
Slutligen föreslog jag att det skall bli obligatoriskt att stödja förnybara energikällor.
2. "obligatory"
No mandatory capacity reductions are foreseen under Community law.
Ingen obligatorisk kapacitetsminskning förutses enligt gemenskapslagstiftningen.
- Is the Council willing to introduce a ´mandatory solidarity´ mechanism?
- Är rådet villigt att införa en mekanism för ”obligatorisk solidaritet”?
I would also urge colleagues to support mandatory country of origin labelling.
Jag vill också uppmana kollegerna att stödja en obligatorisk ursprungslandsmärkning.
3. näringsliv
mandatory (även: compulsory)
No mandatory capacity reductions are foreseen under Community law.
Ingen obligatorisk kapacitetsminskning förutses enligt gemenskapslagstiftningen.
- Is the Council willing to introduce a ´mandatory solidarity´ mechanism?
- Är rådet villigt att införa en mekanism för ”obligatorisk solidaritet”?
I would also urge colleagues to support mandatory country of origin labelling.
Jag vill också uppmana kollegerna att stödja en obligatorisk ursprungslandsmärkning.
Conformity with this standard is only mandatory in France and the United Kingdom.
Att följa denna norm är endast obligatoriskt i Frankrike och Storbritannien.
It is mandatory in the US and Canada and not voluntary, as the Commission proposes.
Det är obligatoriskt i USA och Kanada, och inte frivilligt, som kommissionen föreslår.
Finally, I proposed making it mandatory to support renewable sources of energy.
Slutligen föreslog jag att det skall bli obligatoriskt att stödja förnybara energikällor.
Mandatory legislation must be adopted in order to encourage equality in the workplace.
Det krävs tvingande lagar för att gynna en yrkesmässig jämställdhet.
Other Member States have made regulation mandatory but only for home producers.
Andra medlemsstater har infört tvingande regler, men enbart för inhemska tillverkare.
In November, Parliament called emphatically for mandatory targets, but the Council was opposed.
Parlamentet betonade i november behovet av tvingande bestämmelser, men rådet motsatte sig det.

Användningsexempel för "mandatory" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFirst, to promote mandatory targets for energy efficiency across the European Union.
För det första att arbeta för obligatoriska mål för energieffektivitet i hela EU.
EnglishIt related to the question of mandatory certification of toys by a third body.
Det gällde frågan om obligatorisk certifiering av leksaker av en tredje part.
EnglishI welcome the endorsement for the mandatory notification of personal data breaches.
Jag välkomnar stödet för obligatoriska meddelanden om personuppgiftsöverträdelser.
EnglishThe possibilities for derogation are restricted and subject to mandatory conditions.
Möjligheterna till undantag begränsas och är föremål för obligatoriska villkor.
EnglishMoreover, we wish to set the level for mandatory inspection at 25% of all vessels.
Vi vill också fastställa andelen obligatoriska fartygsinspektioner till 25 procent.
EnglishConformity with this standard is only mandatory in France and the United Kingdom.
Att följa denna norm är endast obligatoriskt i Frankrike och Storbritannien.
EnglishOther Member States have made regulation mandatory but only for home producers.
Andra medlemsstater har infört tvingande regler, men enbart för inhemska tillverkare.
EnglishI would also urge colleagues to support mandatory country of origin labelling.
Jag vill också uppmana kollegerna att stödja en obligatorisk ursprungslandsmärkning.
EnglishThis is not just about mandatory national requirements, but about specific projects.
Det handlar inte bara om obligatoriska nationella krav, utan om specifika projekt.
EnglishWe have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
Vi har en obligatorisk järnvägsavgift för varje lok och avverkad kilometer.
EnglishThus, the agreement will not lead to the introduction of mandatory origin labelling.
Överenskommelsen leder därför inte till att obligatorisk ursprungsmärkning införs.
EnglishWe want legislation with mandatory substitution of the most dangerous chemicals.
Vi vill ha en lagstiftning med obligatorisk substitution av de farligaste kemikalierna.
EnglishThe next objective will therefore be to make registration mandatory for all lobbyists.
Nästa mål blir därför att göra registreringen obligatorisk för alla lobbyister.
EnglishThat is one point: yes to the objectives, but not in the form of mandatory blending.
Det är den ena punkten. Målen ja, men inte i form av påtvingad uppblandning.
EnglishThe collection of this data should be mandatory for all EU Member States.
Insamlingen av dessa uppgifter bör vara obligatorisk för alla EU:s medlemsstater.
EnglishI am happy that the rapporteur wants to delete the non-mandatory text here.
Jag är glad att föredraganden vill stryka den icke-obligatoriska texten här.
EnglishIt is mandatory in the US and Canada and not voluntary, as the Commission proposes.
Det är obligatoriskt i USA och Kanada, och inte frivilligt, som kommissionen föreslår.
English· All mandatory information must be shown in a minimum font size of 3 mm.
· Alla obligatoriska uppgifter ska presenteras med en teckenstorlek på minst 3 mm.
EnglishIn my view, it should be mandatory for them to be listed on the transparency register.
Jag anser att det borde vara obligatoriskt att registrera dem i öppenhetsregistret.
EnglishI was therefore led to propose that other basic products be subject to mandatory ranges.
Jag föreslog därför att obligatoriska mängdserier skulle gälla för andra basvaror.

"mandatory guidelines" på svenska

mandatory guidelines
Swedish
  • obligatoriska riktlinjer
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "mandatory":

mandatory