"management board" - Svensk översättning

EN

"management board" på svenska

EN

management board {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
This will, of course, be done in consultation with ENISA and its management board.
Detta kommer naturligtvis att ske i samråd med ENISA och dess styrelse.
We have some misgivings with the proposal to have representatives of Parliament on Europol's management board.
Vi har vissa betänkligheter beträffande förslaget att företrädare för parlamentet skall ingå i Europols styrelse.

Användningsexempel för "management board" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis will, of course, be done in consultation with ENISA and its management board.
Detta kommer naturligtvis att ske i samråd med ENISA och dess styrelse.
EnglishSecondly, each Member State should have a representative on the Management Board.
För det andra bör varje medlemsstat ha en företrädare i styrelsen.
EnglishThe management board will decide if and where the agency shall establish specialised branches.
Styrelsen kommer att besluta om och var byrån ska upprätta specialavdelningar.
EnglishEvery corridor will be managed by an executive board and a management board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
EnglishI agree with your idea that the Global Programme Management Board must not be an assembly.
Jag håller med om att stödgruppen för det globala programmet inte bör vara en församling.
EnglishThus, employee representatives ought to be able to sit on the management board of companies.
Representanter för de anställda bör således sitta i företagsstyrelserna.
EnglishParliament is not even accorded the right to send two representatives to its Board of Management.
Parlamentet har inte ens rätt att skicka två företrädare till tillsynsrådet.
EnglishThat is why the board of management and the director must have relevant experience.
Därför måste styrelsen och direktören ha relevant erfarenhet.
EnglishMuch has already been said about the Management Board, and also about the voting rights.
Mycket har redan sagts om styrelsen och även om rösträtterna.
EnglishThirdly, there is the question of the participation of the European Parliament in the management board.
Den tredje förändringen gäller Europaparlamentets deltagande i styrelsen.
EnglishMuch has already been said about the Management Board, and also about the voting rights.
Hur kan man, när allt kommer omkring, tala om säkerhet utan att samtidigt nämna förebyggande insatser?
EnglishAmendment No 11 is unnecessarily restrictive of the Management Board's autonomy.
Ändringsförslag nummer 11 är onödigt restriktivt med avseende på den administrativa styrelsens självständighet.
EnglishThe discussion could be about political manoeuvring and could lead to rule by a board of management.
Diskussionen kan handla om maktspelet och leda fram till en ledning.
EnglishThe fact that the Council of Europe will have a representative on the Management Board is also to be welcomed.
Det bör även ses som positivt att Europarådet kommer att ha en representant i styrelsen.
EnglishYet the management board sometimes delegates sole administrative responsibility to the Executive Director.
Ibland delegerar dock styrelsen eget administrativt ansvar till den verkställande direktören.
EnglishThe Management Board has a political and managerial role.
Styrelsen har å sin sida en politisk och administrerande roll.
EnglishThe mandate for the negotiations is given by the Management Board, on which all the Member States are represented.
Mandatet för förhandlingarna ges av styrelsen, där samtliga medlemsstater är företrädda.
EnglishShe is on the management board for an EU expert group under the 7th framework programme for security research.
Hon sitter med i en av Eus expertgrupper för säkerhetsforskning, under sjunde ramprogrammet.
EnglishThe management board of a regulatory agency governs and supervises the agency.
I vilken utsträckning kan/ska Europaparlamentets position vid tillsättningen av direktörer för tillsynsmyndigheter stärkas?
EnglishEFSA’s Executive Director is the legal representative of the Authority and answers to the Management Board.
Den verkställande direktören är myndighetens juridiska företrädare och är ansvarig inför styrelsen.

Liknande översättningar för "management board" på svenska

management substantiv
board substantiv