"main subject" - Svensk översättning

EN

"main subject" på svenska

EN

main subject {substantiv}

volume_up
1. utbildning
main subject
For a Bachelor’s degree, students must carry out a degree project equivalent to fifteen study credits in their main subject.
För att ta kandidatexamen krävs att studenterna gör ett examensarbete omfattande 15  poäng i sitt huvudämne.

Användningsexempel för "main subject" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI shall now turn to the other main subject of last week’ s summit.
Det var mycket beklagligt att vi inte lyckades nå en slutsats om budgetplanen.
EnglishWe see this as the main subject of the pilot project proposed by the Parliament for 2009.
Vi ser detta som huvudsyftet i det pilotprojekt som föreslagits av parlamentet för 2009.
EnglishI shall now turn to the other main subject of last week’s summit.
Nu skall jag övergå till de övriga frågorna som diskuterades under förra veckans toppmöte.
EnglishHowever, the main subject of today's debate is that we want a consolidated report on the trialogue.
Huvudsyftet med dagens debatt är att vi vill ha en konsoliderad rapport om trepartsmötet.
EnglishIn contrast, we got a clearer message on climate change - the other main subject for the meeting.
Däremot var budskapet tydligare om klimatförändringen, som var den andra huvudfrågan vid mötet.
EnglishSo I will have to try to summarise the main subject areas and give combined answers.
Därför måste jag försöka göra en sammanfattning av de viktigaste frågekomplexen och ge ett sammanfattande svar.
EnglishHowever, this issue would lead us into a discussion of the budget, which is not the main subject of this debate.
Men den frågan skulle leda oss in i en diskussion om budgeten, som inte är huvudfrågan i denna debatt.
EnglishFor a Bachelor’s degree, students must carry out a degree project equivalent to fifteen study credits in their main subject.
För att ta kandidatexamen krävs att studenterna gör ett examensarbete omfattande 15  poäng i sitt huvudämne.
EnglishFor a Master’s degree with in-depth study, a degree project equivalent to a total of 30 study credits in the student’s main subject is required.
För att ta magisterexamen med ämnesdjup krävs totalt examensarbete om 30 poäng i huvudämnet.
EnglishThe main subject of criticism is Islamic fundamentalism, and the report seems to concentrate too much on that.
Det huvudsakliga ämnet för kritik är den islamiska fundamentalismen och betänkandet verkar koncentrera sig för mycket på detta.
EnglishMain subject is Sociology.
Har även skrivit en magisteruppsats i sociologi.
EnglishAfghanistan was also the main subject of an informal meeting of the EU Troika with Vice-President Biden in Brussels on 10 March.
Afghanistan var också huvudämnet vid det informella sammanträde som EU-trojkan höll med vicepresident Biden i Bryssel den 10 mars.
English. - The report presented by MEP Kinderman has an EU wide cormorant Management Plan as its main subject.
skriftlig. - (EN) Det betänkande som parlamentsledamot Heinz Kindermann har lagt fram har en EU-övergripande förvaltningsplan för skarvar som huvudfråga.
EnglishThis became the main subject of the committee's report when publication of the communication was delayed by the Commission's resignation.
Den kom att utgöra det huvudsakliga innehållet i utskottets betänkande, efter det att uttalandet fördröjts på grund av kommissionens avgång.
EnglishI should like to highlight, if I may, the inherent paradox in reaching agreement on a text after the elections, even though it will have been the main subject of debate.
Om regeringarna hade velat hävda sin auktoritet, för att uttrycka sig milt, kunde de inte ha lyckats bättre.
EnglishInstead of this, the main subject of concern is adding clauses to the Treaty of Lisbon to encourage the Czech President to sign it.
I stället ägnar man sig huvudsakligen åt att lägga till klausuler till Lissabonfördraget för att uppmuntra den tjeckiska presidenten att underteckna det.
EnglishIt is important that the consumers and producers of our main trading partners be subject to the same legislation as our consumers and producers.
Det är viktigt att konsumenter och tillverkare i våra viktigaste partnerländer omfattas av samma lagstiftning som våra konsumenter och tillverkare.
EnglishEnlargement, being the main subject on the agenda, has been very much at the heart of the referendum campaign on the Nice Treaty in my country.
Utvidgningen - dagordningens huvudpunkt - har i mångt och mycket varit i centrum av kampanjen inför folkomröstningen om Nicefördraget i mitt hemland.
EnglishPhD studies contains, besides their own research also studies and teaching in the main subject and this is something that Jon very much look forward to.
Doktorandtillvaron innehåller förutom den egna forskningen också studier och undervisning inom huvudämnet och just detta ser Jon mycket fram emot.
EnglishTherefore, I think that the practice of testing for fraudulence as regards the main subject matter of the contract and for price adequacy should be initiated.
Därför anser jag att man borde börja pröva avtal för att se till att avtalets huvudsakliga innehåll inte utgör bedrägeri, och att priset är rimligt.

Liknande översättningar för "main subject" på svenska

main adjektiv
main substantiv
subject substantiv
subject adjektiv
subject adverb