"to make towards" - Svensk översättning

EN

"to make towards" på svenska

EN

to make towards {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to make towards" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
De kommer förhoppningsvis att bidra till att mildra trängselproblemen rejält.
EnglishThe make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
De bidrar på ett betydelsefullt sätt till ett genomförande av Lissabonmålen.
EnglishWhat is being proposed is to try to make some headway towards resolving those factors.
Det som föreslagits är ett sätt att försöka komma vidare med att lösa dessa faktorer.
EnglishWe would urge you to beware of the temptation to make a headlong dash towards liberalism.
Vi ber er att inte falla för frestelsen att rusa huvudstupa in i liberalismen.
EnglishThis would be the best contribution we could make towards the fight against terrorism.
Det skulle vara det bästa bidraget från vår sida i kampen mot terrorismen.
EnglishWe hope that the new Member States will make their contribution towards achieving this aim.
Vi hoppas att de nya medlemsstaterna kommer att bidra till att uppnå detta mål.
EnglishIn addition, the EIT must make a positive contribution towards student mobility.
Dessutom måste ETI bidra positivt till rörligheten för studerande.
EnglishThey can make a substantial difference towards market transformation.
De kan spela en betydande roll för att åstadkomma en förändring av marknaden.
EnglishSecondly, we want to make definite progress towards an effective employment policy.
För det andra: Vi kommer att eftersträva konkreta framsteg i en effektiv sysselsättningspolitik.
EnglishIt seemed to me, and the committee supported me, that we should make some moves towards this now.
Jag tycker, och utskottet stödjer mig, att vi bör beakta denna utveckling redan nu.
EnglishOnly in that way can we make rapid progress towards achieving the Lisbon objectives.
Endast därigenom kan vi göra snabba framsteg mot Lissabonmålen.
EnglishHowever, it is everyone's wish to make progress towards reconciliation.
Det är emellertid allas önskan att göra framsteg och nå försoning.
EnglishIt will therefore help us make progress towards the goals of the Lisbon strategy.
Det kommer därför att hjälpa oss att uppnå Lissabonmålen.
EnglishThose measures will make a contribution towards ensuring responsible fishing in the Indian Ocean.
Dessa åtgärder kommer att bidra till att skapa ett ansvarsfullt fiske i Indiska oceanen.
EnglishHere again I am willing to make a financial contribution towards information campaigns.
Även när det gäller detta är jag villig att lämna ett ekonomiskt bidrag till informationskampanjer.
EnglishWe must, of course, put safety first, and also make moves towards rebuilding public confidence.
Allmänhetens förtroende för livsmedelssäkerheten har sjunkit oerhört under den senaste tiden.
EnglishI would urge the Fijian Government to make moves towards democracy.
Jag vill uppmana Fijis regering att ta steg mot demokrati.
EnglishNow is the time to make progress towards our aspirations and to determine our reform strategy.
Nu är det dags att göra framsteg i riktning mot våra ambitioner och att fastställa vår reformstrategi.
EnglishI believe that Parliament can make a great contribution towards raising the Commission to another level.
Jag anser att parlamentet kan bidra väsentligt till att höja kommissionen till en annan nivå.
EnglishWe should use this opportunity to make progress towards a stronger and more effective European foreign policy.
Den utrikespolitiska avdelningens placering är därför en central fråga.

Liknande översättningar för "to make towards" på svenska

make substantiv
towards preposition
make head or tail of
to conduce towards verb
Swedish
to point towards verb
Swedish
to gravitate towards verb
Swedish
gravitation towards substantiv
make or break
to glance towards verb
Swedish