EN

majority {substantiv}

volume_up
1. allmänt
majority (även: body)
You have a two-thirds majority in parliament and it is a legitimate majority.
Du har två tredjedelars majoritet i parlamentet och det är en legitim majoritet.
That sort of majority is not required. A simple majority, in other words, is sufficient.
Enligt den krävs inte någon sådan majoritet, och därför räcker det med enkel majoritet.
The next 34 percent are your early majority, your late majority and your laggards.
De nästa 34 procenten är din tidiga majoritet, din sena majoritet och dina eftersläntrarna.
majority
The vast majority of the European Parliament has given its wholehearted support to those conditions.
Europaparlamentet har med stort flertal gett dessa villkor sitt helhjärtade stöd.
It was right to draft compromise amendments that were accepted by a significant majority of Members of this House.
Det var rätt att formulera kompromissändringsförslag som godkändes av ett övervägande flertal av parlamentets ledamöter.
However, the vast majority of those transactions happen within an EU Member State.
Det stora flertalet av dessa transaktioner äger emellertid rum inom en EU-medlemsstat.
majority (även: dominance)
2. juridik
I naturally also view with unease the fact that, in both international contexts and the EU, children’s and young people’s age of majority is tampered with.
Jag ser naturligtvis också med oro på att man både i internationella sammanhang och EU mer och mer tummar på barns och ungas myndighetsålder.
I naturally also view with unease the fact that, in both international contexts and the EU, children ’ s and young people’ s age of majority is tampered with.
Jag ser naturligtvis också med oro på att man både i internationella sammanhang och EU mer och mer tummar på barns och ungas myndighetsålder.

Användningsexempel för "majority" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI can accept a majority of your proposals either in their entirety or in spirit.
Jag kan godkänna de flesta av era förslag antingen i sin helhet eller andemening.
EnglishMs Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.
Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.
EnglishThrough this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
Men genom det systemet med majoritetsomröstningar, dömdes Sokrates till döden.
EnglishThat was approved, in the revised action plan, by the majority of stakeholders.
Det godkändes i en reviderad handlingsplan av flertalet av de berörda parterna.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Jag uppmanar parlamentet att stödja denna kompromiss med stor majoritet i morgon.
EnglishTherefore, we should now try to obtain a majority for one position or the other.
Därför bör vi nu försöka få en majoritet för den ena eller den andra ståndpunkten.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Om majoriteten vill hantera den här frågan ur det perspektivet så är det väl bra.
EnglishIn the majority of our Member States, gambling is currently subject to regulation.
I en majoritet av medlemsstaterna omfattas spelen för närvarande av regleringar.
EnglishThis resolution is designed to win a broad majority at the UN General Assembly.
Den här resolutionen är ämnad att få en bred majoritet i FN: s generalförsamling.
EnglishThis is natural for a Constitution where parliamentarians were the majority voice.
Det är naturligt för en konstitution där parlamentariker var den största rösten.
EnglishA majority supports this Constitution, even in countries which held referendums.
En majoritet stöder konstitutionen, även i länder där man hållit folkomröstningar.
EnglishAlthough this compromise can now secure a broad majority, I do not support it.
Även om den här kompromissen nu kan få en bred majoritet så stöder jag den inte.
EnglishBy the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.
För övrigt kommer de flesta berörda personer inte att vara olagliga invandrare.
EnglishAs you know, the leader of the Turkish Cypriot community has lost his majority.
Som ni vet har ledaren för den turkcypriotiska gemenskapen förlorat sin majoritet.
EnglishHome affairs and legal policy are to be subject to majority voting as from 2004.
Inrikes- och rättspolitiken blir föremål för majoritetsbeslut från och med år 2004.
EnglishThis Parliament does not yet, unfortunately, have the majority required for this.
Till detta finns det tyvärr ännu inte tillräcklig majoritet i detta parlament.
EnglishYou have a two-thirds majority in parliament and it is a legitimate majority.
Du har två tredjedelars majoritet i parlamentet och det är en legitim majoritet.
EnglishWe actually received a majority of more than four fifths in the vote in committee.
Vid utskottsomröstningen fick vi faktiskt en majoritet på mer än fyra femtedelar.
EnglishMr Sakellariou, I have had it confirmed that it was adopted by a large majority.
Herr Sakellariou! Jag har fått bekräftat att den antogs med bred uppslutning.
EnglishThe European Parliament adopted the report on food labelling by a clear majority.
Europaparlamentet antog betänkandet om livsmedelsmärkning med klar majoritet.

Synonymer (engelska) till "majority":

majority
absolute majority
English