"mainstay" - Svensk översättning

EN

"mainstay" på svenska

volume_up
mainstay {substantiv}
EN

mainstay {substantiv}

volume_up
mainstay (även: kingpin, prop)
It has become an important mainstay of the European unification process.
Den har blivit en viktig stöttepelare i det europeiska harmoniseringsarbetet.
This principle is a mainstay of the European Union as well as a guarantee of the rights of the peoples and of the Member States.
Principen är en stöttepelare i Europeiska unionen och en garanti för människors och medlemsstaternas rättigheter.
It is often forgotten that languages and traditional culture are the mainstay on which national cultures survive and develop.
Det glöms ofta bort att språk och traditionell kultur är stöttepelare på vilka nationella kulturer lever vidare och utvecklas.
The automotive industry - one of Europe's industrial mainstays - will have to undergo restructuring in the next ten years.
Bilindustrin, som är en av det europeiska näringslivets grundpelare, kommer att genomgå en omstrukturering under de tio kommande åren.
The latter certainly constitutes the mainstay of asylum and refugee policy, but it makes sense to adapt one's practice to changes in the real state of affairs.
Genèvekonventionen utgör förvisso den grundpelare som asyl- och flyktingpolitiken måste utgå ifrån, men det finns anledning att anpassa praxis efter förändringarna i verkligheten.

Användningsexempel för "mainstay" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is clear that permanent officials are the mainstay of the Commission staff.
Givetvis utgör de fast anställda tjänstemännen kommissionens nyckelpersonal.
EnglishIt has become an important mainstay of the European unification process.
Den har blivit en viktig stöttepelare i det europeiska harmoniseringsarbetet.
EnglishOur programmes DAPHNE and STOP are the mainstay of the Commission's response.
Våra program Daphne och Stop utgör stöttepelarna i kommissionens svar.
EnglishThey do not live in luxury but this is their mainstay.
De lever dessutom inte i ett luxuöst överflöd, utan de har det nödvändigaste för att kunna överleva.
EnglishThe sixth environment action programme must become the mainstay of European strategy for sustainable development.
Det sjätte miljöhandlingsprogrammet måste bli stödpelaren i EU:s strategi för hållbar utveckling.
EnglishThe sixth environment action programme must become the mainstay of European strategy for sustainable development.
Det sjätte miljöhandlingsprogrammet måste bli stödpelaren i EU: s strategi för hållbar utveckling.
EnglishChristian values lie very close to my heart, and in this area he has always been a mainstay of Parliament.
För mig är även kristna frågor av äkta intresse, och här var han ett av de mest betydande stöden i parlamentet.
EnglishThe helicopter shuttle to the Isles of Scilly provides an essential public service and is the mainstay of the islands' economy.
Helikoptertrafiken till Scillyöarna utgör en betydande offentlig tjänst och är stöttepelaren i öns ekonomi.
EnglishThe helicopter shuttle to the Isles of Scilly provides an essential public service and is the mainstay of the islands ' economy.
Helikoptertrafiken till Scillyöarna utgör en betydande offentlig tjänst och är stöttepelaren i öns ekonomi.
English. - (PL) Mr President, healthy public finances are the mainstay of sustainable economic development.
för PSE-gruppen. - (PL) Herr talman! Sunda offentliga finanser är grundläggande för hållbar ekonomisk utveckling.
EnglishKilling infected stock, stamping out, must continue to be the mainstay of the strategy to combat these diseases.
Dödandet av smittade bestånd, det så kallade stamping out, måste även fortsättningsvis utgöra hörnstenen i bekämpningsstrategin.
EnglishThis principle is a mainstay of the European Union as well as a guarantee of the rights of the peoples and of the Member States.
Principen är en stöttepelare i Europeiska unionen och en garanti för människors och medlemsstaternas rättigheter.
EnglishThe mainstay of the European Union’s policy for audiovisual media is Directive 97/36/EC, Television without Frontiers.
Direktiv 97/37/EG, television utan gränser, är stöttepelaren för Europeiska unionens politik som avser audiovisuella medier.
EnglishThe proposal's mainstay is disclosure, barring exceptions, and that is a huge step forward for the Brussels bureaucracy.
Förslaget utgår från öppenheten som huvudregel förutom undantag, och det är inget stort framsteg här i byråkratin i Bryssel.
EnglishThe proposal' s mainstay is disclosure, barring exceptions, and that is a huge step forward for the Brussels bureaucracy.
Förslaget utgår från öppenheten som huvudregel förutom undantag, och det är inget stort framsteg här i byråkratin i Bryssel.
EnglishThe mainstay of the European Union’ s policy for audiovisual media is Directive 97/ 36/ EC, Television without Frontiers.
Direktiv 97 / 37 / EG, television utan gränser, är stöttepelaren för Europeiska unionens politik som avser audiovisuella medier.
EnglishAlthough I voted for it I am not completely happy with it as fishing is the mainstay of life for the people of Guinea-Bissau.
Jag har visserligen röstat ja, men är ändå inte helt nöjd. Fisket är grunden för befolkningens livsuppehälle i Guinea-Bissau.
EnglishIt is often forgotten that languages and traditional culture are the mainstay on which national cultures survive and develop.
Det glöms ofta bort att språk och traditionell kultur är stöttepelare på vilka nationella kulturer lever vidare och utvecklas.
EnglishHowever, the real mainstay of our economy is not the handful of big businesses but rather the many small ones, the SMEs.
Den verkliga stödpunkten för vårt näringsliv är dock inte fåtalet stora, utan de många små företagen, de små och medelstora företagen.
EnglishMadam President, Commissioner, ladies and gentlemen, tobacco is the mainstay of the economy of large rural areas of southern Europe.
Fru talman, herr kommissionär, ledamöter! Ekonomin i stora jordbruksområden i södra Europa kretsar kring odlingen av tobak.

Synonymer (engelska) till "mainstay":

mainstay