EN

manageable {adjektiv}

volume_up
manageable
In Europe the situation still appears to be manageable.
I Europa verkar situationen fortfarande vara hanterbar.
The problems, real, serious ones, are perfectly masterable and manageable.
Problemen, reella och allvarliga, är fullständigt hanterbara och kontrollerbara.
We should limit them to a manageable period, so that we in Parliament can also get our hand back on the tiller.
Vi bör begränsa dem till en hanterbar period, så att vi i parlamentet också kan hålla i rodret igen.
manageable
Thus, in order to have a well-structured and manageable homepage it is better to carry out the conversion to GIF or JPG yourself.
För att du ska få en välstrukturerad och lättskött hemsida är det i varje fall bättre om du själv gör konverteringen till GIF eller JPG.
Bilateral agreements always present world trade with innumerable sorts of trade rules that make it less manageable and less effective.
Bilaterala avtal innebär alltid att världshandeln får oräkneliga handelsbestämmelser som gör handeln mindre lätthanterlig och mindre effektiv.
Our financial control system does not have the quantity of payments that the Commission has and therefore things are more manageable.
Vårt finansiella kontrollsystem har inte samma mängd utbetalningar som kommissionens och är därför mer lätthanterligt.
manageable
We must find an effective and manageable solution to that problem.
Här måste vi finna en effektiv och hanterlig lösning.
Our proposal will also make the law enforcement process more manageable by facilitating access to information.
Vårt förslag kommer också att göra strategin för bekämpning av fordonskriminalitet mer hanterlig genom att underlätta tillgången till information.
It has had a manageable timetable and, of course, that is why we will achieve the single currency on 1 January 1999.
Det har haft en hanterlig tidtabell och det är självklart av det skälet som vi kommer att lyckas med den gemensamma valutan den 1 januari 1999.

Användningsexempel för "manageable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe problems, real, serious ones, are perfectly masterable and manageable.
Problemen, reella och allvarliga, är fullständigt hanterbara och kontrollerbara.
EnglishThe Council has reduced the overall increase to a more manageable and realistic 5%.
Rådet har minskat den totala ökningen till mer hanterliga och realistiska 5 procent.
EnglishCoordinated, consistent action is needed in order for prices to remain manageable.
Samordnade, konsekventa åtgärder krävs för att priserna ska bli hanterbara.
EnglishThese can be secured by setting sensible and manageable minimum standards.
Detta kan garanteras genom att man ställer vettiga och praktiskt genomförbara minimikrav.
EnglishThis is not even fully manageable, or even desirable, within the European Community itself.
Det är inte ens genomförbart eller önskvärt inom Europeiska gemenskapen.
EnglishOur experiences in the Czech Republic show that such a reform is both feasible and manageable.
Våra erfarenheter i Tjeckien visar att en sådan reform är både möjlig och genomförbar.
EnglishThe burden on small and medium-sized enterprises must be manageable.
Bördan för små och medelstora företag måste vara möjlig att hantera.
EnglishThe Committee on Budgets has submitted a proposal for a manageable amount.
Budgetutskottet har lagt ett förslag om ett rimligt belopp.
EnglishThis means that the number of partners to be won over is manageable.
Det innebär att antalet potentiella samarbetspartner som vi ska försöka få med oss är hanterbart.
EnglishThe resulting humanitarian crisis appears to be well identified and manageable.
Den humanitära kris som har blivit resultatet av krisen förefaller vara väl identifierad och möjlig att hantera.
EnglishIndeed, all the issues we have identified are manageable and we have the instruments for the purpose.
Alla frågor vi har identifierat är verkligen lätthanterliga och vi har de instrument som krävs.
EnglishThis is a figure that should be manageable for the 27.
Detta är ett antal som bör vara hanterligt för de 27 medlemsstaterna.
EnglishWe must find an effective and manageable solution to that problem.
Här måste vi finna en effektiv och hanterlig lösning.
EnglishThis is completely manageable, given the amounts involved.
Detta är fullständigt hanterbart, givet de aktuella beloppen.
EnglishTherefore, the costs of these vehicles must remain manageable.
Kostnaden för dessa fordon måste därför vara hanterliga.
EnglishIf all these proposals are accepted, Europol will become more effective, more flexible and more manageable.
Om alla dessa förslag godtas kommer Europol att bli effektivare, flexiblare och mer lätthanterligt.
EnglishIt would be wiser to limit and consolidate EU legislation so that it becomes more manageable.
Det är klokare att begränsa och konsolidera Europeiska unionens lagstiftning så att den blir lättare att hantera.
EnglishIn Europe the situation still appears to be manageable.
I Europa verkar situationen fortfarande vara hanterbar.
EnglishWe should limit them to a manageable period, so that we in Parliament can also get our hand back on the tiller.
Vi bör begränsa dem till en hanterbar period, så att vi i parlamentet också kan hålla i rodret igen.
EnglishIt must also be manageable and cost-effective.
Det måste också vara hanterligt och kostnadseffektivt.

Synonymer (engelska) till "manageable":

manageable
manageability
manager
management
English