"major factor" - Svensk översättning

EN

"major factor" på svenska

EN

major factor {substantiv}

volume_up
major factor (även: contributing factor)

Användningsexempel för "major factor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe symbolism of a constitution was a major factor in the Dutch saying 'no'.
Symboliken i en konstitution var ett viktigt skäl till att nederländarna sa nej.
EnglishThe incineration of these fossil fuels is a major contributing factor to global warming.
Förbränningen av de fossila bränslena bidrar starkt till uppvärmningen av jorden.
EnglishEnergy is a major factor, but there is also impressive growth in services.
Energi är en viktig faktor, men det finns även imponerande tillväxt inom tjänstesektorn.
EnglishMoreover, deforestation represents the third major factor of global warming.
Avskogning är dessutom den faktor som har tredje störst betydelse för den globala uppvärmningen.
EnglishQuality is obviously a major factor when assessing the significance of the directive.
Kvaliteten utgör självklart en central faktor när man bedömer hela direktivets ändamålsenlighet.
EnglishThe energy sector represents a major economic and geopolitical factor.
Energisektorn utgör en betydande ekonomisk och geopolitisk faktor.
EnglishThese reports have since been a major factor in the preparatory debates on these issues.
Dessa rapporter utgör sedan dess ett viktigt element i den förberedande debatten om dessa frågor.
EnglishThis is a major factor in the changes taking place today and an enormous challenge in terms of research.
Detta utgör en stor förändringsfaktor i dagens läge och en enorm vetenskaplig utmaning.
EnglishEqual treatment is a major factor in encouraging compliance.
Lika behandling är avgörande för att uppmuntra att reglerna iakttas.
EnglishIt is a major contributory factor to lack of development in regions where this is the case.
Åldrandet är en viktig bidragande faktor till bristande utveckling i regioner där befolkningen åldras.
EnglishThey are often a major unknown factor for social security.
För den sociala säkerheten är de oftast en stor okänd massa.
EnglishPublic openness is a major factor in that process.
I detta arbete spelar öppenhet gentemot allmänheten en stor roll.
EnglishIn addition, the consumption of sugar is a major factor in obesity, which is also an increasing public health problem.
Dessutom är sockerkonsumtionen en huvudfaktor för fetma, som också är ett ökande folkhälsoproblem.
EnglishThat is even more important in the information society, in which information is the major factor in production.
Det är också ett tecken på den växande trenden i riktning mot internationellt avskaffande av dödsstraffet.
EnglishFinancial speculation is a major factor behind rising prices and the world food crisis.
Den ekonomiska spekulationen har en framträdande plats bland de olika orsakerna till prisökningarna och livsmedelskrisen i världen.
EnglishThat is even more important in the information society, in which information is the major factor in production.
Det är ännu viktigare i ett informationssamhälle, där informationen är den viktigaste faktorn i produktionen.
EnglishWe emphasise forestry policy once again - deforestation is a major factor - as well as aviation and maritime transport.
Vi betonar återigen skogsbrukspolitiken - avskogning är en betydande faktor - liksom flyg- och sjötransport.
EnglishThis is a major factor in bringing an end to a number of commercial practices which are exploiting such child pornography.
Detta är en viktig faktor för att få ett slut på ett antal affärsmetoder som utnyttjar denna barnpornografi.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, trade policy is going to be a major factor in the Union's external policy.
(FR) Herr talman, mina damer och herrar! Handelspolitiken kommer att utgöra en viktig faktor i unionens yttre politik.
EnglishNeurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease are a major factor in long-term disability.
Neurodegenerativa sjukdomar, som alzheimer och parkinson, är en vanlig orsak till långvarig funktionsnedsättning.

Liknande översättningar för "major factor" på svenska

factor substantiv
major adjektiv
major substantiv
reflexion factor substantiv