EN

managing {adjektiv}

volume_up
Since then its key positions have been held by detached Commission officials with long experience in managing our assistance.
Sedan dess har kommissionens oberoende tjänstemän med lång erfarenhet av att hantera stöd innehaft de ledande befattningarna i byrån.
managing (även: executive)

Användningsexempel för "managing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEurocontrol has proven to be inadequate as a mechanism for managing air traffic.
Eurocontrol har visat sig otillräckligt, när det gäller att hantera flygtrafiken.
EnglishPernilla Lesse Managing Directorpernilla(at)fargfabriken.se +46 (0)70 878 83 00
Pernilla Lesse Verksamhetsledare pernilla(at)fargfabriken.se +46 (0)70 878 83 00
EnglishThe European funds do not reach the people responsible for managing the forests.
EU-medlen når inte fram till de människor som ansvarar för skogsförvaltningen.
EnglishWe know that burying is not the solution when it comes to managing nuclear waste.
Vi vet att nedgrävning inte är lösningen när det gäller hanteringen av kärnavfall.
EnglishThe current procedure for managing the Solidarity Fund makes this difficult.
Det nuvarande förfarandet för förvaltning av solidaritetsfonden gör detta svårt.
EnglishNor were those responsible for managing the procedure in the room at that point.
Inte heller befann sig de ansvariga för att hantera förfarandet i kammaren.
EnglishIt was introduced in 1997 and extended to all fund-managing departments in 1999.
Det infördes 1997 och utvidgades 1999 till alla enheter som förvaltar budgetanslagen.
EnglishHowever, we need to make things very clear to the companies managing intermodality.
Vi måste dock förtydliga många saker för de företag som arbetar med intermodalitet.
EnglishHow do you see the chances of the Council managing to adopt Erika I now, in December?
Hur stora chanser tror ni att det finns att rådet antar Erika I nu i december?
EnglishThe issue is how restructuring should be managed and who should do the managing.
Frågan är hur omstruktureringen ska hanteras och vem som ska hantera den.
EnglishI believe that we are capable of managing the scale of investment in renewable energy.
Jag tror att vi klarar av att hantera de stora investeringarna i förnybar energi.
EnglishThe whole world is watching but we are not managing to really get a common approach.
Hela världen tittar på, men vi lyckas inte få till någon gemensam strategi.
EnglishThe Committee of Independent Experts said the Commission was not managing this properly.
Den oberoende expertkommittén sade att kommissionen inte skötte detta ordentligt.
EnglishThis has proved to be an effective method of managing employment issues.
Detta har visat sig vara en effektiv metod för att hantera sysselsättningsfrågor.
EnglishThe report recognises and praises the work done by the ECB in managing the crisis.
I betänkandet erkänns och lovordas det arbete som ECB har utfört för att hantera krisen.
English“We’re not used to managing projects where so many people are involved.
Vi är ju inte vana vid att driva projekt där så här många personer är inblandade.
EnglishWe could look at ways of managing the rationing of new entrants to the market.
Vi skulle kunna se på olika sätt att hantera en ransonering av nytillkomna på marknaden.
EnglishThese people can give them concrete advice on starting up and then managing a business.
Dessa mentorer kan ge dem konkreta råd om hur man startar och driver företag.
EnglishA single procedure for managing all fishing authorisations has been proposed.
Ett enda förfarande för att hantera alla fisketillstånd har föreslagits.
Englishmanaging and following up the order processing have been implemented during the
styra och följa upp orderhanteringen i syfte att ytterligare förbättra