"to make off" - Svensk översättning

EN

"to make off" på svenska

Användningsexempel för "to make off" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI look for the one guy who isn't getting off... and I make him get off.
Jag kollar efter den som inte är gripen... och jag får honom att bli gripen.
EnglishIndeed, there is some evidence it may actually make them worse off, as my colleague Mr Karas pointed out.
Som min kollega Karas påpekade finns faktiskt bevis för att det kan göra så att de får det svårare.
English. ~~~ They actually make us worse off.
De försämrar faktiskt våra förutsättningar.
EnglishMake no mistake about that.
Parlamentet kommer inte heller att överlåta beslutsfattandet till stats- och regeringscheferna, den saken är klar.
EnglishIncome redistribution will make everyone better off -- not just poor people -- because of how all this excess choice plagues us. ~~~ So to conclude.
Inkomstfördelning skulle förbättra för alla -- inte bara för de fattiga -- eftersom vår gränslösa valfrihet plågar oss.
EnglishI do not believe what Mrs Bloch von Blottnitz said about radiation being used on food that is going off to make it fit for consumption again.
Jag tror inte att metoden nu, som min kollega Bloch von Blottnitz påstod, tillämpas som ett sätt att fräscha upp produkter som är på väg att bli gamla.
EnglishThe thin and somewhat superficial conclusion must be that it would not make sense to cut off every form of communication with Iran.
Den magra slutsumman och den något ytliga slutsatsen av detta måste vara att det inte skulle vara förståndigt att klippa av varje form av kommunikation med Iran.
EnglishThink of the financial loss, also taking into consideration the long journey these animals have to make, if they start off, as very often happens, in the eastern countries.
Tänk på den ekonomiska förlusten som blir resultatet av den långa resa som dessa djur måste genomföra om de, vilket ofta sker, kommer från länder i Östeuropa.
EnglishWithout adequate funding, however, the latter goals will remain out of our reach, and will never make it off the drawing board, as is the case in a number of Member States.
Utan lämplig finansiering kommer dessa mål dock vara utom räckhåll för oss även i fortsättningen, och de kommer aldrig att lämna planeringsstadiet, precis som i många av medlemsstaterna.
English(FR) Madam President, I, too, have listened carefully to everything that has been said up to now, and I note that, as is very often the case, having too much can make us worse off.
(FR) Fru talman! Jag har också lyssnat mycket noga till allting som har sagts hittills, och jag noterar att, vilket ofta är fallet, om man har för mycket kan det göra det värre för oss.
EnglishIn general, and in conclusion, I think there has been broad support and I hope that the investment we are going to make in this one-off payment will prove to be well spent.
I allmänhet och som slutsats anser jag att det fanns ett starkt stöd, och jag hoppas att den investering som vi kommer att göra i denna engångsbetalning kommer att visa sig vara en bra satsning.

Liknande översättningar för "to make off" på svenska

make substantiv
off preposition
off adverb
off adjektiv