EN

to make sense {verb}

volume_up
to make sense

Användningsexempel för "to make sense" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt does not make sense to make it the responsibility of any other commissioner.
Det finns ingen anledning att lägga det ansvaret på någon annan kommissionsledamot.
EnglishThen I can imagine that voluntary agreements at European level might make sense.
Då kan jag föreställa mig att frivilliga avtal på europeisk nivå är vettiga.
EnglishIn other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
Med andra ord låter det argumentet inte förnuftigt oavsett hur du ser på det.
EnglishTo my mind, it makes no economic sense. It does not make humanitarian sense.
Enligt mig finns det ingen ekonomisk mening eller ingen humanitär mening med det.
EnglishA resolution would only make sense after the forthcoming elections in Ukraine.
Det är inte vettigt med någon resolution förrän efter det kommande valet i Ukraina.
EnglishImmunity of Europol officers, as is regulated in the codicil, does not make sense.
Immuniteten för tjänstemännen vid Europol, som regleras i tillägget, är inte rimlig.
EnglishThe Lisbon Treaty is now in force and it does not make sense to discuss it further.
Lissabonfördraget är nu i kraft, och det är lönlöst att diskutera det vidare.
EnglishHere are just a few of the investments that I personally think make sense.
Det här är bara några av de investeringar som jag personligen tycker är vettiga.
EnglishIn principle, the measures for combating poverty in Eastern Europe make sense.
I princip är åtgärderna för att bekämpa fattigdom i Östeuropa meningsfulla.
EnglishOf course, there are private equity investments that make sense for companies.
Det finns självfallet private equity-investeringar som är meningsfulla för företagen.
EnglishMr President, Mr Hökmark’ s remarks make sense, and I could not agree more with them.
Gunnar Hökmarks anmärkningar är förnuftiga och jag instämmer helt och fullt i dem.
EnglishIt would not make sense to define general abstract criteria to this effect.
Det vore inte rimligt att utarbeta allmänna abstrakta kriterier för detta ändamål.
EnglishIf that leads to real solutions, it will make sense for Europe to support it.
Om det leder till verkliga lösningar är det meningsfullt för Europa att stödja detta.
EnglishSometimes, of course, they make sense, but as a rule they are in fact not useful at all.
De är givetivs rimliga ibland men är i regel faktiskt inte alls till någon nytta.
EnglishHowever, it does not make sense to do this in a resolution of this kind.
Däremot är det ingen mening i att göra detta genom den här typen av resolution.
EnglishIt does, nevertheless, make sense to take joint basic measures in matters of security.
Likväl är det rimligt att vidta gemensamma grundåtgärder på säkerhetsområdet.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Vi ska försöka tillämpa dem, eftersom de, som alltid, förefaller vara mycket förnuftiga.
EnglishIt does not make sense to support democracy in the South by weakening it in the East.
Det är inte rimligt att stödja demokrati i söder genom att försvaga densamma i öster.
EnglishOtherwise it does not make any sense as regards what the controversy is.
I annat fall blir skälet inte begripligt när det gäller ämnet för konflikten.
EnglishAnd the main case was, this is going to make good economic sense for the city.
Och den viktiga poängen var, att det skulle vara ett sunt ekonomiskt tänkande för staden.

Liknande översättningar för "to make sense" på svenska

make substantiv
sense substantiv
to sense verb