EN

males {pluralis}

volume_up
males (även: men, male persons)
Males are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
Män löper nämligen mycket större risk att dö i en olycka mitt i livet.
Females, like males, have in our bodies something called the adrenal glands.
Kvinnor, liksom män, har i våra kroppar binjurar.
In a world dominated by males he studies men critically.
I en manligt dominerad värld granskar han män kritiskt.

Användningsexempel för "males" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe know, for example, that most experiments on animals are performed on males.
Vi vet exempelvis att de flesta djurförsök utförs på djur av manligt kön.
EnglishMales are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
Män löper nämligen mycket större risk att dö i en olycka mitt i livet.
EnglishActually, it's males that carry the mutant gene and pass it on, so it's his fault.
Faktiskt, är det hannarna som bär på mutant genen och för den vidare, så det är hans fel.
EnglishThe whole question of males and their access to rooms, especially female's rooms, has to be looked at.
Hela frågan om män och deras tillgång till rum, framför allt kvinnors rum, måste ses över.
EnglishThey're, in some cultures, choosing to have more males than females.
I några kulturer väljer man att få fler pojkar än flickor.
EnglishFemales, like males, have in our bodies something called the adrenal glands.
Kvinnor, liksom män, har i våra kroppar binjurar.
EnglishI mean, women can navigate through the world just as well as males can -- and why wouldn't they?
Jag menar, kvinnor kan navigera genom världen lika väl som män kan - och varför skulle de inte kunna det?
EnglishIn a world dominated by males he studies men critically.
I en manligt dominerad värld granskar han män kritiskt.
EnglishWhether or not double vaccination of males can replace castration only time will tell.
I vilken utsträckning en dubbel vaccinering av hanarna kommer att kunna ersätta det operativa ingreppet får framtiden utvisa.
EnglishIn fact...... all the males in his line, car-chasers.
Faktiskt...... alla killar i hans led, är bil jagare.
EnglishIt is an indication of a personality that has failed to develop properly, and it can occur in both males and females.
Det är ett tecken på en personlighets misslyckade utveckling, och det kan uppstå hos både män och kvinnor.
EnglishThe customers, or ‘clients’, are predominantly males who feel that they have a right to buy women, or rather, girls.
Kunderna, eller ”klienterna”, är huvudsakligen män som anser sig ha rätt att köpa kvinnor, eller snarare flickor.
EnglishAnd we're seeing a steady increase among males.
EnglishThe customers, or ‘ clients’, are predominantly males who feel that they have a right to buy women, or rather, girls.
Kunderna, eller ” klienterna ”, är huvudsakligen män som anser sig ha rätt att köpa kvinnor, eller snarare flickor.
EnglishHIV and AIDS, tuberculosis, drugs and alcoholism have lowered life expectancy in males to levels in the developing countries.
Hiv/aids, tuberkulos, droger och alkoholism har sänkt den förväntade livslängden för män till utvecklingsländernas nivåer.
EnglishHIV and AIDS, tuberculosis, drugs and alcoholism have lowered life expectancy in males to levels in the developing countries.
Hiv / aids, tuberkulos, droger och alkoholism har sänkt den förväntade livslängden för män till utvecklingsländernas nivåer.
EnglishIn our species, the alpha males define reality, and force the rest of the pack to accept that reality and follow the rules.
I vårt släkte definerar alfahannen verkligheten och tvingar resten av gruppen att acceptera denna verklighet och följa reglerna.
EnglishThe norm is able-bodied males.
EnglishIn order to start a new population selected males and females are allowed to woo each other in a special container with a net at the bottom.
För att starta en ny population låter man utvalda honor och hannar dejta varandra i en speciell behållare med nät i botten.
EnglishNow, interestingly enough, I get a lot of emails from people who say, "Is there any perceptual difference between males and females?"
Ok, en intressant grej, jag får en massa email från folk som frågar, "Finns det några skillnader i perception mellan män och kvinnor?"

Synonymer (engelska) till "male":

male
adult male
English