EN to manage
volume_up
[managed|managed] {verb}

We will probably not be able to manage without European sanctions in the long term.
Vi kommer förmodligen inte att klara oss på sikt utan europeiska sanktioner.
Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
Annars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Om EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.
to manage (även: to arrive, to click, to come off, to do)
They have a new government; they will manage, but Kosovo will only manage if you all help.
De har en ny regering, de kommer att lyckas, men Kosovo kommer bara att lyckas om ni alla hjälper till.
They never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
De lyckas aldrig nämna den spanska folkomröstningen eller folkomröstningen i Luxemburg.
We just manage less and less often to convert these ideas into real products.
Det är bara det att vi alltmer sällan lyckas omsätta idéerna i verkliga produkter.
Therefore, it is important that operators are able to manage their networks.
Därför är det viktigt att operatörerna kan sköta sina nätverk.
They have to manage their currencies in the common interest.
De måste sköta sina valutor i det gemensammas intresse.
It is a good thing to manage the Union's finances with care.
Att sköta unionens finanser med samvetsgrannhet, det är bra.
Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
Annars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
In essence, the EU must manage the challenge of globalisation for all its citizens.
I grund och botten måste EU klara av globaliseringens utmaningar för alla sina medborgare.
How on earth can they manage to keep the peace with 20 000 soldiers?
Hur i hela fridens namn ska de klara av att upprätthålla fred med 20 000 soldater?
to manage
If you manage as much, your presidential term will have been a job well done.
Om ni lyckas med det har man gjort ett stort arbete under er ordförandeperiod.
And even if Mrs Fontaine does not always manage it, I have long since forgiven her!
Om Fontaine inte alltid lyckas med det, så har jag förlåtit henne det för länge sedan.
If we manage to pull it off, then we can make progress; that is my plan.
Om vi lyckas med detta så kan vi göra framsteg, det är min plan.
It is not the easiest assignment to manage our programme there.
Att leda våra program där är inte ett enkelt uppdrag.
I think the Slovenian Presidency will try to manage the process leading towards a decision.
Jag anser att det slovenska ordförandeskapet kommer att sköta den process som kommer att leda till ett beslut.
Including these aspects will only result in the directive being difficult or impossible to manage.
Om man tar med dessa aspekter kommer det bara att leda till att direktivet blir dåligt eller rentav omöjligt att hantera.
to manage (även: to come off, to do, to fare, to get by)
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Om EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.
In Denmark, people work efficiently, so the country can manage with shorter working hours.
I Danmark arbetar människor effektivt, så landet kan klara sig med kortare arbetstider.
Incidentally, the Yushchenko camp cannot manage without the same level of European backing either.
Jusjtjenkos läger kan för övrigt inte heller klara sig utan samma grad av EU-stöd.
Thirdly, the Commission does not have enough human resources to handle and manage the administration of cooperation projects.
För det tredje saknar kommissionen mänskliga resurser för att behandla och förvalta samarbetsprojekten.
The main message of the Olympic truce is: if we manage to have peace for 16 days, perhaps we can manage to have it forever.
Det är min avsikt att riktlinjerna skall behandla det viktigaste och vara mycket kortfattade.
However, we have managed to address that problem.
Vi har dock kunnat behandla detta problem.
to manage (även: can)
However, this presupposes that people will manage to keep working up to the raised retirement age.
Det förutsätter dock att människor orkar arbeta fram till en höjd pensionsålder.
Now we all know what this Union stands for, even if we could not manage to read the whole Treaty.
Nu vet alla vad denna union står för, även om man inte orkar läsa hela fördraget.
As one of the last speakers, I hope that the Commissioner will nonetheless manage to listen to one more speaker.
Som en av de sista talarna, hoppas jag att kommissionsledamoten ändå orkar lyssna på en talare till.
I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.
Det gläder mig att parlamentet har lyckats ordna förhandlingar med rådet.
Det måste vi ordna.
to manage
Fortunately they can manage to drink a half-litre bottle of mineral water but aftershave or shampoo exceeding the permitted limit will meet its end in a ready container.
Lyckligtvis kan de orka dricka ur en halvlitersflaska med mineralvatten, men rakvatten eller schampo som överskrider den tillåtna mängden hamnar i en behållare för ändamålet.
to manage (även: to face, to take)
to manage (även: to work)
The question we have to ask ourselves is this: has the Commission managed to administer the European taxpayer's money in the best possible way?
Frågan är då: Har kommissionen lyckats med att handha skattebetalarnas medel på bästa möjliga sätt?
The Commission must therefore put pressure on the Member States to persuade them to assume responsibility for the funds that the EU allows them to manage.
Kommissionen måste därför sätta mer press på medlemsstaterna för att få dem att ta ansvar för de pengar som EU låter dem handha.
The Union needs a treaty that builds on the self-determination of the Member States and through which, together, we regulate how cross-border issues are to be managed.
