"management tools" - Svensk översättning

EN

"management tools" på svenska

EN

management tools {pluralis}

volume_up
management tools

Användningsexempel för "management tools" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMs Attwooll's report on rights-based management tools in fisheries should therefore be welcomed.
Elspeth Attwoolls betänkande om fiskerättsbaserade förvaltningsinstrument bör därför välkomnas.
EnglishThe next item is the report by Mrs Attwooll on rights-based management tools in fisheries.
Nästa punkt är ett betänkande av Elspeth Attwooll om rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket.
EnglishThe reformed CMO for fruit and vegetables foresees new crisis prevention and management tools.
Den reformerade GOM för frukt och grönsaker syftar till nya verktyg för krisförebyggande och krishantering.
EnglishRights-based management tools in fisheries (debate)
Rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket (debatt)
EnglishWithout that faith it becomes much more difficult to put well considered and effective management tools in place.
Utan detta förtroende blir det mycket svårare att skapa välgrundade och effektiva ledningsverktyg.
EnglishIt is about finding the management tools that we can use ourselves in our own budget and our own purchasing.
Det gäller att hitta de styrmedel som vi själva kan använda i vår egen budget och i vår egen upphandling.
EnglishThe Commission will make use of all the management tools available on the basis of scientific advice.
Kommissionen kommer att använda alla de ledningsverktyg som finns tillgängliga på grundval av vetenskapliga råd.
EnglishThe reintroduction of some kind of quotas should be considered in this evaluation of supply-side management tools.
Att återinföra någon form av kvoter bör övervägas i denna utvärdering av verktyg för att styra utbudet.
EnglishRights-based management tools in fisheries (
Rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket (
EnglishIn a few days, we will put forward a new document on the bank resolution and crisis management tools.
Om några dagar kommer vi att lägga fram ett nytt dokument om hur vi ska lösa bankkrisen och olika krishanteringshjälpmedel.
EnglishFinally, I think that during the restructuring period we need to dispose of all management tools, including private storage.
Jag delar er analys att den framtida energiproduktionen skulle kunna bli ett avsättningsområde för gemenskapens betor.
EnglishIt is widely recognised that management of fishing effort should be one of the main management tools in the Mediterranean.
Det är allmänt erkänt att styrningen av fiskeansträngningen bör vara ett av de främsta förvaltningsredskapen i Medelhavet.
EnglishFinally, I think that during the restructuring period we need to dispose of all management tools, including private storage.
Slutligen anser jag att vi under omstruktureringsperioden måste avyttra alla ledningsverktyg, inklusive privat förvaring.
EnglishI look forward to continuing to work with the European Parliament to make sure our European emergency-management tools are fit for purpose.
Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med parlamentet för att se till att verktygen för europeisk krishantering lämpar sig för sitt syfte.
English. - First of all, I have clearly signalled that I am ready to use the management tools that we have available.
ledamot av kommissionen. - (EN) Först av allt har jag tydligt signalerat att jag är beredd att använda de styrningsverktyg som vi har tillgängliga.
EnglishThe aim is not to swamp ourselves with information, but to have information management tools that make the exchange as effective as possible.
Målet är inte att vi ska drunkna i information, utan att skaffa verktyg för att hantera informationen som gör utbytet så effektivt som möjligt.
EnglishWe also equipped them with new crisis management tools, like green harvesting or non-harvesting, which complement the traditional withdrawals.
Vi försedde dem även med nya krishanteringsverktyg, t.ex. grön skörd eller avstående från skörd vilket kompletterar de traditionella återtagen.
EnglishThere is no doubt that political technologies, tools and management methods, including voting procedures, have been tuned to perfection in Russia.
Det råder inga tvivel om att politiska tekniker, verktyg och förvaltningsmetoder, bland annat omröstningsförfaranden, har justerats till perfektion i Ryssland.
EnglishWe have to show compassion, but, in addition, we have to give financial support, and, as the Commissioner said here, we have to adopt crisis management tools now.
Vi måste visa medkänsla, men framför allt måste vi ge ekonomisk hjälp och, som kommissionsledamoten redan sagt, använda oss av verktyg för krishantering.
EnglishWe must make even greater efforts to optimise our working tools, the management of information tools, the costs related to data transmission and, finally, our human resources policy.
Vi måste anstränga oss ännu mer för att optimera våra arbetsverktyg, hur vi hanterar informationsverktygen, kostnaderna för dataöverföring och slutligen vår politik för humankapitalet.

Liknande översättningar för "management tools" på svenska

management substantiv
management team substantiv
management information substantiv
management fee substantiv
management board substantiv
Swedish
management accounting substantiv
management policy substantiv
management plan substantiv
management tool substantiv