EN

maintained {perfektparticip}

volume_up
maintained (även: holding)
volume_up
höll {perf. part.}
The Stability and Growth Pact was not adhered to, and financial discipline was not maintained.
Man höll sig inte till stabilitets- och tillväxtpakten, och den finansiella disciplinen upprätthölls inte.
Finally, last week, the European press maintained a voluble silence as regards China's growing influence in Latin America.
Slutligen höll den europeiska pressen förra veckan tyst om Kinas ökande inflytande i Latinamerika.
Until the end of the Cold War, prices were reassuringly maintained.
Framtill slutet av det kalla kriget hölls priserna hyggligt uppe.
maintained (även: enforced)
We not only maintained close bilateral contacts with both parties throughout the dispute but also urged them to resolve this dispute.
Vi upprätthöll inte bara täta bilaterala kontakter med båda parterna under hela tvisten, utan uppmanade dem också att lösa tvisten.
It was a particular satisfaction to see how the European Union maintained its role in pushing for the strongest possible protocol throughout the negotiations.
Det var särskilt tillfredsställande att se hur den Europeiska unionen upprätthöll sin roll i att kämpa för ett så kraftfullt protokoll som möjligt under hela förhandlingarna.

Användningsexempel för "maintained" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn that basis, we were prepared to accept that the immunity should be maintained.
Mot den bakgrunden var vi beredda att acceptera att immuniteten skulle behållas.
EnglishSecondly, the discipline of the Stability and Growth Pact was not maintained.
För det andra upprätthölls inte disciplinen för stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishIt is essential that production be maintained in various countries in Europe.
Det är absolut nödvändigt att tillverkningen blir kvar i de europeiska länderna.
EnglishIt has been maintained that farmers would only be able to work for two hours a day.
Det har hävdats att jordbrukarna endast skulle kunna arbeta två timmar om dagen.
EnglishThere is a happy medium and a balance between both, which must be maintained.
Det finns en gyllene medelväg och en balans mellan båda, vilken måste bibehållas.
EnglishAlas, the latter case is not yet maintained and should therefore be strived for.
Dessvärre efterlevs inte detta och det är därför något vi bör sträva efter.
EnglishI have always maintained that it is perfectly possible to evaluate progress.
Jag har alltid hävdat att eldprovet vid bedömning av framsteg är fullt mätbara.
EnglishIt is vital that the Irish Box is maintained as a biologically sensitive zone.
Det är livsviktigt att irländska boxen bevaras som en biologiskt känslig zon.
EnglishIt is often maintained that, as a result, we could also make energy cheaper.
Det hävdas ofta att följden också skulle bli att vi kunde få billigare energi.
EnglishIt therefore seems unlikely that the date of 17 December can be maintained.
Det verkar därför osannolikt att datumet den 17 december skulle kunna behållas.
EnglishThe principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained.
Principen om fullständig utauktionering av rättigheter för kraftsektorn finns kvar.
EnglishFirstly, a balance must be maintained between children's security and data protection.
För det första måste en balans mellan barns säkerhet och uppgiftsskydd bevaras.
EnglishEquality in the modern Swedish home is maintained by its tax deductible status.
I hemmen upprätthålls dagens svenska jämställdhetsprojekt av RUT-avdraget.
EnglishFull pressure must be maintained to deprive him of all weapons of mass destruction.
Man måste upprätthålla fullt tryck för att ta ifrån honom alla massförstörelsevapen.
EnglishObviously, infrastructure needs to be meticulously maintained and modernised.
Infrastrukturerna måste oundvikligen underhållas och moderniseras, det är självklart.
EnglishWe are glad that this balance is maintained in the Regulation in its present form.
Det är glädjande att förordningen behåller jämvikten i sin nuvarande form.
EnglishHow can the secular state in Turkey be maintained and democracy established?
Hur kan man bevara den sekulära staten och förverkliga demokratin i Turkiet?
EnglishWe believe that existing eco-labelling schemes should be maintained in parallel.
Vi anser att existerande miljömärkningssystem skall behållas parallellt.
EnglishThey maintained that the proportion of GDP is above 50% which is even higher.
De hävdade att andelen av BNP överstiger 50 procent, vilket är ännu högre.
EnglishStability in Kosovo was maintained throughout last year's important developments.
Stabiliteten i Kosovo har upprätthållits under förra årets viktiga utvecklingsprocesser.

Synonymer (engelska) till "maintained":

maintained