EN

to make it {verb}

volume_up
If we make a success of enlargement, we will also meet their expectations.
Att lyckas med utvidgningen innebär också att uppfylla deras förväntningar.
I hope that we shall be more successful and manage to make the institutions people-oriented.
Jag hoppas att vi skall lyckas bättre och lyckas göra institutionerna medborgartillvända.
If we are to make a success of enlargement a number of key reforms are essential.
Om utvidgningen skall lyckas krävs ett antal avgörande reformer.
We call on the Council which will be meeting to make sure that the office for the facilitators is given the resources that it needs in order to be able to do that job.
Vi uppmanar rådet, som skall mötas, att se till att kontaktpersonernas kontor ges de resurser som behövs för att klara av det arbetet.
to make it
Such conditions would appear to make the Lisbon objectives difficult to achieve.
Sådana omständigheter skulle troligen göra det svårt att uppnå Lissabonmålen.
We can make it real, we can make sexy and we can make it understandable to the European citizen.
Vi kan göra det verkligt, vi kan göra det spännande och vi kan göra det begripligt för den europeiska medborgaren.
We have a real contribution to make and we must not be afraid to make it.
Vi kan ge ett verkligt bidrag, och vi får inte vara rädda att göra det.

Användningsexempel för "to make it" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishI would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Jag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
English. - (PL) Women make a major contribution to the development of science.
skriftlig. - (PL) Kvinnor bidrar i hög grad till den vetenskapliga utvecklingen.
EnglishThis is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
Det är mycket sorgligt, för vi hade en chans att göra skillnad och tog den inte.
EnglishOur response to the text for the negotiations is to make two very clear points.
Som reaktion på förhandlingstexten vill vi göra två mycket viktiga klargöranden.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Jag anser därför att båda parter måste anstränga sig mer för att uppnå detta mål.
EnglishWe all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
Vi måste alla agera snabbare om vi skall kunna göra programmet mer framgångsrikt.
EnglishBabcock & Wilcox that make nuclear reactors, here's an integral fast reactor.
Babcock & Wilcox som bygger kärnreaktorer Här är en integrerad snabbreaktor.
EnglishWe depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
Vi förlitar oss på det simpla faktum att publik så som ni kommer göra antaganden.
EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishI would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
EnglishWith tantra you can make an entire session of sex... feel like one giant orgasm.
Med tantra kan man få hela sexakten... att kännas som en enda gigantisk orgasm.
EnglishCan you confirm that the Commissioner will be with us today to make a statement?
Kan ni bekräfta att kommissionären kommer hit i dag för att göra ett uttalande?
EnglishAre these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
Är det här droppar på en het platta eller är det verkligen substantiella bidrag?
EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
EnglishFor example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
De har nu till exempel förbjudits att tala med pressen och att göra uttalanden.
EnglishThe deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.

Liknande översättningar för "to make it" på svenska

it pronomen
Swedish
make substantiv
to deal with it verb
make head or tail of
damn it interjektion
to rough it verb
to bring it verb
Swedish
to hit it verb
Swedish
to blow it verb
Swedish
to get it verb
Swedish
to nail it verb
Swedish
to eat it and beat it verb
to wing it verb
to book it and hook it verb
got it
Swedish