"make a gesture" - Svensk översättning

EN

"make a gesture" på svenska

make a gesture
SV
  • göra en gest

Användningsexempel för "make a gesture" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Ireland was asked to make a gesture, but we didn't get satisfaction.
With that gesture, she showed that she did not have a superiority complex, that she was willing to make a gesture, however small, to gain acceptance.
With the window for the rival leaders to revive relations, both sides were under pressure to make a gesture.
He then removes his cap and makes a gesture that is more than a simple doff.
Olango eventually pauses and makes a gesture that is difficult to interpret from a distance.
He claimed it was his civic duty as the town's first citizen to make the gesture.
One made a gesture that a lecturer present interpreted as a death threat.
One made a gesture that made it clear she was available... this is what happens when women are allowed to drive.

Användningsexempel för "make a gesture" på svenska

EnglishAre we saying that we are prepared to make this gesture even before we get a final agreement?
Säger vi att vi är beredda till denna gest innan det ens finns något slutgiltigt avtal?
EnglishHowever, not everyone was entitled to make this gesture, which is something I regret profoundly.
Alla hade emellertid inte rätt att utföra denna handling, vilket jag djupt beklagar.
EnglishMr President, I am sorry, Commissioner, that you did not make the gesture of putting forward a new proposal.
Jag tycker att ni bör vara mer rättvis och respektera talarordningen.
EnglishIt was therefore incumbent upon us to make that gesture today.
Därför åligger det oss att göra denna manifestation i dag.
EnglishI see that as clear evidence that the Czechs are not willing to make a gesture of political reconciliation.
För mig är det ett tydligt belägg för att den tjeckiska sidan inte är beredd att göra en politiskt försonande gest.
English   Mr President, I am sorry, Commissioner, that you did not make the gesture of putting forward a new proposal.
   – Herr talman! Jag beklagar, herr kommissionsledamot, att ni inte gjorde gesten att lägga fram ett nytt förslag.
EnglishIt is with great regret that I note that the Czech Government has not, to date, been magnanimous enough to make a gesture.
Jag konstaterar med stort beklagande att den tjeckiska regeringen hittills inte varit storsint nog till en gest.
EnglishIt is also very important, symbolically and politically, to make this gesture of solidarity with all the regions that have suffered this summer.
Denna gest av solidaritet med alla regioner som har drabbats under sommaren är också mycket viktig, både symboliskt och politiskt.
EnglishMy group considers that it is high time to put a stop to that insidious process of detailed negotiations and to make a gesture towards South Africa.
Min grupp anser att det är hög tid att stoppa denna ödesdigra process med detaljförhandlingar och att göra en gest av god vilja i riktning Sydafrika.
EnglishI call on the government of Vietnam to make a gesture by respecting the rights of Mr Trinh and other investors and those of other political dissidents.
Jag uppmanar Vietnams regering att gå från ord till handling genom att respektera Trihns och andra investerares och andra politiska dissidenters rättigheter.
EnglishWe must continue to make progress because much remains to be done, not least because our friends in Mercosur are anxious for the Union to make a gesture.
Vi måste fortsätta att gå framåt för det finns mycket kvar att göra, i synnerhet därför att våra vänner i Mercosur otåligt väntar på gester från unionens sida.
EnglishIt would, in fact, have been important to make a gesture in relation to this issue, because the United States is now facing a battle to protect the whole of the western world.
Just på den punkten hade det varit viktigt att göra en gest, eftersom Förenta staterna i dag står i spetsen för en kamp som syftar till att skydda hela västvärlden.
EnglishThe introduction of the euro would be a unique opportunity to prove that the European Union is prepared to make a gesture for the benefit of those citizens whom fate has placed at a disadvantage.
Införandet av euron skulle vara ett enastående tillfälle att bevisa att Europeiska unionen är beredd att göra en gest till de medborgare som ödet har missgynnat.

Liknande översättningar för "make a gesture" på svenska

make substantiv
gesture substantiv
a artikel