EN

to make of {verb}

volume_up
This will make it easier for citizens to see and to understand what our Union is about.
Det kommer att göra det lättare för medborgarna att se och förstå vad EU handlar om.
We have to make a real effort to understand our joint destiny as Europeans.
Vi måste göra en verklig ansträngning för att förstå vårt gemensamma öde som européer.
We should also make the Commission appreciate the real danger of nickel to health.
Vi bör få kommissionen att förstå att nickel är en verklig hälsorisk.
I have high hopes of you and would make a special proposal to which I believe that many European women, and not a few men, will attach importance.
Jag ställer stort hopp till er och vill ge er ett särskilt förslag som jag tror att många europeiska kvinnor och inte så få män kommer att fästa vikt vid.
to make of (även: to do with)
As far as the legal basis is concerned, I cannot make more out of it than 130s.
Vad den rättsliga grunden beträffar, mer än 130s kan jag inte göra av den.
I support this report because I believe that this Union will end up being what we manage to make of it.
Jag stödjer betänkandet eftersom jag anser att unionen kommer att bli vad vi lyckas göra av den.
The Seattle fiasco was far from being a victory and we can therefore make only a very modest assessment of these aborted negotiations.
Den utvärdering vi måste göra av dessa strandade förhandlingar är mycket blandad!

Användningsexempel för "to make of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishI would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Jag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
English. - (PL) Women make a major contribution to the development of science.
skriftlig. - (PL) Kvinnor bidrar i hög grad till den vetenskapliga utvecklingen.
EnglishThis is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
Det är mycket sorgligt, för vi hade en chans att göra skillnad och tog den inte.
EnglishOur response to the text for the negotiations is to make two very clear points.
Som reaktion på förhandlingstexten vill vi göra två mycket viktiga klargöranden.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Jag anser därför att båda parter måste anstränga sig mer för att uppnå detta mål.
EnglishWe all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
Vi måste alla agera snabbare om vi skall kunna göra programmet mer framgångsrikt.
EnglishBabcock & Wilcox that make nuclear reactors, here's an integral fast reactor.
Babcock & Wilcox som bygger kärnreaktorer Här är en integrerad snabbreaktor.
EnglishWe depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
Vi förlitar oss på det simpla faktum att publik så som ni kommer göra antaganden.
EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishI would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
EnglishWith tantra you can make an entire session of sex... feel like one giant orgasm.
Med tantra kan man få hela sexakten... att kännas som en enda gigantisk orgasm.
EnglishCan you confirm that the Commissioner will be with us today to make a statement?
Kan ni bekräfta att kommissionären kommer hit i dag för att göra ett uttalande?
EnglishAre these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
Är det här droppar på en het platta eller är det verkligen substantiella bidrag?
EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
EnglishFor example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
De har nu till exempel förbjudits att tala med pressen och att göra uttalanden.
EnglishThe deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.

Liknande översättningar för "to make of" på svenska

make substantiv
of preposition
make head or tail of
out of preposition