"to make high" - Svensk översättning

EN

"to make high" på svenska

EN

to make high {verb}

volume_up
1. "drugs"
to make high

Användningsexempel för "to make high" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe only thing which perhaps was lacking was the will to make the technology a high priority.
Det enda som kan ha saknats är viljan att prioritera tekniken.
EnglishIn fact, they have had to make large investments in high-technology animal housing.
Dessa har faktiskt varit tvungna att göra stora investeringar i tekniskt högt utvecklade uppfödningsbyggnader.
EnglishWe must make these European high technologies commercially viable and we must make them affordable.
Vi måste göra denna europeiska avancerade teknik kommersiellt bärkraftig, och vi måste göra den prisvärd.
EnglishPublic service broadcasters make programmes of high quality in indigenous languages reflecting indigenous cultures.
Dessa sändningsföretag gör program av hög kvalitet på inhemska språk som återspeglar inhemska kulturer.
EnglishIf all of this had been done two or three months ago, Greece would not have had to make high interest payments.
Om allt detta hade gjorts för två eller tre månader sedan skulle Grekland inte ha behövt göra några höga räntebetalningar.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, as regular as clockwork, we make high-flown statements and condemn the violence in the Middle East.
Just nu finns det flera skäl till att Europeiska unionen bör spela en banbrytande roll i fredsprocessen.
EnglishI believe that the involvement and potential of women themselves will mean that they make up a high percentage of this group.
Jag anser att kvinnors delaktighet och potential innebär att de kommer att utgöra en stor del av den forskargruppen.
EnglishWhere the lives of Europe's citizens are concerned, no Minister and no Council has the right to make high-handed decisions.
I frågor som gäller den europeiske medborgarens liv har ingen minister och inget råd rätt att fatta godtyckliga beslut.
EnglishThe costs entailed by the ship dismantling are very high and make the recycling of ships unfeasible from the economic point of view.
De mycket höga kostnaderna förenade med nedmonteringen av fartyg gör det omöjligt att återvinna fartyg ur ekonomisk synvinkel.
EnglishThe report on interoperability seeks to make the directives on high-speed and conventional rail systems more consistent.
Betänkandet om driftskompatibilitet syftar till att göra direktiven om järnvägssystem för höghastighetståg och konventionella tåg mer enhetliga.
EnglishTo prevent future disasters, the EU must make sure that high safety standards are systematically applied to the fleet of Russian vessels.
För att förebygga katastrofer i framtiden måste EU se till att höga säkerhetsbestämmelser tillämpas för den ryska fartygsflottan.
EnglishIt was set high to make sure that under any permutation such a qualified majority represented a majority of the population.
Den sattes högt för att garantera att enligt vilken som helst permutation skulle en kvalificerad majoritet företräda en majoritet av befolkningen.
English   Mr President, ladies and gentlemen, as regular as clockwork, we make high-flown statements and condemn the violence in the Middle East.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Regelbundet som ett urverk gör vi högtflygande uttalanden och fördömer våldet i Mellanöstern.
EnglishThirdly, a low level of economic growth and continuing high unemployment make significant reductions in budget deficit and public debt difficult.
För det tredje medför en låg ekonomisk tillväxt och en fortsatt hög arbetslöshet att det blir svårt att väsentligt minska budgetunderskottet och statsskulden.
EnglishThe fact that we in Europe make high demands in terms of animal welfare makes our European pig breeders less competitive than producers outside the EU.
Det faktum att vi i Europa ställer höga krav på djurens välfärd ger våra egna svinuppfödare en svag konkurrensställning i förhållande till producenter utanför EU.
EnglishWe cannot make high-sounding declarations about the principle of subsidiarity on the one hand, and constantly demand fresh initiatives from the Commission on the other.
Man kan inte å ena sidan göra vackra uttalanden om subsidiaritetsprincipen, och å andra sidan ständigt kräva nya initiativ från kommissionens sida.
EnglishThe Council's regulations and decisions which affect this point make provision for very high protective mechanisms and control bodies to prevent data abuse.
I rådets förordningar och beslut som berör denna punkt föreskrivs mekanismer för ett mycket högt skydd och kontrollorgan som ska förhindra missbruk av uppgifterna.
English. - (PL) Mr President, I am always amazed at people who make high demands on American democracy but often have very low expectations of Russia.
skriftlig. - (PL) Herr talman. Jag förundras alltid över människor som ställer höga krav på den amerikanska demokratin men ofta har mycket låga förväntningar på Ryssland.
EnglishThe Presidency was therefore requested to make relevant high-level contacts, in conjunction with the High Representative, Mr Solana, in order to ensure a positive outcome.
Därför uppmanade man ordförandeskapet att tillsammans med den höge representanten Solana knyta relevanta kontakter på hög nivå för att garantera ett positivt resultat.
EnglishIf we believe that we can make high profits by means of waste products which are as cheap as possible, and that is something which we want, such cases will always crop up.
Om vi tror att vi skall kunna göra stora vinster på avfallsprodukterna till så låga kostnader som möjligt och rentav önskar göra detta, då kommer vi alltid att råka ut för sådana här fall.

Liknande översättningar för "to make high" på svenska

make substantiv
high adjektiv
high substantiv