EN

make-up {substantiv}

volume_up
1. allmänt
make-up (även: makeup, rouge, grease-paint)
Here, I am afraid to say that I am in no doubt: they prefer make-up, for that makes them look younger.
Och här hyser jag inga tvivel: dessvärre tror jag att de föredrar smink för att se yngre ut.
I have lost my luggage, so I have no clothes or make-up and look pale and ugly, but I hope that is alright!
Jag flög hit från Heathrow i morse och har blivit av med mitt bagage, så jag har inga kläder och inget smink och är därför blek och ful, men jag hoppas att det inte gör något!
Some make-up and creams contain nanoparticles and it is possible that these particles may penetrate damaged skin and find their way into the body, where they absolutely should not be.
En del smink och krämer innehåller nanopartiklar, och kanske kan dessa partiklar tränga in i sårig hud och leta sig in i kroppen där de absolut inte ska vara.
Given its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Belgiens politiska sammansättning innebär att landet oftast styrs av koalitionsregeringar.
This will have major consequences for the European welfare states and for the make-up of the labour market.
Detta kommer att få stora konsekvenser för de europeiska välfärdsstaterna och för arbetsmarknadens sammansättning.
It is high time the make-up of the UNCHR, as well as its voting procedures, were subjected to a thorough overhaul.
Det är hög tid att göra en grundlig översyn av UNCHR:s sammansättning och dess röstningsförfaranden.
make-up (även: properties)
Teachers can use it to explain the euro, and introduce children to the cultural, scientific and natural heritage of the countries that make up the European Union.
Lärare kan använda den för att förklara vad euron är och berätta om EU-ländernas kulturarv, natur och vetenskapliga upptäckter.
They are pluripotent by nature, and may be of assistance in regenerating all the types of tissue that go to make up the human body.
De är av naturen pluripotenta och kan hjälpa till när det gäller att återskapa alla de vävnader som den mänskliga kroppen består av.
And because no one is deliberately bad, it must be flanked by measures to abolish distrust and superstition towards the people which make up these groups.
Och eftersom ingen är dålig av naturen, måste dessutom åtgärder vidtas för att få bort misstro mot och vanföreställningar om de personer som ingår i dessa grupper.
make-up (även: cosmetics)
make-up
So, I started a company with Stan Winston, my good friend Stan Winston, who is the premier make-up and creature designer at that time, and it was called Digital Domain.
Så jag startade ett företag med Stan Winston, min gode vän Stan Winston, som är den bäste make-up och varelsedesignern vid den tidpunkten, och det kallades Digital Domain.
2. bildligt
I therefore believe that this was a positive outcome – of course the outcome that was possible, given the make-up of the interests in question and of the controversy the issue has stirred up.
Därför anser jag att resultatet var positivt – det var naturligtvis det resultat som var möjligt, med tanke på karaktären hos intressena i fråga och den strid som denna fråga har lett till.
SV

make-up {enbart pluralis}

volume_up
Så jag startade ett företag med Stan Winston, min gode vän Stan Winston, som är den bäste make-up och varelsedesignern vid den tidpunkten, och det kallades Digital Domain.
So, I started a company with Stan Winston, my good friend Stan Winston, who is the premier make-up and creature designer at that time, and it was called Digital Domain.

Användningsexempel för "make-up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishThat is something we hope all the Member States will follow up and make use of.
Det är ett förslag som vi hoppas att alla medlemsstater skall följa och utveckla.
EnglishThe Scots make up nearly 10% and the Welsh and Northern Irish most of the rest.
Skottarna utgör 10 % och resten är till största delen walesare och nordirländare.
EnglishMr President, I will try to make up for the time which Mr García-Margallo has used.
Herr talman! Jag skall försöka spara in den tid som användes av García-Margallo.
EnglishWe need to be fair, we have to make up for lost time and review certain dogmas.
Vi måste vara rättvisa, kompensera för förlorad tid och se över vissa dogmer.
EnglishThe budgets of the Member States cannot make up for an inadequate Community budget.
Medlemsstaternas budgetar kan inte kompensera en otillräcklig gemenskapsbudget.
EnglishThe new charges were introduced by some countries to make up for this difference.
De nya avgifterna har införts av vissa länder för att just täcka dessa differenser.
EnglishThis is particularly important, as services make up 70% of the GDP in the Eurozone.
Detta är särskilt viktigt eftersom tjänsterna utgör 70 procent av euroområdets BNP.
EnglishImports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
Man skall fylla underskottet med import, vilket är ett barnsligt enkelt förslag.
EnglishWe are already a couple of months behind, but will be able to make up for them.
Vi är redan några månader försenade, men det kommer vi att kunna ta igen.
EnglishThe Member States' contributions make up one-fortieth of their national spending.
Medlemsstaternas bidrag utgör en fyrtiondel av deras nationella utgifter.
EnglishReunified Germany is the economic powerhouse of the 27 countries that make up the Union.
Det återförenade Tyskland är den ekonomiska drivkraften bland unionens 27 länder.
EnglishThe new Member States must be given the opportunity to make up for lost time.
De nya medlemsstaterna måste få möjlighet att ta igen den tid de förlorat.
EnglishThey make up 99% of all our companies in Europe and employ 100 million people.
Det är 99 procent av alla våra företag i Europa och sysselsätter 100 miljoner människor.
EnglishThis voice from the European Parliament is striving to make up for 10 to 20 years of delay.
Denna röst från Europaparlamentet försöker kompensera för 10-20 års fördröjning.
EnglishTo conclude, we can make up for lost time, but on this topic we are a long way behind.
Avslutningsvis: vi kan ta igen förlorad tid, men i denna fråga ligger vi långt efter.
EnglishMadam President, I would like to make the point that you could not make this up today.
(EN) Fru talman! Jag vill poängtera att vi inte kan rätta till detta i dag.
EnglishIt would be challenging politically, to get up and make a speech in favour of incoherence.
Att ställa sig upp och tala för brist på samstämmighet vore att utmana politiskt.
EnglishThe kids make up the names of the countries -- some are rich; some are poor.
Barnen hittar på namn till länderna – vissa är rika och andra är fattiga.

Synonymer (engelska) till "make-up":

make-up

Synonymer (svenska) till "make-up":

make-up
Swedish

Liknande översättningar för "make-up" på svenska

make substantiv
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb
to knock up verb