EN

mandated {perfektparticip}

volume_up

Användningsexempel för "mandated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe governor has mandated the Attorney General to lead the investigation personally.
Presidenten har gett Mexikos allmänna åklagare i uppdrag att personligen leda utredningen.
EnglishTravel companies must be mandated to provide very clear information.
Reseföretag måste ha mandat för att tillhandahålla mycket tydlig information.
EnglishThe Panel of Experts has been mandated by the President of the Security Council.
Expertpanelen har fått uppdraget av säkerhetsrådets ordförande.
EnglishWe are negotiating on behalf of the EU, which has mandated us to do so.
Vi är förhandlare för unionen, som har gett oss ett mandat för detta.
EnglishThat is what we are negotiating and that is what we have been mandated by the Council to do.
Det är det vi förhandlar om och har ett mandat från rådet att hantera.
EnglishYou and your successors will be mandated by the Council only on paper.
Ni och era efterträdare kommer bara att styras av rådet på pappret.
EnglishDo we need UN-mandated troops to be deployed in order to further the cause of democracy in the Congo?
Måste trupper med FN-mandat användas för att driva på demokratifrågan i Kongo?
EnglishThe Frontex board has been mandated to start those negotiations.
Frontex styrelse har mandat att påbörja förhandlingarna.
EnglishIf the Iraqi regime has nothing to hide, why do they bar access to the UN-mandated inspectors?
Om den irakiska regeringen inte har någonting att dölja, varför ger de då inte FN-inspektörerna tillträde?
EnglishI have been mandated to do so by the Committee on Budgets.
Budgetutskottet har gett mig i uppdrag att göra detta.
EnglishNeither those who drafted it nor the decision-makers were mandated by the people or by universal suffrage.
Varken de som utarbetade det eller beslutsfattarna hade fått sitt mandat från folket eller genom allmänna val.
EnglishWe have been mandated to produce this report on the basis of in-depth consultations with all the Member States.
Vi har fått mandat att utarbeta denna rapport med utgångspunkt från djupgående samråd med alla medlemsstater.
EnglishOur citizens, who have mandated us to set policies and scrutinise the executive, expect no less.
Det är vad våra medborgare, som har gett oss i uppdrag att fatta politiska beslut och granska den verkställande makten, förväntar sig.
EnglishThe EU has no constitution, is not a legal entity in the UN and there is no mandated European Foreign Affairs Minister.
EU har ingen konstitution, det är ingen rättslig enhet inom FN och det finns ingen europeisk utrikesminister utnämnd.
EnglishWe are deploying every effort, finally, at the level of the Committee of Permanent Representatives, which has been mandated by the Council of Ministers.
Vi breddar slutligen våra ansträngningar inom Coreper som har fått fullmakt av ministerrådet.
EnglishThe report demonstrates that, 10 years on, the actions mandated by the Beijing Platform have still had no effect.
Av betänkandet framgår att efter tio år har de åtgärder som förordnades i handlingsprogrammet i Peking fortfarande inte någon effekt.
EnglishAs the UN agency mandated with protecting and assisting children, Unicef has the potential to play a central role in data collection.
Som det FN-organ vars uppdrag är att skydda och hjälpa barn har Unicef potential att spela en central roll i insamlingen av data.
EnglishMost seriously, though, the resolution opens the door to the possibility of pre-emptive warfare being mandated by the UN Security Council.
Allvarligast är dock att resolutionen öppnar för möjligheten att FN:s säkerhetsråd lämnar mandat för förebyggande krigföring.
EnglishMost seriously, though, the resolution opens the door to the possibility of pre-emptive warfare being mandated by the UN Security Council.
Allvarligast är dock att resolutionen öppnar för möjligheten att FN: s säkerhetsråd lämnar mandat för förebyggande krigföring.
EnglishThe General Affairs Council has mandated the Committee of Permanent Representatives to try and find a solution to the problem this week.
Ministerrådet har gett de ständiga representanternas kommitté ett förordnande att försöka hitta en lösning på problemet denna vecka.

Synonymer (engelska) till "mandate":

mandate