"management of resources" - Svensk översättning

EN

"management of resources" på svenska

EN

management of resources {substantiv}

volume_up
management of resources

Användningsexempel för "management of resources" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have assessed the achievement of goals in the EU together with the management of resources.
Vi har utvärderat uppnåendet av mål inom EU och resursförvaltningen.
EnglishThe priorities have to be sustainable management of resources and changing production models.
De prioriterade ämnena måste vara en hållbar utveckling för resurserna och förändrade produktionsmodeller.
EnglishThere are many other subsidy systems that favour bad management of resources and the neglect of animals.
Det finns en mängd andra bidragssystem som gynnar misshushållning med resurser och vanvård av djur.
EnglishThis should take place within the framework of the sustainable management of resources, which is what the CFP is designed to achieve.
Allt inom en hållbar förvaltning av resurserna, som fiskeripolitiken syftar till.
EnglishThere is no doubt that the oceans are a three-dimensional area which requires the integrated management of resources.
Haven är, utan någon som helst tvekan, ett tredimensionellt område som kräver en integrerad resurshantering.
EnglishAll the management bodies' resources come from European programmes, not a single euro from national sources.
Förvaltningsorganens medel härrör i sin helhet från europeiska program, och inte en enda euro kommer från nationella källor.
EnglishRegional fishing organisations have played an increasingly important role over recent years in the management of resources.
De regionala fiskeriorganisationerna har under de senaste åren fått en väsentlig betydelse för förvaltningen av fisket.
EnglishFurthermore, sustainable development of these regions presupposes sound management of resources, and especially of water.
En varaktig utveckling av dessa regioner förutsätter för övrigt en bra förvaltning av resurserna, framförallt när det gäller vatten.
EnglishThe report adopted today aims at promoting rigorous management of resources, with a view to curbing public spending.
Det betänkande som vi antar i dag syftar till att främja en strikt resurshantering, med en förhoppning om att begränsa unionens offentliga utgifter.
EnglishI would like to thank the secretaries-general of the parties and also Parliament's administration for their effective management of resources.
Jag vill tacka partiernas generalsekreterare och även parlamentets förvaltning för deras effektiva hantering av resurserna.
EnglishComplementarity in European policy is extremely important to the sound management of resources and their multiplier effect.
Komplementariteten i den europeiska politiken är av stor betydelse för att garantera en bra resursförvaltning och för att åstadkomma en multiplikatoreffekt.
EnglishTransparent and simple organisational structure and management of resources is the guarantee that the new organisation will operate efficiently.
En öppen och okomplicerad organisatorisk struktur och resursförvaltning är en garanti för att den nya organisationen ska fungera effektivt.
EnglishThis convention falls within the objectives of the policy on the conservation and sustainable management of resources, which the EU follows and promotes.
Denna konvention motsvarar målen för politiken för bevarande och hållbar förvaltning av fiskresurserna, som EU följer och främjar.
EnglishIt takes time to establish state institutions capable of fighting corruption or establishing the management of resources, and they are on the right track.
Det tar tid att inrätta statliga institutioner som kan bekämpa korruption eller förvalta resurserna, och länderna är på rätt väg.
EnglishThe Commission has done an excellent job of work though, of course, some additions are necessary, especially concerning the availability and management of resources.
Kommissionen har gjort ett utmärkt arbete, även om det behövs vissa kompletteringar i synnerhet när det gäller hanteringen av resurserna.
EnglishWe shall only be able to implement the single market in the fisheries sector if we have uniform joint management of resources for the benefit of a Community fleet.
Genomförandet av den inre marknaden inom fisket är möjligt genom att man skapar en gemensam förvaltning av resurserna och en gemensam flotta.
EnglishAs they are adapted to the specific characteristics of their areas, they are a particularly appropriate instrument for the rational management of resources.
Med tanke på anpassningen till det lokala fisket, utgör de ett särskilt lämpligt verktyg när det gäller att utnyttja resurserna på ett rationellt sätt.
EnglishTherefore, because this is entirely an issue involving the management of resources by a Member State, I consider a resolution to be completely unnecessary.
Därför, och på grund av att den här frågan handlar om en resurs som enbart förvaltas av medlemsstaterna, anser jag att det är fullständigt onödigt med en resolution.
EnglishThe coordination of production and research between the EU Member States where defence equipment is concerned will hopefully lead to greater efficiency and better management of resources.
En samordning av produktion och forskning kring försvarsmateriel mellan EU:s medlemsstater leder förhoppningsvis till bättre effektivitet och resurshantering.
EnglishWe therefore want to encourage measures which emphasise quality fishery products and, at the same time, we ask for sustainable management of resources to ensure the future of fishing.
Vi socialdemokrater vill därför främja åtgärder där man samtidigt med en hållbar förvaltning av resurserna framhåller fiskeriprodukter av god kvalitet så att fisket får en framtid.

Liknande översättningar för "management of resources" på svenska

resources substantiv
management substantiv
of preposition