Unionen behöver ett fördrag som bygger på medlemsstaternas självbestämmande där man tillsammans reglerar hur man ska handha gränsöverskridande frågor.
In other words, they are armouring the European monopolies in order to manage the rising grass-roots movement.
Med andra ord, de rustar de europeiska monopolen för att tygla den växande gräsrotsrörelsen.
I am pleased that we have managed to tame the regulatory enthusiasm of the Commission and the Council for more detailed legislation, which, in my opinion, is not desirable.
Det gläder mig att vi har lyckats tygla kommissionens och rådets entusiasm inför en mer detaljerad lagstiftning, något som inte är önskvärt i mitt tycke.
to manage
Farmers would manage the countryside and eventually be included under the regional funds.
Jordbrukarna skall ta hand om landsbygdens planering, och på sikt bli berättigade till regionalstöd.
However, the European Union needs to be able to manage and integrate these migrants.
Men EU måste också kunna ta hand om och integrera dessa invandrare.
It is unacceptable that we should leave countries situated on the borders of Europe to manage these situations on their own.
Det är oacceptabelt att vi låter länderna vid EU:s yttre gränser ensamma ta hand om dessa situationer.
to manage
The second point is that the European Union ambassador will manage Commission funds in future.
Den andra punkten är att EU-ambassadören kommer att ha hand om kommissionsmedel i framtiden.
Second is the full-time nature of the job; previous presidents had to simultaneously manage their own national governments.
Tidigare ordförande tvingades samtidigt ha hand om sina egna nationella regeringar.
to manage (även: to drive)
I wonder how the Commission intends to manage this situation equitably.
Jag undrar hur kommissionen tänker rätta till denna brist.
It is inconceivable that we should manage to produce a perfect, definitive text that will never need to be changed in a few more weeks of Intergovernmental Conference.
Nu behöver vi diskutera och fatta beslut, vilket är något annat än att rätta in nationella ståndpunkter.
Parliament has managed to have Article 206 turned the right way up again.
Parlamentet har uppnått att artikel 206 nu åter har ställts till rätta.

Användningsexempel för "to manage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is my answer: ‘ The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ” Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer. ”
EnglishLastly, we must urgently help these countries to manage their migratory flows.
Slutligen måste vi omedelbart hjälpa dessa länder att hantera migrationsflödena.
EnglishThis is my answer: ‘The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ”Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer.”
EnglishI believe that we can manage this globalisation not by force but with inspiration.
Jag tror att vi kan hantera globaliseringen, inte med styrka utan med inspiration.
EnglishI hope that tomorrow, we will manage to remove this section from the report.
Jag hoppas att vi i morgon kommer att kunna stryka detta avsnitt ur betänkandet.
EnglishWe need to manage crises on our own and not to transfer this ability to other bodies.
Vi måste hantera kriserna själva och inte överföra kapaciteten till andra organ.
EnglishWe need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.
Vi måste hantera euron på ett sätt som gynnar EU-medborgarna, inte spekulanterna.
EnglishWe must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Vi måste vara självkritiska och medge att vi inte lyckades anta resolutionen.
EnglishWe need agreement on this, otherwise it will be very difficult to manage this crisis.
Vi måste komma överens om detta, annars blir det mycket svårt att hantera krisen.
EnglishI question whether we will be able to manage with these natural criteria alone.
Jag ifrågasätter om vi kommer att kunna hantera detta med endast naturliga kriterier.
EnglishThe Commission will also manage the bilateral loans from the Member States.
Kommissionen kommer också att hantera de bilaterala lånen från medlemsstaterna.
English- The WTO Millennium Round is an opportunity to manage the process of globalisation.
. (EN) WTO:s millennierunda är ett tillfälle att ta tag i globaliseringsprocessen.
EnglishEurope is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
EU avslöjas nu som oförmöget att förvalta sina gränser till lands och till sjöss.
EnglishThe system as it stands is essential to improve and manage the water quality in Europe.
Systemet är nödvändigt för att förbättra och övervaka vattenkvaliteten i Europa.
EnglishWe know that numbers are useful for us when we advertise, manage, govern, search.
Vi vet dessa siffror är användbara för oss när vi annonserar, leder, härska och söker.
EnglishBut I believe we will manage to agree on many points during the vote tomorrow.
Men jag tror att vi i morgondagens omröstning kommer att kunna enas på många punkter.
EnglishThat is the only way that we will manage to deliver aid more effectively.
Det är bara på så sätt vi kommer att kunna tillhandahålla bistånd mer effektivt.
EnglishThe EU must now focus on how to manage and distribute its budget accordingly.
EU måste nu fokusera på hur det ska hantera och distribuera sin budget utifrån detta.
EnglishScientists evaluate the risk and the political decision-makers manage the risk.
Forskare utvärderar risken och de politiska beslutsfattarna hanterar den.
EnglishUse the Settings page to manage the web services you’ve allowed to act as handlers.
På sidan Inställningar kan du ändra vilka webbtjänster som får fungera som hanterare.