"to make visible" - Svensk översättning

EN

"to make visible" på svenska

EN

to make visible {verb}

volume_up
to make visible
In this area, the European Union has a task to stimulate, support and make visible Europe's common cultural heritage.
Europeiska unionen har på det här området en uppgift att stimulera, stödja och synliggöra Europas gemensamma kulturarv.
In this area, the European Union has a task to stimulate, support and make visible Europe' s common cultural heritage.
Europeiska unionen har på det här området en uppgift att stimulera, stödja och synliggöra Europas gemensamma kulturarv.
“In the beginning you had to distinguish the category of woman in order to make visible the unequal power relationships in society.
Från början var man tvungen att skilja ut kategorin kvinna för att synliggöra de ojämlika maktrelationerna i samhället.

Användningsexempel för "to make visible" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAny information is good on this and my intention is to make it more visible.
All information om detta är bra och jag har för avsikt att göra det mera synligt.
EnglishIf you have deactivated the graphics display, choose this command to make them visible.
Om du har stängt av grafiken kan du göra den synlig igen med det här kommandot.
EnglishThis is why the recognised nuclear powers must make a visible investment.
Det är därför de erkända kärnvapenmakterna måste göra synliga investeringar.
EnglishSimply click one of the icons in the list to make it visible or invisible on the toolbar.
Genom att klicka enkelt med musen på en av ikonerna i listan visas eller döljs ikonen.
EnglishWe face this challenge with a confidence which we want to make visible.
Vi betraktar dessa utmaningar med självförtroende. Vi vill utforma detta.
EnglishLess and clearer objectives should make the strategy more visible.
Färre och tydligare målsättningar borde göra så att strategin blir mer synlig.
EnglishPerhaps we should make it more visible that we have started such a service.
Vi borde kanske tydliggöra mer att vi har startat en sådan funktion.
EnglishIt should make these qualities visible outside Europe as well.
Utvidgningen borde medföra att dessa kvaliteter blir synliga även utanför EU.
EnglishOur cultural heritage is an excellent tool to make the European dimension visible.
Det synliggör den europeiska dimensionen i allra högsta grad.
EnglishClick an unmarked icon to make it visible on the toolbar.
Genom att klicka med musen på en ikon utan bock blir ikonen synlig på listen.
EnglishWe must make it visible and we must make it attractive.
Vi måste göra dem synliga, och vi måste göra EU attraktivt för medborgarna.
EnglishI would ask that we make it more visible in years to come.
Jag skulle föreslå att vi gör denna dag mer synlig under kommande år.
EnglishWe must make all Commissioners visible with the same powers and able to lay down European policy.
Om en folkomröstning är nödvändig – som Karas sade för en stund sedan – bör vi ha en europeisk folkomröstning.
EnglishIt is therefore essential to enforce those rights, but also to make them visible and accessible to everyone.
Det är därför nödvändigt att framhäva dem, men också att göra dem synliga och tillgängliga för alla.
EnglishWe must make Europe more visible, more comprehensible.
Vi måste göra Europa mer greppbart och begripligt.
EnglishBy setting up OLAF, the new European Fraud Investigation Office, we shall make a visible contribution to this.
Med OLAF, den nya europeiska byrån för bedrägeribekämpning, kommer vi att ge ett synligt bidrag till detta.
EnglishYou can make a layer visible or invisible by clicking on its tab while holding down the Shift key.
Du kan snabbt göra en nivå synlig eller osynlig genom att hålla ner skifttangenten och klicka på registerfliken för nivån.
EnglishWe must make all Commissioners visible with the same powers and able to lay down European policy.
Vi måste synliggöra alla kommissionsledamöter med samma befogenheter och med förmåga att staka ut den europeiska politiken.
EnglishThe new rules would make the system more visible, more open, more transparent and above that fairer.
De nya reglerna skulle ge systemet mer tydlighet, större öppenhet och större insyn, och framför allt göra det mer rättvist.
EnglishWe must make it visible and we must make it attractive.

Liknande översättningar för "to make visible" på svenska

make substantiv
visible adjektiv
make head or tail of
make or break
to be made visible verb