"management information" - Svensk översättning

EN

"management information" på svenska

EN

management information {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
management information
management information

Användningsexempel för "management information" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have made some progress towards more effective management information systems.
Vi har gjort vissa framsteg mot effektivare förvaltningsinformationssystem.
EnglishI would therefore like to emphasise the need to create an information management system.
Jag vill därför understryka behovet av att skapa ett system för informationsstyrning.
EnglishPlanning for secure information management in situations of crisis.
Planning for secure information management in situations of crisis.
EnglishThe first had to do with the provision of information about management salaries and bonuses in annual reports.
Det första gällde information om ledningens löner och bonus i årsredovisningar.
EnglishEach Member State is responsible for the central storage and management of information on court sentences.
Varje medlemsstat är ansvarig för central förvaring och hantering av information om domstolarnas domar.
EnglishThis brings us to the debate on information management.
Detta för oss till debatten om informationshantering.
EnglishI share the feelings of many others in thinking here of the water supply, waste management and even information sectors, for example.
Jag tänker som många andra här till exempel på vattenförsörjning, avfallshantering och till och med informationssektorn.
EnglishI am thinking, for example, of the centre for migration management and information in Mali, a pilot project we will soon be starting up.
Jag tänker till exempel på centret för migrationsförvaltning och information i Mali, ett pilotprojekt som snart kommer att starta.
EnglishTwo: the exchange of traffic data and the creation of an information management service should be geared to intermodal transport from the outset.
För det andra bör utbyte av trafikuppgifter och framtagandet av ett informationsledningssystem göras intermodalt från grunden.
EnglishThe aim is not to swamp ourselves with information, but to have information management tools that make the exchange as effective as possible.
Målet är inte att vi ska drunkna i information, utan att skaffa verktyg för att hantera informationen som gör utbytet så effektivt som möjligt.
EnglishI am well aware that the nature of fisheries does not permit as quick a response as would be possible in information technology management, for instance.
Jag är väl medveten om att det inte är möjligt att vidta lika snabba åtgärder inom fisket som inom till exempel IT-administrationen.
EnglishParagraph 5, for instance, states that there is a need for telecommunications, information management, observation and navigation in the military area.
I punkt 5 står det till exempel att det behövs telekommunikation, informationshantering, observation och navigation inom militärområdet.
EnglishThe research include planning, design and management of construction projects as well as IT-system for information management of an integrated building process.
Ämnet omfattar planering, ledning och styrning av byggprojekt samt IT-system för informationshantering av en integrerad byggprocess.
EnglishThis is down to shortcomings in the field of infrastructure, inefficiency in the field of management and information, and innovations that do not make the grade.
Det beror på brister på infrastrukturområdet, ineffektivitet på området för administration och information, samt bristande innovation
EnglishMr President, ladies and gentlemen, as the Commissioner has already indicated, there is indeed a great need for information and for better management of existing information flows.
Som redan har antytts har en betydande diskussion hållits i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
EnglishIn any case, micro-enterprises will continue to keep their sales and transactions records for management and tax information purposes.
Mikroföretagen kommer under alla omständigheter fortsätta att behålla sina dokument om försäljning och transaktioner för hanterings- och skatteinformationsändamål.
EnglishKayvan is a Ph.D. student in Information System Development at the Department of Management and Engineering, Information System division at Linköping University.
Åsa är doktorand inom kvantitativ logistik och tillhör avdelningen Kommunikations- och transportsystem vid Institutionen för teknik och naturvetenskap.
EnglishThe Commission will need to make every effort to achieve sound financial management, a well-functioning information system and fully reliable accounts.
Kommissionen kommer att behöva göra stora ansträngningar för att åstadkomma en sund finansiell förvaltning, ett välfungerande informationssystem och helt tillförlitliga räkenskaper.
EnglishThe Commission welcomes Amendments Nos 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 and 36 concerning bathing water management, public participation and information to the public.
Kommissionen välkomnar ändringsförslagen 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 och 36 som rör förvaltning av badvatten, allmänhetens deltagande och information till allmänheten.
EnglishThe Commission welcomes Amendments Nos 8, 11, 14, 17, 18, 20, 34, 35 and 36 concerning bathing water management, public participation and information to the public.
Men kommissionen skulle föredra om valet av symboler och logotyper för badvattenkvalitet lydde under subsidiariteten och kan därför inte stödja ändringsförslagen 21 och 27.

Liknande översättningar för "management information" på svenska

information substantiv
management substantiv
management team substantiv
management fee substantiv
to collect information verb
management board substantiv
Swedish
piece of information substantiv
management accounting substantiv
management policy substantiv
contact information substantiv
additional information substantiv