"to make an appeal to" - Svensk översättning

EN

"to make an appeal to" på svenska

EN

to make an appeal to {verb}

volume_up
1. näringsliv
to make an appeal to
anföra besvär hos

Användningsexempel för "to make an appeal to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe want to turn 'can make an appeal ' into 'insist that an appeal is made '.
Vi vill ändra " kan överklaga " till " insistera på att ett överklagande görs ".
EnglishWe want to turn 'can make an appeal' into 'insist that an appeal is made' .
Vi vill ändra " kan överklaga" till " insistera på att ett överklagande görs" .
EnglishI would like to use my last few seconds to make an appeal to the Commission.
Jag skulle vilja använda mina sista sekunder till att vädja till kommissionen.
EnglishI make this appeal to our sense of European responsibility and European solidarity.
Jag gör denna vädjan till vår känsla av europeiskt ansvar och europeisk solidaritet.
EnglishI therefore make an appeal that we should not continue to act as in the past.
Jag uppmanar alltså till att vi inte skall fortsätta att agera som vi agerade tidigare.
EnglishThis is why I am taking the opportunity in this debate to make an appeal.
Jag tar därför tillfället i akt här i debatten för att göra ett upprop.
EnglishIn view of this, I would like to make an appeal for tomorrow's vote.
Med tanke på detta skulle jag vilja framföra en vädjan inför morgondagens omröstning.
EnglishAt this juncture I should like to make an appeal to my fellow Members.
Här skulle jag vilja rikta en vädjan till mina kolleger i parlamentet.
EnglishBut as I have tried to make clear, appeal is available, right up to the House of Lords.
Men som jag har försökt klargöra så finns det möjlighet att överklaga, ända upp till överhuset.
EnglishIn conclusion, I would like to make an appeal for help for Russia at this point to …
Slutligen vill jag här vädja om hjälp till Ryssland för att …
EnglishHowever, I would also like to make an appeal to Parliament in this context.
Men jag vill i detta sammanhang också vädja till parlamentet.
EnglishI would therefore like to make an appeal for good manners and for greater sensitivity towards each other.
Därför vill jag vädja om ett gott uppförande och större känslighet mot varandra.
EnglishIn view of this, I would like to make an appeal for tomorrow's vote.
Såvida vi inte säkrar finansieringen på lång sikt kommer graden av osäkerhet fortsätta att öka.
EnglishI would therefore make an appeal to the Presidency of the Council, in relation to the conciliation meeting.
Jag riktar därför en vädjan till ordförandeskapet i rådet inför medlingsmötet.
EnglishI would make an appeal for us to be courageous in this regard.
Jag vill rikta en vädjan till er om att vara modiga i detta avseende.
EnglishI would like to make this appeal: let us not turn our backs on Ukraine!
Jag vädjar till er: låt oss inte vända Ukraina ryggen!
EnglishWe have such high regard for the US that we need to make this appeal in a proper manner.
Vi anser att Förenta staterna spelar en så stor roll att vi måste göra denna uppmaning på ett ordentligt sätt.
EnglishSecond, I would like to address the Council and make an appeal to them.
För det andra vill jag rikta en vädjan till rådet.
EnglishFinally, with this in mind, I should also like to make an appeal in support of Mr Ferber's Amendment No 7.
Avslutningsvis även en vädjan som gäller Ferbers ändringsförslag 7.
English   Mr President, today also – International Women’s Day – I would like to make an appeal to this House.
   – Herr talman! I dag på Internationella kvinnodagen vill även jag rikta en uppmaning till kammaren.