"make-to-order" - Svensk översättning

EN

"make-to-order" på svenska

EN

make-to-order {substantiv}

volume_up
1. näringsliv

Användningsexempel för "make-to-order" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat additional efforts will your Commission make in order to speed up this process?
Vilka ytterligare ansträngningar kommer er kommission att göra för att påskynda denna process?
EnglishThis is a very important point to make in order to safeguard European taxpayers' money.
Det är viktigt för att skydda europeiska skattebetalares pengar.
EnglishKnowledge is an asset and the best investment we can make in order to meet the challenges of the future.
Kunskap är en tillgång och den bästa investering vi kan göra för att möta framtidens utmaningar.
EnglishWhat efforts is the Commission prepared to make in order to: 
Vilka åtgärder är kommissionen beredd att vidta för att 
EnglishMadam President, Commissioner, ladies and gentlemen, that concludes the comments I wished to make in order to wind up this debate.
Detta avslutar de kommentarer som jag ville göra för att avrunda denna debatt.
EnglishIt will make the order more logical.
EnglishFinally, let me repeat, we shall have a very great effort to make in order to popularise the topics of these negotiations.
Slutligen, jag upprepar det, har vi en mycket stor ansträngning framför oss för att popularisera frågorna i denna förhandling.
EnglishSome of the honourable Members have referred to other efforts that we need to make in order to sustain growth and prolong growth and employment.
Vissa av de ärade ledamöterna har hänvisat till andra insatser som vi måste göra för att stödja tillväxten och öka tillväxten och sysselsättningen.
EnglishWhat are the concrete steps which the German Presidency is going to make in order to achieve its goal concerning timely ratification of the Constitution?
Vilka konkreta åtgärder tänker det tyska ordförandeskapet vidta för att uppnå sitt mål när det gäller en snabb ratificering av konstitutionen?
EnglishI should also like to ask the Commission what efforts it intends to make in order to give what are termed non-trade issues a more prominent place on the agenda.
Jag vill också fråga kommissionen vilka åtgärder den avser att vidta för att ge det som kallas icke-handelsfrågor en mer framträdande plats på dagordningen.
EnglishWe, as the European Parliament, will soon have to ask ourselves what recommendations we might make in order to change this situation as quickly as possible.
Vi i Europaparlamentet kommer snart att bli tvungna att diskutera vilka rekommendationer vi kan ge för att denna situation skall förändras så snabbt som möjligt.
EnglishThe efforts we needed to make in order to finish this report suggest that the Secretariat of the Women's Committee is heavily understaffed.
Det sätt som vi var tvungna arbeta på för att åstadkomma det här betänkandet visar att utskottets för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor sekretariat är mycket underbemannat.
EnglishThe efforts we needed to make in order to finish this report suggest that the Secretariat of the Women' s Committee is heavily understaffed.
Det sätt som vi var tvungna arbeta på för att åstadkomma det här betänkandet visar att utskottets för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor sekretariat är mycket underbemannat.
EnglishMeasures designed to invigorate the economy and employment over the long term are an important contribution for the EU to make in order to help this hard-hit country out of its crisis.
Åtgärder avsedda att stärka ekonomin och sysselsättningen på lång sikt är ett viktigt bidrag som EU måste göra för att hjälpa detta hårt drabbade land ur sin kris.
EnglishThe adjustments they will make in order to comply with existing Community law will cause the new countries quite a few problems, but that fact is not examined in detail in Mr Brok's report.
Anpassningen till gällande gemenskapsrätt kommer att förorsaka de nya länderna åtskilliga problem, men detta faktum berörs inte mer ingående i Broks betänkande.
EnglishThis shows the magnitude of the effort that rich countries must make in order to attempt to restore some balance within the world trade system, which more than works in their favour.
Det säger något om omfattningen av den ansträngning som de rika länderna måste göra för att försöka återupprätta balansen i detta handelssystem i världen, som är mer än gynnsamt för dem.

Liknande översättningar för "make-to-order" på svenska

make substantiv
to preposition
Swedish
to partikel
order substantiv