"Malaysian" - Svensk översättning

EN

"Malaysian" på svenska

EN

Malaysian {adjektiv}

volume_up
Malaysian
About 1% of the world's biofuels came from Indonesian and Malaysian palm oil in 2006.
År 2006 kom omkring 1 procent av världens biobränsle från indonesisk och malaysisk palmolja.
Det är en malaysisk drömväktare.

Användningsexempel för "Malaysian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishInstead of restricting this practice, the Malaysian Government encourages it.
I stället för att begränsa denna praxis uppmuntrar Malaysias regering till den.
EnglishIn the meantime, we will continue raising this issue with the Malaysian authorities.
Under tiden kommer vi att fortsätta att diskutera frågan med Malaysias myndigheter.
EnglishAbout 1% of the world's biofuels came from Indonesian and Malaysian palm oil in 2006.
År 2006 kom omkring 1 procent av världens biobränsle från indonesisk och malaysisk palmolja.
EnglishIt is incumbent upon us to take these matters up with the Malaysian authorities and make them understand.
Detta måste vi givetvis ta upp och försöka få malaysiska myndigheter att förstå.
EnglishThe Malaysian Government must stop these practices.
Den malaysiska regeringen måste sätta stopp för denna praxis.
EnglishEUR 17 million were earmarked in the 2007-2013 Financial Perspective to develop the Malaysian economy.
Ett belopp på 17 miljoner euro öronmärktes i budgetplanen för 2007-2013 till att utveckla Malaysias ekonomi.
EnglishTechnology and modernity are therefore important factors when understanding contemporary Malaysian society.
Technology and modernity are therefore important factors when understanding contemporary Malaysian society.
EnglishMr Anwar and his friends are by no means the first politicians to suffer at the hands of the Malaysian authorities.
Anwar och hans vänner är knappast de första politiker som bestraffas av de malaysiska myndigheterna.
EnglishIn 1991, the Malaysian premier of the time announced the Vision 2020 project, or Vavasan 2020 in Malaysian.
År 1991 presenterade den malaysiske premiärministern projektet Vision 2020, eller Vavasan 2020 som det heter på malaysiska.
EnglishI would like to point out that the European Parliament and the Malaysian Parliament enjoy regular and fruitful contact.
Jag vill upplysa om att Europaparlamentet och det malaysiska parlamentet har en regelbunden och givande kontakt.
EnglishThe internal security law is a law which the Malaysian government clearly uses against every form of political opposition.
Lagen om inre säkerhet är en lag som myndigheterna i Malaysia använder mot varje form av politisk opposition.
EnglishMr President, we are pleased by Malaysia's economic development and the improved living conditions of the Malaysian people.
Herr talman! Vi är glada över Malaysias ekonomiska utveckling och de förbättrade levnadsvillkoren för Malaysias befolkning.
EnglishShe's a Malaysian dream warden.
EnglishWe welcome the outspoken call by the Malaysian Bar Association - which represents 8 000 lawyers - for the abolition of caning.
Vi välkomnar det rättframma kravet från det malaysiska advokatsamfundet, som företräder 8 000 advokater, på att spöstraffet ska avskaffas.
EnglishWorse still, in recent years, the Malaysian Parliament has extended the list of criminal offences that are punishable by caning.
Och än värre än så är att det malaysiska parlamentet under de senaste åren har utökat sin förteckning över de brott som spöstraff kan utdömas för.
EnglishThe Malaysian Prime Minister's statements about using the name of Allah triggered a show of public discontent targeted at Christian communities.
Uttalanden från Malaysias premiärminister om att använda Allahs namn utlöste en våg av allmänt missnöje riktat mot kristna samfund.
EnglishAmnesty International reports of an increasing number of refugees and emigrants subjected to caning in Malaysian prisons are also alarming.
Amnesty Internationals rapporter om att antalet flyktingar och emigranter som utsätts för spöstraff i Malaysias fängelser ökar är också alarmerande.
EnglishIn that regard, the Malaysian Home Ministry has a particular responsibility to explain thoroughly and objectively to its citizens the issue at stake.
I detta avseende har Malaysias inrikesministerium ett särskilt ansvar för att utförligt och objektivt förklara de aktuella frågorna för sina medborgare.
EnglishThe government, as well as the opposition, including the Pan-Malaysian Islamic Party and 130 Muslim NGOs, have all strongly condemned those attacks.
Regeringen och oppositionen, inklusive det islamiska partiet i Malaysia och 130 muslimska icke-statliga organisationer, har alla starkt fördömt dessa attacker.
EnglishWe also condemn the Malaysian penal code, under which homosexual acts between consenting adults are punishable by up to 20 years ' imprisonment and whipping.
Likaså fördömer vi den malaysiska strafflagen som föreskriver upp till 20 års fängelse och prygelstraff för frivilliga homosexuella handlingar mellan vuxna personer.

Synonymer (engelska) till "Malaysian":

Malaysian