"management tool" - Svensk översättning

EN

"management tool" på svenska

EN

management tool {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
management tool
On the one hand, it is an important management tool for our own institutions.
Dels skall den fungera som ett ledningsverktyg för våra egna institutioner.

Användningsexempel för "management tool" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe want to make the ABM/ABB management tool better, not extend it over two years.
Vi vill förbättra förvaltningsinstrumentet ABB/ABM, inte utsträcka det över två år.
EnglishA budget is a management tool, but it should also be a factor for progress.
Som ett förvaltningsinstrument måste också budgeten vara en faktor för framsteg.
EnglishOn the one hand, it is an important management tool for our own institutions.
Dels skall den fungera som ett ledningsverktyg för våra egna institutioner.
EnglishThe ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources (
ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel (
EnglishThe Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
Gemenskapens solidaritetsfond är ett sunt och värdefullt verktyg för ekonomisk förvaltning.
EnglishWe will have a very important crisis management tool in our hands.
Vi kommer att ha ett mycket viktigt redskap för krishantering till hands.
EnglishThe helicopter has today become an essential crisis management tool.
Helikoptern har i dag blivit ett oumbärligt krishanteringsverktyg.
EnglishThe ESF is not a crisis management tool per se, but now it has to function during a period of crisis.
ESF är inte i sig ett krishanteringsverktyg, men måste nu fungera under en krisperiod.
EnglishCrisis management has been the tool used in practice to seek a solution to the Middle East conflict.
Krishanteringen har varit det verktyg man använt i praktiken för att finna en lösning på Mellanösternkonflikten.
EnglishThey are not meant to be a risk management tool.
De är inte avsedda att vara ett riskhanteringsverktyg.
EnglishAsset management is a key tool for Europe to be able to fund its soon-to-be-explosive pensions situation.
Förvaltning av tillgångar är ett viktigt instrument för att EU ska kunna finansiera sin snart explosiva pensionssituation.
EnglishThe common fisheries policy is the European Union's management tool for regenerating the fisheries industry and aquaculture.
Den gemensamma fiskeripolitiken är ett förvaltningsredskap som unionen har försett sig med för att planera fiske och vattenbruk.
EnglishThe common fisheries policy is the European Union' s management tool for regenerating the fisheries industry and aquaculture.
Den gemensamma fiskeripolitiken är ett förvaltningsredskap som unionen har försett sig med för att planera fiske och vattenbruk.
EnglishThe ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources - Mid-term Review of the 2007-2013 Financial Framework (debate)
ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel - Halvtidsöversynen av budgetramen 2007-2013 (debatt)
Englishby Mr Virrankoski, on behalf of the Committee on Budgets, on the ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources; and
betänkandet av Kyösti Virrankoski, för budgetutskottet, om ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel, och
EnglishThis also means that the Directive on the security of the gas supply will have to be revised in order to make it a European crisis management tool.
Det innebär också att direktivet om en tryggad gasförsörjning måste revideras så att det kan bli ett europeiskt krishanteringsverktyg.
EnglishThis type of management is regarded by some as a management tool that fulfils the environmental, economic and social objectives of the sector.
Denna form av förvaltning betraktas av vissa som ett förvaltningsredskap som uppfyller sektorns miljömässiga, ekonomiska och sociala målsättningar.
EnglishWe do not believe that an extension to two years is correct, because it devalues the management tool even further, instead of improving it.
Vi tror inte att en förlängning till två år är korrekt eftersom det ytterligare minskar värdet på förvaltningsinstrumentet i stället för att förbättra det.
EnglishI have decided to abstain from the vote on Mr Virrankoski's report on the ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources.
Jag har bestämt mig för att avstå från att rösta om Kyösti Virrankoskis betänkande om ABB-ABM-metoden som förvaltningsinstrument för tilldelning av budgetmedel.
EnglishFailing a common administration, Customs 2000 is an extremely important management tool for harmonised rules, automation and so on.
Genom att vi misslyckades med att få en gemensam förvaltning, så är Tull 2000-programmet ett oerhört viktigt förvaltningsinstrument för harmoniserade bestämmelser, automatisering etc.

Liknande översättningar för "management tool" på svenska

management substantiv
tool substantiv
to tool verb
Swedish
management team substantiv